גילוי דעת – אדר התשע”ג

גילוי דעת

אמרתי לפני הבחירות שאני מעדיף ממשלה של רשעים
על פני המישמש עם ה”חרדים”
ואכן זה מה שקורה.
לא שה”חרדים” צדיקים גדולים
אבל הואיל והם בכל זאת מייצגים משהו מ”תורת ישראל”
עדיין הם מייצרים אווירת יהדות כשלהיא.
עכשיו כאשר הערב רב עמלק
מבצע את הסלקציות האחרונות בדרך אל הפתרון הסופי.
אפשר להיות הרבה יותר רגועים.
בטח כשזה מתרחש באדר לפני ניסן.

אני מודיע לכם כפי שהודעתי לכם כבר בעבר
ונוכחתם לדעת שהודעותי אכן מתואמות
עם סדר ההתרחשויות כפי אשר נגלה בדיעבד
לאחר שחולף הזמן מהודעותי….

אני מודיע לכם שכל משחק הברית
בין השטן הרפורמי ובעל הג`ל שליח הקרן להשמדת ישראל
הוא העמדת פנים שמתואמת לחלוטין
יחד עם הסוכן האמריקאי נתניהו וחבר מרעיו
מנציבות השלטון האמריקאי השולט במדינת ישראל ללא עוררין.

הכושי הנאלח אמור להגיע לכאן בקרוב
כדי לפקח בעצמו מקרוב
על התפתחות הפתרון הסופי כפי שמתכננים
ראשי העמלק הגלובלי שהכושי הוא שליחו.

כפי שכבר טענתי שנים ארוכות
וזה כתוב כאן בפורום בהרבה מאשכולותיו
המפלגות ה”חרדיות” הן סוג ה”מויישקה” המתרפס לפריץ
כדי להשאיר בידו את בית המזיגה
ושולחיהם המתהדרים בתארי “גדולי תורה”
יש מהם משתפי פעולה ביודעין עם הערב רב
ויש בהם שנשאבו בתמימותם
אל תוך העסקנות המטונפת הזו
מתוך כוונה טובה שנשחקה ברבות הזמן.

כך או כך,
אלו משרתים ניקלים של עוכרי ישראל
המכבידים עולם על בני ישראל בעת הזו
ועושקים המה  ומוצצים את דמם של בני אברהם יצחק ויעקב.

המרי והזעם גואים בקרב בני ישראל
וההונאה הגדולה והתרמית מתחילים להתגלות.
בזחיחות דעתם שיכורי ניצחון כשתויי יין חוגגים בני הכלאיים
מתנועת הפועל המזרחי
שגם אם יחליפו את חבורבורתיהם וישנו את עורם
ואת שם יצוגם חדשים לבקרים
עדיין תוכן פנימיותם הרקוב גלוי כעת
ואינם מסתירים עוד את שנאתם הגדולה ליראי החטא.

בני הכלאיים נוטשים כעת את מסכת הגשר
בין ה”דתיים” לבין החילונים
ועושים את דרכם במוצהר יחד עם הערב רב
אוכלי השרצים עוקרי היהדות האפיקורוסים והאתאיסטים.

הבירור המתרחש כעת הנו סופו של תהליך
שהחל מיצירת אדם הראשון
על מנת להוציא מכוח אל הפועל את המחשבה
שעלתה תחילה לברוא עולם גשמי
כדי שלמלך יהיה עם – ישראל – בדרך בחירה
על ידי גושי עפר קרוצי חומר בעלי בחירה.

כל מה שעברנו מיום היותנו לאומה
וקיבלנו את התורה הכל נכלל בתהליך הארוך
של צירוף וליבון והזדככות בדרך אל המופע המשובח
אליו כיוון הבורא כאשר ברא את הבריאה
אולם דווקא על ידי בחירתנו אנו בני אברהם יצחק ויעקב .

אשר על כן אמרתי אצא
בגילוי דעת זה כל עוד הבחירה בידנו
להודיע לאחי ואחיותי בני ישראל
אשר הזמן הזה וזה הבא עלינו לטובה הוא הזמן בו
לא רצו תנאים ואמוראים לחיות מחמת גודל הניסיון
ואדרבא,
יש לנו לשמוח שדווקא בנשמות שלנו בחר הבורא יתברך שמו
לחיות כאן ועכשיו
שבנו נגמר התיקון ומעשינו הם בחינת המכה בפטיש
שגומרה של מצווה עליו נקראת המצווה כולה.

