“איוולת אדם תסלף דרכו ועל ה’ יזעף לבו”. יכול עם שלם להיות אוויל?

בגמרא . תענית ט’
מסופר שכשרבי יוחנן שמע את בנו של ריש לקיש
משנן את הנאמר במשלי:
“איוולת אדם תסלף דרכו ועל ה’ יזעף לבו”
שאל רבי יוחנן את אותו ילד:
על מי נאמר פסוק זה?
השיב לו: “ויצא לבם ויחרדו איש אל אחיו לאמר מה זאת עשה אלקים לנו”…
יש להתבונן איזה פעולה עשו אחי יוסף אשר בעטיה נאמר עליהם הפסוק :
“איוולת אדם תסלף דרכו” ביטוי כה חריף ובוטה?
[עיין במהרש”א שם שעמד על כך]

ובכן, מובא בכתובים שהאיוולת של אחי יוסף
מתייחסת לעובדה שהם לא הבחינו בכל מהלך העניינים
שאכן זהו “יוסף”, שכאשר סיפר להם יוסף את חלומו
בו משתחווים לו השמש והירח ואחד עשר כוכבים
הם לא עברו לסדר היום,
כזכור לא רק יעקב אביו שמר את הדבר
וציפה להתגשמות החלום אלא אף הם עצמם ראו בכך
הרבה יותר מאשר סתם חלום נערות…

והנה הם באים כעת לפני מלך אלמוני
בנסיבות דומות ומשתחווים לו,
בדיוק כבאותו חלום, רואים בעליל התגשמותו
של אותו חלום….

יוסף גם מספר להם דברים שאמרו בחדרי חדרים,
שיחות שניהלו בינם לבין עצמם בילדותם,
ידע גם לומר להם מאיזה סוג עץ נבנו העריסות בבית יעקב
יתרה מזו, יוסף אוסר את שמעון לעיניהם – אך מיד
כשהם עוזבים הוא מאכילו ומשקהו, מדוע אין הדבר מתמיה את
האחים וכל הפחות את שמעון???

ועוד, כשהם יושבים וסועדים אצלו ויוסף מושיב אותם
“הבכור כבכורתו והצעיר כצעירתו” – ויתמהו איש אל רעהו”

כאן כבר לא יכלו שלא לתמוה,
אך מהי תוצאות אותה תמיהה??
מאומה.

הם תמהים וממשיכים לאכול את ארוחת הצהרים
אצל המשנה למלך…..
תמוה מאד….הרי כשיש רמב”ם תמוה מנסים למצוא תירוץ,
ומדוע כאשר יש “משנה למלך”
כ”כ תמוה אין איש מנסה למצוא תירוץ?

התשובה לכך נעוצה במה שמתרחש נכון להיום
נגד עינינו הכלות
כאשר הכל בכל מכל כל תמוה עד מאד,
ואין איש
מנסה למצוא תירוץ…..

עיניהם המשוחדות של האחים אטמה את לבם מהבין,
משום שלהם היה מוחלט
שלא יתכן שחלומותיו של יוסף יתגשמו
[כינון מלכות בית דוד בארץ ישראל והקמת בית המקדש השלישי על פי חזון הנביאים]
והייתה להם גם נגיעה אישית – יוסף לא יכול להיות מלך,
הרי הוא נמכר לעבד……
[דפקטו הוקמה כאן מדינת כלמ אזרחיה חילונית איך יתכן ותקום כאן מלכות יהודית?]

ולכן אף שכל התמיהות שבעצמם ראו –

[ניסי הקמת המדינה וחזרת בני ישראל לארצם באופן פלאי ולא מובן]

הובילו למסקנה אחת ברורה לחלוטין שזהו יוסף ולא אחר
[היא גאולת ישראל כפי המובא בחזון נביאי ישראל]

אכן טעו בכל המהלך, נגיעה אישית זו סנוורה אותם,
טחו עיניהם מראות נכונה, ואטמה את לבם לתרץ את כל
התירוצים, בהתעלם מהתירוץ האמיתי והנכון….

ועל כן עליהם התכוון שלמה המלך במשלי:
איוולת אדם תסלף דרכו, ועל ה’ יזעף לבו”….

עורו בני ישראל התעוררו !!!
אתם הנכם בני ישראל שקיבלו תורה בהר סיני
על ידי משה רבנו
בכם בחר ה’ בורא העולם להיות לו לעם סגולה.
הטחו עיניכם מראות?
האטום לבכם להבין?
למה בית ישראל תביאו עליכם ועל בתיכם
שוב חורבן??
שובו אלי ואשובה אליכם
ויפה שעה אחת קודם.

המלך נמצא כאן
הכל כבר מוכן
מחכים רק לכם בהמוניכם להתפכח
ולסור מהאיוולת שפקדה אתכם
קומו נעלה ציון

עלה נעלה וירשנו אותה !!!!

כתיבת תגובה