“פעמי משיח – כשרוסיה תכבוש את קרים”

“פעמי משיח – כשרוסיה תכבוש את קרים”
ראב”ד ‘העדה החרדית’ בשיחת פורים מרתקת, ובמתקפה רבתי • בין הקרבנות: העיתונות, העסקנים, אתרא קדישא והבית היהודי • מדוע העיתונים מקלקלים את האמונה, ולמה גדולי ישראל עיינו בהם? • מה ההסבר בכך שהחרדים ו’אתרא קדישא’ לא מחו על חוק הגיור? • לפי המסורת מהגר”א ז”ל מתי יבוא המשיח? • ומי נקרא עמלק בזמנינו?

שיחה מרתקת, עמוסת גילויים, תוכחה ופרטים מאלפים, נשמעה מפי ראב”ד ‘העדה החרדית’ הגר”מ שטרנבוך במהלך משתה היין בפורים שנערך לתלמידי ישיבתו, בהיכל הישיבה הגדולה בשכונת רמות בירושלים.

הגר”מ פתח בשיחה בענייני דיומא, ואחר עבר לכמה נושאים אקטואליים, בהם לא חסך את שבט ביקורתו מהראויים לו. תחילה, התייחס הגר”מ לנושא קריאת העיתונים: “מה שמבלבל אותנו בזה הוא הפוליטיקה, שדרך הפוליטיקה הוא להסביר כל מקרה ומקרה על פי הטבע ובדרך של סיבה ומסובב ואינם תולים בקב”ה כלל, ומי שקורא עיתונים שיש בהם פוליטיקה מתבלבל ואינו רואה שהקב”ה הוא מנהיג העולם. וכן ראינו הרבה גדולים וצדיקים שלא רצו לקרוא עיתונים שלא רצו לפגום בדרגת אמונתם.

“אספר כאן עובדא ששמעתי לפני כשישים שנה בעת היותי באמריקה לכמה ימים ספורים ושהיתי אז במחיצת האדמו”ר בעל ויואל משה מסאטמאר זצ”ל, וסיפרו לי שגביר עצום נכנס לאדמו”ר וביקש לפתוח עיתון יומי לחסידי סאטמאר והוא ישלם את כל ההוצאות, והאדמו”ר השיב לו שימתין כמה ימים כדי שיוכל לעיין בהצעה, ולאחר כמה ימים באה התשובה מהאדמו”ר שאינו מסכים לזה”.

וכאן סנגר הראב”ד על אותם גדולי ישראל שמעיינים בעיתונים: “אותם הגדולים שנהגו להסתכל קצת בעיתונים, בתור מנהיגי ישראל היו באים לשאול אותם שאלות שיש בהם בלבול של תיפלות של פוליטיקה, וכדי שידעו מה להשיב, היו חייבים קצת לדעת מה נעשה בעולם כדי שלא יטעו אותם. ואם לא שהיו מסתכלים בעיתון, הרי יבלבלו אותם מצד אחר שלא יהיה להם מה להשיב כראוי”.

חוק הגיור ואתרא קדישא
כאן עבר הראב”ד לתקוף את העובדה, שלא נשמע קולם של החרדים בנושא חוק הגיור: “והנה פוליטיקה אין לה שום קשר לדעת תורה, ואך דוגמא לדבר נביא, ממה שבימים אלו רוגזים כל החרדים על גזירת גיוס בני הישיבות, ומאידך על כמה גזירות לביטול הייחוס של בית ישראל אין נשמע כלל קול מחאה ואין עושים עסק מזה כלל. שעתה עומדת הממשלה כאן לחוקק חוק להכשיר מאות ואלפי גויים ולקבלם כגרים ויהודים גמורים בלא קבלת מצוות כלל – וכך להכשירם לבוא בקהל. וכמו כן, עומדים לחוקק שכל רב יוכל לסדר גיטין וקידושין, ולדאבוננו יש רבנים שמוכנים לסדר קידושין לממזרים ולערוך גיטין פסולים, ומכל זה עלול חלילה להיות מהפיכה ממש בייחוס של כל בית ישראל לעשות את כל בית ישראל בערבוביה והתבוללות, ועל ידי זה אנו נטמא חלילה. ודבר זה, מעמיד אותנו בסכנה נוראה של סילוק השכינה מישראל וכפי שאמרו חז”ל שאם אין המשפחות שלנו מיוחסות אז הקב”ה מסלק את שכינתו מאתנו, ואיככה אוכל וראיתי באבדן מולדתי”.

