נקמה אשר מובטחת לנו מימים ימימה !!

הודעה –
אנכי החתו”מ
נולדתי בארץ ישראל
לפני 62 שנה.

אנכי נצר למשפחות
שלא גלו מארץ ישראל
מאז חורבן בית שני !

מתרחשת כעת במדינת ישראל
מהפכה !!
בני בליעל מתכוונים להפוך אותנו
לעבדים נרצעים משועבדים לרצונם,
תוך כדי שימוש בקלגסים
מרושעים ואכזרים
שמפלים מכותם, ומטילים מררתם
על בני ישראל
באופן שמזעזע את
אמות הסיפים.

הם מתעמרים ביותר
בשומרי דרך אמונת אבותנו,
דרכו של משה רבנו !

אני מודיע בזאת –
לא לזאת התכוון המשורר
כשהקים ריבונות לבני ישראל
בארץ ישראל !!

בני ישראל אינם עבדים של אף
בשר ודם !
בני ישראל הנם בני חורין !

אין ולא תהיה סמכות
לאף יצור אנושי מכל סוג שהוא
לשעבד את בני ישראל,
ואם ימצאו כאלה מבני ישראל,
אשר תסכים דעתם לכך,
אין חלקי עמהם.

אני ובני משפחתי
וכל מי שחושב כמוני
לעולם לא ניתן למאן דהוא
לקחת את חירותנו
ואת זכויותינו כבני אל חי ,
בניו של הקב”ה.

אשר על כן,
הריני מודיע בהודעתי זו
שאני מפקיע כל סוג של סמכות
מבני הבליעל המכבידים עוּלם
על בני ישראל.

אלו מבני הבליעל המושלים,
השוטרים, והשופטים, אשר מכבידים
את העושק, וההתעמרות בבני ישראל !

אין להם ולא תהיה להם
כל סמכות לחוקק חוקים
הגורמים לשוטרים להיכנס
ל ד’ אמותי הפרטיות,
ואם יעשו כך אחריתם
מי ישורונו.

אנכי אדם שמעבר להיותי
בעל דרך ארץ למופת,
הנני שומר את חוקי
הבורא יתברך שמו
אשר אין מוסר מבלעדיהם.
אדרבא
חוקי בני הבליעל הם
חוקי סדום ועמורה
והשופטים על פיהם עתידים
ליתן את הדין בחומרה
הגדולה ביותר.

איני שוגה באשליות,
אני יודע שכוחם
של בני הבליעל רב הוא משלי,
ואין אני מתיימר
לצאת למלחמה נגדם.
אולם מודיע אני,
שככל שיעמוד לי כוחי
וגם אם ייטלו את נשמתי
רשעים מרושעים אלו
לא אשעבד את מהותי
לאנשי זדון אלו.

אין בינם לביני מאומה !
אלו לא בני ישראל.
אלו רשעים מהערב רב שתכליתם
להצטרף אל רשעת שונאי ישראל מהגויים
המתכננים לאורך כל הדורות
את השמדת ישראל,
היו לא תהיה.

הודעה זו תקפה
לכל מי שיעמוד אחריה
וישתפה.

אני פונה בזאת לאלוקי ישראל
בתחינה לסיים הגלות
ולצאת לנקום בכל שונאי ישראל
ובכל פושעי ישראל השותפים עמם.
.
נקמה אשר תכרית זרע עמלק
עד בלתי השאר לו שריד ופליט.
ובכלל נקמה זו,
להעניש ביד קשה ואכזרית
את כל שוטרי וקלגסי שלטון הזדון
אשר נותנים ידם בתואנת
“אנו עושים עבודתנו ורק מבצעים פקודות”
כדבעי.

אין ולא תהיה סליחה ומחילה
לכל הנותן יד
להתעמרות ולעושק של בני ישראל
בעת הזו.

נקמת ה’ יתברך בוא תבוא אליהם
וחרון אפו ישמידם.

כה דברי בעת הזו
מרדכי היהודי
ג’ תמוז יום הילולתו של
הרבי מלובביץ
התש”פ

ל-ה’ הישועה !!

עלה נעלה וירשנו אותה !!!

כתיבת תגובה