על אדמת ישראל לא יישאר ישמעאל אחד ! [אוצר לימודי לכל חפץ בלימודים שלא תמצאו במקום אחר]

חוץ מעשרות אלפי הפוסטים
הפזורים ברשת
בכמה

פורומים ובלוגים
שמתנהלים עליהם דיונים בתגובות בפומבי,
יש לי עשרות שיחות מתועדות בפרטי
עם חבריה גדולה של בעלי תשובה
ושאר מחפשי אמת מבני עמנו.
הנה לפניכם אחת מהשיחות משנת 2009,
בחרתי לתעד אותה הואיל ואין אקטואלית ממנה
כתשובה לגל הטרור הפוקד את רחובות ישראל
נכון להיום – ראש חודש אדר ב‘ התשע“ו – 09.03.2016

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

שלום לך מרדכי היהודי 🙂
היום נכנסתי לשיחה פוליטית ומצאתי את עצמי שואל שאלה ,
שאמרתי לעצמי אני מעוניין לשאול אותך מה אתה אומר ? ברשותך.
והשאלה היא –
“מה היא דעת תורה?”
המושג הזה נהיה שגור בפי ההמון אבל אני מתכוון לשאול באמת –
מה היא דעת התורה?
ואני אסביר לאיזה עניין בעיקר הכוונה.לדוגמא עכשיו כולם בוחרים בהנהגת התורה ויקום באמת אדם שפועל על פי דעת התורה באמת
מה היה נכון לעשות עם עניין הזרים פה בארץ ובפרט עם הערבים ?

ועזוב מצב מלחמה שזה אני סבור שדעת תורה אומרת שממקום שיש סכנה –
משטיחים הכל ותושבי העיר אחראים.

אני מתכוון למצב “רגוע ” כביכול (כמו שהשמאלנים מנסים לצייר)
מה באמת עושים לגבי המליוני ערבים הנמצאים בארץ ישראל יש תשובה פשוטה לזה? ===========================

השב: שלום ושבוע טוב!
שלום ברכה טובה ******* היקר אתה עוקב אחר הדברים שלי
ולכן היית יכול לדלות מהם כבר מזמן את התשובה.

אני מדבר כבר שנים על
הקמת בית דין אחד, שבראשו נשיא ואליו כפופים כל בתי הדינין של ישראל בכל רחבי העולם.
לנשיא של בית דין כזה באם יוקם יש “דעת תורה” שתחשב סמכותית וקובעת.

עד להקמת בית דין שכזה הרי ש”דעת התורה” מתחלקת בין כל המאן דאמרים,
והמציאות בשטח מסתכמת ב:
בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה‘ (שופטים כ”א, כ”ה)‘
הואיל ומציאות –
’עשה לך רב‘
ניתנת לבחירת כל אדם כביכול,
ונמצא באשר כל הרבנים
ללא יוצא מן הכלל,
אינם מאוגדים תחת קורת גג אחת מחייבת
הרי התוצאה הברורה היא –

איש הישר בעיניו יעשה
עד אשר ימצאו
מחלוקות הנובעות משנאת חינם תחרות רדיפת כבוד ושררה
באין מכריע.

הרוצה בתוך הבוקה והמבולקה הזו
לקבל על עצמו דעת תורה באמת
חייב ללמוד בעצמו
לא רק לימודי התורה והשקפה נכונה
אלא אף להבחין בקו האמת
ולתור אחר תלמידי חכמים יראי חטא צדיקי אמת
שתורתם אינה תורת
שדין יהודאין מאלפין נפולין
שאין בה כל תועלת,
ולא ליפול בידי מפורסמים של שקר,
דוגמת דואג ואחיתופל,
או לגמרי משומדים מחטיאי הרבים דוגמת
שבתאי צבי שר“י ופרנק שר“י
שבתחילת דרכם נדמו לתלמידי חכמים צדיקים
שכל רז לא אניס מינהון

