הזמן מסוגל הואיל והדברים נזכרים ונעשים בכל דור ודור

אחי ואחיותי בני ישראל המתוקים והאהובים
אמנם נחשבנו כצאן טבחה לאורך דורות
טורפים הפליאו מכותם בנו
גלינו, נדדנו ממולדתנו לארצות ניכר
כפליטים חסרי בית עשוקי מסים גזולי חרות
מופקרים לשלל המזיקים שזינבו בנו תמיד
במקומות החלשים בעוללים הרכים בנשים בזקנים
מטולטלים מיד עריץ אחד למשנהו
ניתנים למצב רוחו של צורר מזדמן
או לרעבונו של תאב דם משתרר
כעדר ללא רועה מתפזרים לכל רוח בשעטת המנוסה
משועבדים לזהותנו מעוררת צימאון הדם של שונאנו
אלא שבאורח פלא עמד עמדנו אלפי שנים
ושרדנו את כל מסעות השמד ההריגה הבזיון והקצף
אין פלא עצום מזה מתוך כל פלאי תבל !!!
בני ישראל – עדר שנמשל לאיילה, לכבש, לגדי, ליונה….
אותם אלה הזקוקים כל כך לשלום
עליהם דיבר הנביא המייחל למלך שהשלום שלו
“וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ….”
אני שלום וכי אדבר המה למלחמה….
מלחמתם מלחמת תמיד היא
כשוט ביד המכה
כדי שנלמד
האמנם?
הכלו רחמי אב ?
הסתתרה חסות חמלת האם?
הקצרה יד המושיע?
אם אחי ואחיותי תתייחסו אל עצמכם
כהתייחס הפרט אל עצמו
יתכן וכך תהא מסקנתכם
שכלו כל הקיצין ואבדה תקווה ואפס מושיע
אלא אם תבינו שזהותכם המערימה עליכם את גודל בעוון
היא ישועתכם – מייד תאחזו בה כאחוז הטובע במצילו
ותבוא לאלתר ישועתנו כולנו !
איש לאחיו יאמר חזק
אתם שלומי אמוני ישראל יחד שבטי ישראל
אין טורף שיוכל לכם כאשר תאחזו עצמכם יחד
והראיה הברורה שכך הוא האמת
רק מי שאוחז עצמו ‘ישראל’
ממשיך את הנצח על עצמו ועל סביבותיו
לכן גם שרדנו מכוח זהותנו ודווקא בגללה
למרות שיש הטוענים שהיא בעוכרינו
מלחמת השרדותינו לבושים בלבושי בני ישראל
הדבוקים ביעוד ההיסטורי ובמורשת אבות
היא סודנו הגדול !!
מי ל-ה’ אלי ! היא תמצית הסוד !
בואו אחים ואחיות האספו בבחינת
לך כנוס את כל היהודים !!
נאספה כולנו תחת הקריאה הזו
אנו ל-יה ועינינו ל-יה
מי שאינו רוצה לשכון חצרנו
יבחר לו כאוות נפשו
אבל מה זה קשור אלינו?
אנו בני ישראל מקדמת דנא
נקים לנו כאן בארץ אבותנו
בית דין אחד לכלל בני ישראל
לא עוד אלפי אדמורי”ם מהם מושחתי מידות
לא עוד פוסקים עצמאים שמקימים להם
בתי דינין לעשות לעצמם שם בארץ
לא עוד רבנים משתררים שעושים מתורת ישראל פלסתר
וקרדום לחפור בו
לא עסקנים מסואבים רודפי בצע ושררה
בית דין אחד הפוסק פה אחד לכלל ישראל
ונשיא בראשו.
בית דין המורה הלכות התורה בענייני דיומא
העומדים על הפרק דבר יום ביומו.
אלא שאם אמנם אמרו חז”ל
מאן מלכי? רבנן !
במקום שאין בו מנהיג ומלך
אשר על כן גם הם רבנן מחוייבים להקים רועה נאמן
לצאן קדשים, והוא פרוש יאות לשאלה מאן מלכי?
מי ממנה למלך ? רבנן.
וכך בית דין הפוסק פה אחד לישראל
יפסוק ההלכה למנהיג מבית דוד שימליך בית הדין
והוא ורק הוא יכריע ההחלטה באשר לדבר יום ביומו
הנוגע להמשך מהלכי בני ישראל בעת הזו.
אין זאת כדי לקרוא תיגר
ולא על מנת להלחם מלחמות נשק בקרבות דם
אלא רק מצד האספו נא
לשמע הקריאה
מי ל-ה’ אלי !!
שמעו ותחי נפשכם
עבדים למלך מלכי המלכים
שבהשתעבדנו אליו
נעשינו בני חורין.
הבחירה בידנו כבכל עת עבר
הזמן מסוגל הואיל והדברים נזכרים ונעשים בכל דור ודור
מי ל-ה’ אלי !!
זהו סוד גדול
הוא תמצית “לך כנוס את כל היהודים”

ובידי לחתום עם כל תוקף אגרת זו

מרדכי היהודי

ל-ה’ הישועה !!

עלה נעלה וירשנו אותה !!!

כתיבת תגובה