אלא שאמנם קשה מאד הניסיון ,
ועוד נכונו לנו ימים
שנצטרך בהם שאר רוח
וכוחות נפש עצומים ואדירים
כדי להישאר תלויים בחבל דקדושה
ולא לטעות אחר הבל
הטועים והמטעים המצויים כאן למכביר
בתלבושות של מאן דאמרים
ברי סמכא יודעי דת ודין שפסיקתם
עוקרת הרים ומנתצת סלעים.

תמימות ופשיטות אינם טיפשות ורפיסות,
וכאשר מדברים על בחירה
אזי זה אינו מוציא מהכלל
אף אחד שסובר שאם הוא נשען על מאן דאמר
הרי נפטר הוא מבחירתו.

ועל זה בדיוק יצאתי בגילוי דעת זה
להעיר את אחי ואחיותי בני ישראל לפשפש היטב
בכל רשימת המובן מאליו הממלאה את חיינו
וכל אחד יראה לעצמו דרך כפי שיודע מרת נפשו
לחקור לראות בעצמו האם
אכן הוא מנהיג את עצמו ואת בני ביתו
בדרך אבותינו הקדושים ואמונתם הטהורה בבורא עולם
ובתורת משה רבנו .

ועל זה אמר הנביא דניאל דווקא במקום בו מרומז הקץ:

“ויאמר לך דניאל כי סתמים וחתומים הדברים
עד עת קץ
י. יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים

והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכלים יבינו
יא. ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שמם ימים אלף מאתים ותשעים
יב. אשרי המחכה ויגיע לימים אלף שלש מאות שלשים וחמשה
יג. ואתה לך לקץ ותנוח ותעמד לגרלך לקץ הימין”

“יתבררו ויתלבנו ויצרפו” זה בדיוק מה שאנו עוברים כולנו
כל אחד לפי מדרגתו ולפי הכלים אותם הכין בבחירתו.
ואל יקשה לך מה עם אלו הרשעים המרשיעים,
ועוד גם אלו שמכנה הנביא דניאל:
“ולא יבינו כל רשעים” מה פירוש? לא יבינו כל רשעים..?
אלה המה אלו הנוהים אחרי ההבל ויהבלו
ויטעו אחר הרשעים המטעים אותם לחשוב כאילו צדיקים המה
ומובילים אותם אל מחוזות הרשע באומרם להם
שכך רצון ה` ומשתמשים
במאמרי התורה כגון “ככל אשר יורך וכד`…”

אל יקשה לך מהם הואיל ונכונה להם דרך תיקון משלהם
ולא יהא חלקנו עמהם
כפי שמביא החסד לאברהם במעין ז – נהר כח וז”ל :

“עוד ראוי שנבאר בענין החיצונים אין בריאתם לריק ולבטלה,
כמו שהיא הקליפה לאילן שהיא יפיו ונויו,
כדפירשו בזוהר פרשת צו בפסוק
ואני אמרתי שיש יתרון לחכמה מן הסכלות,
 ומטעם זה ברא הקב”ה אדם הראשון ביצה”ר בתחלת בריאתו כנודע,
ואין ספק שהייתה עצה מאתו להשכירו על טוב מעללו
לתת חלק בנפשו מאותו הקליפה שהיא קליפת האילן,
וזה אם לא יחטא אדה”ר היה בו החלק ההוא,
וזה אמת שאין בו ספק שאל”כ לא היה שכר לפעולתו,
וזהו כענין הכסף הנקי והטהור שיצטרף ויתלבן ע”י עירוב העופרת,
ויתעלה עניינו עוד כי בטוב טבעו היותו בוחר בטוב
ומואס ברע ההוא
ישכרהו עד שיחזרהו אל מקורו יצרפהו,
וזהו כמו שארז”ל בזוהר משל הזונה,
שגם אל הזונה יש שכר ומעלה כשאין בן המלך נפתה אחריה,
כי כמו שהוא מגביר היצר טוב שהוא הימין מצד הקדושה
כן מגביר הימין על השמאל,
ואפילו גם החיצונים יתענגו על רוב שלום
כי יתלבנו ויצטרפו עד יכנסו אל מקורם ויתוקן הרע.
וקרוב לומר
כי זה לבד צורך בריאת האדם להמציא בעולם התחתון
הויה דקה קדושה ורוחניות,
לתקן כוח הגבורה החזקה ודיניה
אף המתפשטים לחוץ בזולת טעמים אחרים שבאו בדרוש הזה,
וז”ס יצה”ר הנעשה יצר טוב כדפירשו בזוהר,
כמו שהשמאל גבורה נעשה ימין בסוד עלותה בימין
כן יצה”ר בהיותו נכלל ביצר הטוב נעשה יצר הטוב וימין,
ונשכר בגן עדן בעידון הנפש,
כמקרה השרשים כן ענין הענפים:”