כפי שמביא המקובל האלוקי רבי יהודה פתיה זצוק“ל זיע“א
בספרו – “מנחת יהודה” וז“ל:
” ויש שדים אחרים הנקראים “שדין יהודאין” (ר’ זוהר במדבר דף רנ”ג),
ומנהג אחד יש להם,
כי הם עושים עצמם כנביאים הראשונים, וכתנאים,
ויש שעושים עצמם כדייני ישראל וכתלמידי חכמים המפורסמים,
או כצדיקים וחסידים, ולפעמים אומרים שהם אברהם, יצחק ויעקב, או אליהו הנביא וכיו”ב.
וצריך האדם לשאול את פיהם,
אם הם אבות העולם ממש, או אם שמותם כשמות האבות,
וכן ישאל לאליהו, וצריך לדקדק מאוד בתשובת דבריהם,
שאם ישיבו דבר שאינו מבורר,
נוטה לכאן ולכאן, ידוע תדע שהם שדים.
וגדולה מזו הם עושים, כי יכולים להראות להאדם דמות רקיע,
ודמות כסא הכבוד וצבא מרום וכיו”ב, והם נזהרים מאוד שלא להבהיל את האדם,
ואדרבא – הם מצווים אותו להיזהר ללמוד בכל יום כך וכך שיעור זוהר ותהלים,
ובלילה יעמוד לומר תיקון חצות, ולפעמים גוזרים עליו שיטבול כמה פעמים ביום,
ויחליף בגדיו, וייזהר פן ייגע באשתו,
ואח”כ מוסיפין עליו סיגופין ותעניות,
ואם לא עשה כן הם מכים אותו ומצווים עליו במפגיע שלא יגלה
מראות וחזיונות אלו לבני אדם
(כדי שלא יכירו שהם שדים)
עד שמעט מעט נמשכת ונקשרת מחשבתו בהם
וכמעט נעשה כמשוגע, ולבסוף גורמים לו חולי הכפיה
רחמנא ליצלן.

וכן מביא בוצינא קדישא, אור האורות, צח הצחצחות,
האי גברא רבה רבי נחמן מברסלב זצוק“ל זיע“א עוזי ומעוזי

בספרו הקדוש
ליקוטי מוהר“ן
וז“ל בתורה כ”ח :
“המתנגדים המבזים והמחרפים יראי השם – זה מחמת שמקבלים תורה מתלמידי חכמים שדין יהודאין
(עיין זוהר פינחס רנג), כי תלמידי חכמים שדין יהודאין הם מקבלים תורתם מהשדין,
שיש להם תורה נפולה מאלפין נפולים, ובאלפין אלו כתיב בשלמה (מלכים א, ה’):
וידבר שלשת אלפים משל, ויהי שירו חמישה ואלף; כי שלמה זכה להם בקדושה,
אבל תלמידי חכמים שדין יהודאין מקבלין מהם דרך הקליפות,
ובשביל זה כל דיבורם – דרך משל ומליצה וטעמים נפלאים, כי שרשה מאלו אלפין הנ”ל.

ואלו התלמידי חכמים נאמר עליהם (ישעיה ז’) המעט מכם הלאות אנשים, כי תלאו גם אלקים;
כי מיגעים אנשים שבאים לשמע דרושם ותורתם, ואנשים חושבים שיבואו לאיזהו תועלת על ידם,
הינו שיבואו לדעת את ה’ איך לעבוד, והם – האנשים -אין משיגים שום תועלת,
כי תורתם של אלו התלמידי חכמים אין לה כח להדריך את האדם בדרך הטוב,
כי מבישא לא הוי טבא >
[תרגום – כי מרע לא יוצא טוב]
(עיין ברכות כ”ט, בראשית רבה פרשה כב, מצורע פרשה י”ט, ועיין שבת קכט ע”א);
ולא עוד, כי תלאו גם אלקים – כאילו לואה הקדוש ברוך הוא מלעזור לעובדים אותו.
נמצא, שעל ידי זה אלו, בני אדם נופלים בכפירות גדולות,
וחושבים, חס ושלום,
לא יראה ולא יבין אלקים במעשה בני אדם (מלשה”כ תהלים צד, ז.)
על ידי זה את יראי ה’ לא יכבדו,
ומחרפים ומבישים אותם;…וזהו(משלי כג) למי מדנים – למי שיח.
היינו, על ידי שי”ח, ע”י ח’כם ש’ד י’הודאי, (ראשי תבות שי”ח) על ידו מדנים, על ידו בא התנגדות;” ע”כ.