“ובכל זה יש לתמוה, למה באמת אין שומעים קול מחאה אדירה גם על זה וכמו שמוחים על גזירת הגיוס – ואיך יכולים לראות כבלע את הקודש ולשתוק? אלא הביאור בזה הוא שבמחאתם אינם זועקים למען כבוד שמים, ולכן על גזירת הגיוס שסופו נוגע לנו, שיש בו סכנה של מאסר בזה יוצאים לקול מחאה אדירה, אבל על צרת השכינה של ביטול הייחוס מעם ישראל אין דואגים כלל ואין מזכירים את זה.

הראב”ד תקף גם את אנשי אתרא קדישא, שבכל הנוגע לנושא הגיוס הם ממלאים פיהם מים ורק על בית קברות של נכרים בבית שמש, אכפת להם: “וכמו כן אף נוכל לראות דוגמא נוספת לזה מאותם האנשים שמשקיעים את כל כוחם ומרצם במחאה נגד פינוי קברי עכו”ם מתקופת תרח ואבותיו, והולכים להתפלל על קברם שירחמו עליהם, ומאידך הם שותקים בשעה שבולעים כל קודש בחמורות שבחמורות, וכמו על גזירות הגיוס וביטול הייחוס שאין שומעים מהם קול מחאה כלל, והן הן הדברים, שהשטן מסמא את העיניים ובכל מה שנוגע לפוליטיקה כמו פינוי העצמות הנ”ל הם מוחים אבל על כבוד ה’ אינם מוחים”.

פעמי משיח
וכאן הפתיע הראב”ד, כשהתייחס גם לסוגיית היחסים המתוחים בין אוקראינה ורוסיה: “הנה פורים הוא זמן שמגלים סודות, ויש אצלי הרבה סודות שלא אוכל לגלותם ולכן אני לא אשתכר, אמנם לפעמים אני משתמש בהיתר של המהרש”א שפירש את מאמר הגמ’ שמותר לשנות במסכתא פוריא ואושפיזא, שב’פוריא’ הכוונה היא שבפורים מותר לומר על עצמו שהוא שיכור אפילו אם למעשה לא השתכר…

“אמנם אף על פי שהבטחתי שלא אגלה סודות, מכל מקום אני מוכרח לגלות סוד אחד
מפני שכבר גילה אותו ר’ יצחק חבר זצ”ל, תלמידו של ר’ חיים וואלזי’נער, זצ”ל ששמעו איש מפי איש עד זקני הגר”א זיע”א שגילה סוד זה סמוך להסתלקותו – וכה אמר: ‘כאשר תשמעו שהרוסיים כבשו את העיר ‘קְרִים’ אז תדעו שמתחיל כבר פעמי הגאולה, וכאשר תשמעו שהרוסיים הגיעו לעיר קונסטנטינופול (הלא היא איסטנבול שבטורקיה כיום הזה) אז כבר תלבשו בגדי שבת ואל תפשטו אותם כיון שבכל רגע המשיח עומד לבוא’.

“והנה בשבוע האחרון הרוסים כבשו את העיר קֶרִים ובכל העולם ישנו רעש גדול סביב לזה, ולפי המסורת שיש בידינו מהגר”א, הרי זהו סימן ל’פעמי משיח’. והן אמת שאין אנחנו יודעים בדיוק מהו הכוונה ‘פעמי משיח’ אבל וודאי שזהו סימן לגאולה הקרובה, ואפשר שכוונתו שזהו כמו ‘פעמון’ שמעורר אותנו להתכונן לביאת המשיח”.