והנה אנו חוזים בעיניים משתאות איך בדורנו בזמן קצר יחסית – הרשיעו רבים
ומלאו חוצות עיר סחי ומיאוס עד כדי סר מרע משתולל
ומעולל ככל העולה על רוחו
בסכנת נפשות ממש כפי שנתבשרנו היום
על רוצח שאיים להפיק זממו
ולקחת מדורנו את האי גברא רבה בוצינא נהורה
איש תם וישר וצדיק
מורי ורבי רבי חיים הכהן בן בלנקה [החלבן] ישמרהו צורי ויחייהו
לאורך שנים טובות מתוך בריאות ושמחה אמן,
שבדרך נס ניצל ממיתה משונה ר”ל
ברוך פודה ומציל שלא יהבו לעפרא ויהבו לנא בס”ד,
ששפר גורלו מגורל האי צדיק שנרצח לא מזמן
רבי אלעזר אבוחצירא נ”ע
ועוד מעשים נוראים המתחוללים בחוצות ארץ ישראל הקדושה
וזאת בשל שלטון הערב רב עמלק
השולט בממלכת המרידה באלוהי ישראל שהקים כאן
בשיתוף עם רעבנים סרי דרך שבעבור בצע כסף כבוד ושררה
מכרו את אחינו בית ישראל
למשיסה ולעושק ולהריגה בחילול ה` ובשקר תרמיתם
מרה תהא אחריתם אוי לאשר יבוא להם
בדרך אל תיקון נפשם.

אחי ואחיותי בני ישראל הקדושים
לא אלמן ישראל ולא יתומים אנן חלילה
אבינו שבשמיים צופה ומאזין ומצפה
ליושבת בגנים להשמיע את קולה
הדרך אל גאולתנו היא דרך האחדות ואת סודה גילה
רבי נחמן מברסלב זיע”א
בספר סיפורי מעשיות במעשה י”ג משבעה בטלרס
במעשה ממועט המחזיק את המרובה
רבי נחמן צמצם את הסוד אל משפט אחד המכיל את כל סוד הגאולה
הוא כותב כך:
איך יגיעו אל האילן? [הגאולה]

כשילמדו את מידות האילן
כי לזה האילן יש שלושה שרשים – אמונה ענווה יראה.
וגןף האילן – אמת

וכאן הוא אומר את משפט סוד הגאולה
כאשר ילמדו מידות האילן אזי:

יגיעו אל דעה אחת ויסכימו על דרך אחד.

אשר על כן אחי ואחיותי מבני ישראל המטים אזנם לשמוע
שמעו ותחי נפשכם
יש בדורנו את כל המוכן לגאולת ישראל
חסרים אנו אמנם במידות האילן
אולם אלו שרכשו מידותיו נכונים המה ללמד למי שירצה
ועדיין הזמן מאפשר למי שרוצה ללמוד איך להגיע אל ה”אילן”
לעשות זאת
אני קורא לכל מי שמוכן להטות אזנו לשמוע
כל שנדרש מאתנו כעת זה להתחזק
באמונה ענווה ויראה ולהתנהג באמת
ללמוד לעצמנו, וללמד את כל התלויים בנו
והנילווים אלינו
להרבות בגמילות חסד, צדקה, ומעשים טובים
להסיר אלוהי הניכר מתוכנו
לבער את החמץ
כאשר יתרבו מאחינו בני ישראל ההולכים בדרך זו
יופיע ויתגלה מורה דרכנו האמיתי המצוי בתוכנו.
חזקו ואמצו

ל-ה` הישועה
עלה נעלה וירשנו אותה !!!

כתיבת תגובה