[(נערך) בדיוק היום – 09.03.2016 שמעתי שמראיינים אחד – בני לאו – מכנים אותו ”רב“
שמתגאה בהיותו ממגזר הציונים הדתיים אשר התפאר באוזני המאזינים כאילו טוב הדבר
אשר יש זרמים כמו הרפורמים או החילונים,
ואל לו לאף אחד לקחת לו פטרונות על היהדות כמו היהודים האורטודוקסים
כלשונו – הבל יפצה פיו
הואיל וכסיל זה אינו מבין כנראה דבר וחצי דבר בעניין
הלאום או כלל ישראל.

דהיינו,אם אין בסיס לאומי המושתת על
חוקת התורה לכלל ישראל – בדין המלכות,
הרי שהשמטת לחלוטין את הקרקע
מכינון יעודו ההיסטורי של עם בני ישראל כהוראת התורה !

אם בסיס הריבונות הלאומית של בני ישראל מושתת
על אדני התורה ונשפט על פי משפטי התורה,
אזי כל ”רפורמי“ או ”חילוני“ – יעשה בביתו כרצונו – יעשה,
ואם יתפס כדין העבריין,
ישפט בסופו של יום על פי חוקת התורה על פי אמות המידה של התורה,
זהו הבסיס הלאומי ליהדותינו !!
לעצם קיומנו כחטיבה אחת !!
זוהי יהדות !!

אולם אם אין בסיס שכזה שמוסכם על כולם, אם המחבר הוא שפה אחת [?] משובשת,
וכמה סמלים הקשורים בדגל או בהמנון,
במה שונים אנו מכל האומות?
מה מייחד אותנו?
על מה מקשקש ההדיוט הזה כשהוא
רוצה להתיר לכל אחד לתפוס את היהדות כרצונו ???

כלל הדברים –
עשה לך רב והסתלק מן הספק

היא הוראה פרטית ליהודי הרוצה להכריע בענייניו הפרטיים על דרך תורה

אלא שבעניין הלכות ציבור וענייני הכלל,
כמו שאמרתי במוקדם [עדיף ויפה שעה אחת קודם] ובמאוחר,
יקום הסנהדרין,
ורק לו תהיה הסמכות לדון או להסמיך מי שידון ויפסוק
דעת תורה“.

בנתיים השלטון הנוכחי,
האוכף חוקי ערכאות גויים וממציא חוקים חברתיים
ונלחם ומורד באלוהי ישראל ר“ל

הגם שמדביק הוא לעצמו עלה תאנה דוגמת
גדולי תורה“ ומועצות חכמים למיניהן,
ומשתמש בסמלי אומתנו, הוא שלטון ערב רב עמלק
ששותפים עמו כל מי שנהנה מסעודתו של אותו רשע,
גם אם מתלבש הוא בגלימות וטורבנים, וגם אם דורש הוא תילי תילים
של הלכות דבר דבור על אופניו!

זה לעניין ”דעת תורה

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

לגבי הערבים השוכנים על אדמת ישראל,
וככלל כל הלאומים הזרים והדתות הזרות….
לו יצוייר
שאני מקבל את הנהגת בני ישראל בעת הזו,
תוך זמן קצר שלא יעלה על חודשים ספורים
לא תמצא אחד מהם על אדמת ישראל.

איך?

בכוח גזרת המלכות שיש בידה לאכוף את צוויה.

לפני 500 שנה הוציא המלך הספרדי צו גירוש לכל יהודי ספרד ופורטוגל
באם לא יקבלו את הנצרות.
אתה חושב שעזר ליהודים באותה תקופה
שהיו להם עסקנים רבי מעלה ונגידים וגיבורים?
מי שלא קיבל עליו את דת האנוסים,
וזה היה הרוב,
לקח את מקל הנדודים ויצא אל מסע הגלות שוב.

