ביאור בעניין גדלות בתורה – ויראת שמים.

הואיל ו”כיכרות העיר” (עלונים, פורומים, אתרי אינטרנט)
מלאים מ”דברי תורה”
המובאים לחזק השקפה/שיטה/זרם ע”י “רבנים”
שמוצגים בציבור כ”תלמידי חכמים”
בעלי גדולה בתורה וכד`,
וכל אחד מהם בא וקהל שומעי לקחו מלהגים בצידו
ומחרים ומחזיקים אחר דבריו כאילו נאמרו בשעת נתינת התורה בסיני,
ויוצאים להגנת “מלכם” בחירוף נפש, גם אם אינם מבינים דבר וחצי דבר מהנדון
במלחמת חרמה כנגד כל מי שיהין להגיד אחרת גם אם הדברים מובאים בטוב טעם ודעת,
אמרתי לנסות ולהסביר במעט חוסר חשיבותם של אלו ולא מדעתי
אלא ממה שכתוב בתורה.

לפני כן אביא שוב את דבריו המדהימים של אור שבעת הימים בוצינא עילאה
כקאמ”ור רבנו הבעל שם טוב זיע”א רבי ישראל בן אליעזר ושרה זצוק”ל
(מובא בקונטרס מאירת עיניים (ס` נה.) המשמש כהקדמה לספר הבעש”ט על התורה):

“בדורות הסמוכים לביאת המשיח יהיו הרביים (הרבנים)
כארבה לרוב והם הם שיעכבו את הגאולה
כי יגרמו לפירוד לבבות ושנאת חינם “

והנה בסנהדרין קו :

“וא”ר יצחק מאי דכתיב (תהילים נ)ולרשע אמר אלהים מה לך לספר חוקי
אמר לו הקב”ה לדואג הרשע מה לך לספר חוקי כשאתה מגיע לפרשת מרצחים
ופרשת מספרי לשון הרע מה אתה דורש בהם (תהילים נ) ותשא בריתי עלי פיך
אמר ר` אמי אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץ
ואמר רבי יצחק מאי דכתיב (תהילים נב)
ויראו צדיקים וייראו ועליו ישחקו בתחילה ייראו ולבסוף ישחקו” ע”כ.

“ארבע מאה בעיי` בעו דואג ואחיתופל במגדל הפורח באויר” (שם)

“אלא דלא הוה סלקא להו שמעתא אליבא דהלכתא דכתיב (תהילים כה) סוד ה` ליראיו ” (שם)

“א”ר אמי לא מת דואג עד ששכח תלמודו שנא`
(משלי ה) הוא ימות באין מוסר וברוב אולתו ישגה רב  ” (שם)

וביבמות קט :

“דתניא רבי יוסי אומר כל האומר אין לו תורה אין לו תורה
פשיטא אלא כל האומר אין לו אלא תורה אין לו אלא תורה הא נמי פשיטא
אלא דאפילו תורה אין לו
מאיטעמא אמר רב פפא אמר קרא
(דברים ה) ולמדתם ועשיתם כל שישנו בעשיה ישנו בלמידה כל שאינו בעשיה אינו בלמידה”

ובשבת לא :

“יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצונות לא מסרו לו
בהי עייל מכריז רבי ינאי חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עביד
אמר רב יהודה לא ברא הקב”ה את עולמו אלא כדי שייראו מלפניו שנאמר
(קוהלת ג) והאלהים עשה שייראו מלפניו
ר` סימון ור` אלעזר הוו יתבי (היו יושבין) חליף ואזיל(עבר לפניהם) ר`יעקב בר אחא
א”ל(אמר לו) חד לחבריה ניקו מקמיה דגבר דחיל חטאין הוא(נקום לפניו שהוא איש ירא חטא) א”ל(אמר לו) אידך ניקום מקמיה דגבר בר אוריין הוא (נקום לפניו בגלל שהוא מלא בתורה)
א”ל אמינא לך אנא דגבר דחיל חטאין הוא ואמרת לי את בר אוריין (אמר לו אני אומר לך
שהוא ירא חטא לשבחו ואתה ממעיט בערכו רק בעניין תורתו?
ששבח ירא חטא גדול הוא ממי שרק תורה יש בו) הוא
תסתיים דרבי אלעזר הוא דאמר דגבר דחיל חטאין הוא
דא”ר יוחנן משום ר` אלעזר אין לו להקב”ה בעולמו אלא יראת שמים בלבד
שנאמר (דברים י) ועתה ישראל מה ה` אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה”

ברכות לג :

“ואמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים שנאמר
(דברים י)ועתה ישראל מה ה` אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה
אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא והא”ר חנינא משום ר` שמעון בן יוחי
אין לו להקב”ה בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים
שנאמר (ישעיהו לג)יראת ה` היא אוצרו
אין לגבי משה מילתא זוטרתא היא
דאמר ר` חנינא משל לאדם שמבקשים ממנו כלי גדול ויש לו דומה עליו ככלי קטן
קטן ואין לו דומה עליו ככלי גדול” ע”כ.

