משיח? מי ייתן לו להתגלות? הבד”ץ? כנופיות הכופרים השולטים? העם ?

הנה בפשטות יש בעיה להכיר מיהו משיח,
שהרי יש הרבה אפשרויות מכיוון שיש הרבה
תיאורים על משיח במדרשים חלוקים בחז”ל, ו
תיאור אחד אינו דומה לשני.

ממילא יש תמיד תיאור כל שהוא שלפיו אפשר לפסול כל אחד,

בנביאים כבר מצינו תיאור הופעתו בכמה צורות,
אחד (דניאל ז יג), וארו עם ענני שמיא, ואחד (זכריה ט’ ט’) עני ורכב על חמור,
ובגמרא (סנהדרין צח.) מתרץ זכו – עם ענני שמיא , לא זכו – עני רוכב על חמור.

ולא רק על דרך הופעתו יש חילוקים אלא גם עליו בעצמו יש כמה תיאורים,
בהל’ תשובה פ”ט הל’ ב’ מתואר כנביא גדול קרוב לנבואתו של משה
וזה סותר לכאורה דברי הזוהר שמשיח יהא בדרגא נמוכה.

הנה בכל אופן יבואו אנשים ויפסלו אותו,
שאם יהא עני, יאמרו, משיח הוא נביא גדול,
ואין השכינה שורה אלא על עשיר גיבור וחכם (שבת צב נדרים לח).
אם יהא עשיר, יטענו שבמשיח כתוב (זכריה ט’ ט’) עני ורוכב על חמור.
אם יהא חלש, יאמרו אין השכינה שורה אלא על גיבור.
אם יהיה גיבור, יטענו שבמשיח כתוב (ישעיה נ”ג) נגוע מוכה א-לקים ומעונה.
אם יעשה אותות ומופתים, יאמרו שהכל מעשה שטן וכישוף,
(ובפרט כשתהא לו שייכות עם מדינת ישראל שעליה
כבר הכריז גדול אחד ז”ל שהכל מעשה שטן ואין שום היכי תמצי שמזה תצא הישועה,
וזה היפך ממה דאיתא במדבר רבה ריש פ’ חוקת מי יתן טהור מטמא לא אחד)

אם לא יעשה אותות, יטענו איזה משיח הוא בלי אותות ומופתים.
ומביאים מקור לזה מאגרת תימן של הרמב”ם.

וכן אם יחזיר בנ”י בתשובה ויחזק בדקה של תורה,
ע”כ יצטרך לחדש כמה מצות שנשתכחו מכלל ישראל ולגלות טעויות בכלל ישראל
וזו כבר תהא סיבה לפסול אותו, שיאמרו הרי החטא הכי גדול הוא
לקטרג ולומר שכל כלל ישראל חטא באיזה חטא,
והרי לא יתכן דבר כזה ונקרא מוציא לעז על כלל ישראל וגדולי עולם.

והרי אחד מסימני משיח הוא שמחזיר כלל ישראל בתשובה,
וא”כ הוא בוודאי צריך להיות אדם שאינו בעל חטא,
וממילא אם הוא יטען באיזה חטא שכל כלל ישראל נכשל,
הרי טענה זו גופא חטא גדול וע”כ שאינו משיח.

עוד מצאנו שאפילו גדולי עולם לא היו מסוגלים להבחין מצד סברתם
מי ראוי להיות מלך ומי לא.

כמו שמואל הנביא שנאמר עליו ששקול כנגד משה ואהרון שנא’ (תהילים צט ו)
משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו, וכשבא למשוח אחד מבני ישי,
וחשב שזה אליאב, אמר לו הקב”ה (ש”א טז ז) אל תבט אל מראהו ואל גבוה קומתו כי מאסתיהו,
כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעיניים וה’ יראה ללבב,
וכשהראה לו ה’ את דוד אמרו חז”ל (הובא במלבי”ם שם פסוק יב), –
כיון שראה שמואל את דוד אדמוני נתיירא, אמר זה שופך דמים כעשו,
א”ל הקב”ה, עם יפה עיניים.
עשו עשה מדעת עצמו, זה מדעת סנהדרין הוא הורג.

וא”כ רואים שאפילו דוד המלך ע”ה היה נראה בחיצוניותו כרוצח דומה לעשו
ולא כאחד שראוי בכלל לתפקיד מלך,
וא”כ ע”כ רק בחירתו של הקב”ה היא הקובעת,
ואין לפוסלו אם לפי ראות עיני בני אדם נראה שאינו ראוי כלל לתפקיד זה.

ולא רק אם נראה בעיני בנ”א שאינו ראוי לתפקיד,
אלא אפילו בעיני עצמו נראה שאינו ראוי לתפקיד,
כמו שטען משה רבינו שאינו ראוי לתפקיד,
עדיין יכול להיות שהוא הגואל הנבחר.

ושפל אנשים יקים עלה בספר דניאל.