שוב אלינו ונשובה אליך.

שאם תאמר שובו אלי ואשובה אליכם
איה מקום כבודך?
והסתר אסתיר לך וילון
ומלאך נבדל מתגלגל ונשפל
ותחתון שפל עליון….

שוב אלינו ונשובה אליך

אהיה אשר אהיה הווה היה
שאנא זמין למהווי
ומלכותך נצח
בראשית ברא…
היולי מאין ליש
ומחויב המציאות לי ראש

ושמים שבראת שתו פיהם הנה זה משה האיש על מיטתו
וארץ הילכה לשונם אנא אמלוך שהצדיק אבד ואין שם על לב

שוב אלינו ונשובה אליך

שמבין בתרים שסועים אימה חשכה
לפיד נשמה אור הקווי אל-י ה ו
על גבי חרשו חורשים
ועל כסאו כל רז לא אניס ליה
מן מלמטה מן מלמעלה
כי תעבור במים אתך? אין…

ונקבה תסובב גבר
ואשה כי תזריע וילדה זכר
זכור אזכרנו עוד

שוב אלינו ונשובה אליך

כי ברבות הדעת מכאוב
רפאות תהי לשריך
תכלית הידיעה
לדעת בארץ דרכך

השיבנו ונשובה
חדש ימינו כקדם.