הא למדת מכל המובא לעיל – רחמנא לבא בעי !!
גם אם ראית תלמיד חכם מלא בתורה עדיין קטן היקף תורתו
ומשול לטיפה מים התורה שהיה מונח בדואג ואחיתופל, שסיימו חייהם בבזיונות
הואיל ויראת שמים לא היתה בהם.

ועכשיו צא למד וראה כיצד הדברים מתיישבים היטב
כאשר משתמש הנך באבן הבוחן הזו שהתורה מלמדת אותנו עליה – “יראת חטא”,
התבונן בעיניים פקוחות וראה שאלו המתהדרים בגדולת התורה מעל כל במה
ומפזרים השקפות ודעות וסברות שלא שיערום אבותנו
בכל אחד מהם נדבק סרך קול הנשמע
כהד אחר מעשיהם בסתר ובגלוי,
ובהתעסקותם בדברים שלא יעלה על הדעת
שירא החטא יעסוק בהם.

מה עוד שעל חלקם נעשה כבר בירור ע”י תלמידי חכמים
שיראת חטאם קודמת לחכמתם
ונמצאו מקולקלים במעשיהם, ולמרות זאת,
עדיין נישא קולם ברמה בשם “תורתם”
ושומעי לקחם הנוהים אחר קולותיהם בדברי איסור מפורשים
שהללו מתירים להם מקרקרים בקול וזועקים
על ביזוי גדולת תורתם הרמוסה כביכול…

אל יטעה לבבך השומע אחר שדין יהודאין אלו,
ואל תפחד להוקיע ולהקיא אותם ואת תלמודם, ואת תלמידיהם
כי עליהם בדיוק התריע הבעל שם טוב זיע”א (בדברים לעיל)
“שהם הם יעכבו את הגאולה מלשלח האם מעל הבנים בכללות”

כמובן, אין האמור למי שאינו יודע ומבין היכן דברים אוחזים,
ותמימות ופשיטות נדרשת שלא לאבד אמונת חכמים
אולם למיחש מבעי בוודאי לכל ירא חטא לרחוק מסברותיהם
של מי שכבר יצא קול אודותם באשר למידת יראת חטאם.

כמו כן, ברור למי שעיני שכל לו, הסבר פשוט
באשר לתלמידיהם של אלו ה”רבנים”
שהיום יש מהם ישובים שלמים של קהילות
שאוחזים מהם מדעותיהם ומ”פסקי תורתם”
דרך התנהלותם ב”חיי תורה”
(הורדת מטפחות, לבישת מכנסים לנשים,
התעסקות אינטנסיבית פומבית בנושאים מוצנעים בעינייני אישות,
“התחשבות” והכרה בסטיות מיניות כגון משכבי זכור ונשים המסוללות,
דיונים להתרת טבילת פנויות, “הבנה” ורצון להשתתף
עם הכופרים והמלעיגים המחרפים ומגדפים את יראי החטא
ועוד מיני דברים שהדברים המצוטטים לעיל מהגמרא אודות יראת חטא,
ויראת שמים בוודאי אינם עולים בקנה אחד אתם)
מוכיחה היטב ש”לימוד התורה”
אינו כלום כאשר אין בו מידת יראת השמים כמו שציטטנו לעיל –
“כל האומר אין לו אלא תורה
הא נמי פשיטא דאפילו תורה אין לו”
ולכן אין להתחשב לא בהם ולא בתורתם.

וכל ירא שמים יחשב דרכיו היטב לצאת מישוב או קהילה שיודע הוא בנפשו
שדברים שאין בהם יראת שמים יש שם,
שזהו סימן משמים שאפילו אם “גדולי תורה” נדמים בעינייו אלו המנהיגים הישוב או הקהילה,
אולם מכסים המה על פשעים ופושעים ייקח עצמו מחברתם הרעה
ויגלה למקום שיש בו יראי חטא, וכל שכן אם יצא עליהם קול,
וכל שכן אם נסמכו עליהם חכמי תורה ופסקו להתרחק מהם ולא לקבל פסקיהם,
גם אם צוחקים הם ולועגים ל”פסק” זה ב”סברות תורניות”
ובטענת “ביזוי תלמידי חכמים”.

ככל שנתקרב לגאולת ישראל והתגלות האמת בעולם
יגבר השקר עד כדי עיוורון ממשי על כל דבר אמת,
בטח למי שנגוע בשקר אפילו במידה מועטה בלבד.


רוב הדור וראשים שלהם הם ערב רב .

משום הכי יצא דברנו זה לזיכוי הרבים להודיע ולהיוודע.
ולשומע ינעם, וברכת טוב תחול על ראשו.

שבוע טוב ומבורך
וחודש מלא בתשובה ומעשים טובים לכל בית ישראל.

תמוז נוטריקון ז`מני ת`שובה מ`משמשים ו`באים.

כתיבת תגובה