“והנה ההקדמה לביאת המשיח הוא מלחמת עמלק, ובזמנינו אנו נמצאים כבר בעיצומה של מלחמת עמלק, שהממשלה כאן הם עמלק ממש, שרודפים את הדת ורוצים לעקור לגמרי כל מה שיש בו זכר של דת, ומצאו להם כאן כמה עמלקים שהתלבשו בכסות דתיים… לסייע להם, ואנו כעת במצב של הקדמה לביאת המשיח”.

לסיום, הראב”ד התייחס לכמות הבחורים שלומדת בישיבה, בו נשא את דבריו: “הנה שואלים אותי כבר מספר פעמים, כמה בחורים יש בישיבה שלנו? ואני עונה על דרך מה שענה הגה”צ ר’ עמרם בלויא זצ”ל לעיתון מפורסם באמריקה שערכו עמו ראיון, והמראיין שאל אותו כמה אנשים נמנים על קהילת ‘נטורי קרתא’? וענה לו רבי עמרם ש’איני יכול לומר בדיוק כיון שעל פי דיני התורה הקדושה, נאסר עלינו לספור, אבל לפי ההשערה והאומדנה שלי אני חושב שאנחנו קרוב למיליון איש… ולמחרת אכן נכתב באותו עיתון מפורסם באמריקה, שמנהיג הקהילה המונה מיליון יהודים ניאות להתראיין להם…

“ואף אני אומר כן, שאיני יכול לומר בדיוק כמה תלמידים ישנם בישיבה כיון שאסור לי לספור, אבל לפי הרושם שהם עושים, זה נראה שישנם קרוב לארבע מאות או חמש מאות תלמידים… אמנם אחר כך שאלו אותי, שהרי לא רואים את הארבע מאות הללו, ואז אמרתי שבהכרח צריך לומר שכל אחד מבני הישיבה כוחו הוא כמו כמה עשרות וממילא יש לנו הרבה מאוד תלמידים לפי חשבון זה…”

פוטין נואם לאחר המחטף בו הוא סיפח בכמה ימים את חצי האי קרים…

בתמונה להלן תוכלו לראות את מיצרי הבוספורוס…
הסבר קצר:
בוספורוס הוא מצר ים המפריד בין החלק האירופי של טורקיה, רוּמֶלִי, לחלקה האסיאתי, אָנָדוֹלוּ. הבוספורוס מחבר בין ים מרמרה לים השחור. אורך המצר כ-30 קילומטר, רוחבו המרבי 3,700 מטר (בכניסה הצפונית) ורוחבו המינימלי 750 מטר (בין המצודות אנדולוהיסרי ורומליהיסרי). העומק במרכז המצר נע בין 36 ל-124 מטרים.
חופי המצר מאוכלסים בצפיפות, שכן העיר איסטנבול (אוכלוסייה: מעל 11 מיליון איש) שוכנת משתי גדותיו.
שני גשרים חוצים את הבוספורוס. הראשון, המכונה “גשר הבוספורוס” או “גשר הבוספורוס הראשון”, הושלם בשנת 1973 ואורכו 1,074 מטרים. השני, “גשר פתיה סולטאן מהמט” או “גשר הבוספורוס השני”, שוכן כחמישה ק”מ צפונית לראשון; אורכו 1,090 מטרים ובנייתו הושלמה ב-1988.
מתחת לבוספורוס נבנתה מנהרה למסילת רכבת, מרמריי, שבנייתה הסתיימה ב-2013. כ-1,400 מטר מהמנהרה יעברו מתחת למצר, בעומק של כ-55 מטרים.
כאן בתמונה הזו תוכלו לראות בתמונה את ים המרמרה המחובר אל הים התיכון ודרך הבוספורוס אל הים השחור…

תמונת תקריב של הבוספורוס

על מנת לכבוש את חצי האי רוסיה הייתה צריכה שטורקיה תתן לה לעבור בבוספורוס.


אבל פוטין היה חכם יותר מכולם הוא לקח את חצי האי קרים בהליכה…

כתיבת תגובה