הישמעאלים כולם ללא יוצא מן הכלל גורשו מארץ ישראל
עוד ע”י אבינו המשותף אברהם
כפי שדרשה שרה אמנו והבורא יתברך שמו הסכים עמה.

בכוח הגירוש ההוא אני מסלק מעל אדמת ישראל כל זר לבני ישראל.
זה מעשי זה אפשרי .

מלחמה? פחחחח הרי אנחנו במלחמה כל הזמן …

אממה?

אין מי שמכריע את המלחמה .
אני יכול להכריע מלחמה כזו באופן שאוייבי ישראל
ינטל כוחם להרים שוב נשק על ישראל
.

הרב עקיבא סופר, מחבר הפירוש לתורה “דעת סופר”,
מצדיק אף הוא את שרה ומבאר:
“ונראה לי לפרש דהנה
עיקר כוונת שרה במה שגירשה את ישמעאל
לא הייתה מפני שנאת חינם ,
או מפני יראתה שיקפח ירושתו של יצחק,
אלא שיראה – דאם יצחק יהיה תמיד בחברותא עם ישמעאל
אולי ילמד ממעשיו הרעים,
על כן רצתה לגרשו מביתה.
אבל יש לבעל דין לחלוק ולומר
אולי נהפוך הוא?

שישמעאל ייטיב דרכיו אם יהיה עם יצחק תמיד,
ואולי יועיל תוכחה להחזירו למוטב
ולמה רצתה להדיחו לגמרי?

אבל האמת כי שרה בחכמתה ידעה והבינה
שכל התוכחות ללא יועיל יהיו,
כי ישמעאל בוודאי לא יקבל תוכחה ואפס תקוה ממנו משום שראתה
בישמעאל שהוא לץ

וידוע דמידת הליצנות היא מידה רעה וגרועה הדוחה כל תוכחה,
וכמאמר החכם:
ליצנות אחת דוחה מאה תוכחות,
וכן אמר שלמה – ‘יסֵר לֵץ לקֵחַ לו קָלון‘ (משלי ט’, ז),
כי הלץ שאין בו שום ניצוץ קדושה
לא יועיל לו שום מוסר,
לכן המוכיח לוקח לו קלון,
וזה עיקר טעמה של שרה שגירשה את ישמעאל”.

וזה שאמר הקב”ה לאברהם ‘כּל אֲשֶׁר תּאמַר אֵלֶיךָ שָרָה שְׁמַע בְּקלָהּ
לרוח הקודש שבה (מגילה יד ע
“א)

שאברהם היה טפל לשרה בנבואה

והיא ראתה יותר שלא יתהפך לטובה,
ובשום אופן לא יתחבר ליצחק,
כמו כלאים שחוט אחד של פשתן אם נתערב בצמר אינו בטל לעולם
ונשאר בעינו ובאיסורו, כ”כ (כמו כן) ישמעאל לא יעזוב דרכו וא”ש (ואתי שפיר) ע”כ.

גם רש”ר הירש מצדיק את שרה ואת רצונה לגרש את ישמעאל:
הדבר נשמע כמעשה קשה ואכזרי,
אך הנסיבות מצדיקות אותו צידוק גמור
.
יש להסיר מביתם של אברהם ויצחק כל פחד,
שמא לאחר פטירת שניהם תשלוט בו השפעתם של הגר וישמעאל,
הבן הבכור.
לפיכך יש להרחיק את שניהם בדרך כזאת,
שייראו ביחס לבית הזה
במעמדם האמיתי והחוקי,
היינו כאמה וכבן אמה,
ובן אמה הרי הוא עצמו עבד.

לאחר מכן יכול היה אברהם להיטיב את גורלם בעין יפה,
כמידת עושרו וטוב ליבו,
וכן עשה…” עכ“ל

לכן לאור דברים אלו ועוד רבים מדברי תורתנו הקדושה
ברור לי לחלוטין שהישמעאלי
הוא אותו ישמעאלי מה עוד שערבוביה גדולה
השחיתה את זרעו הראשון (חלק א)

אשר ימצא בו עדיין זכר לאצילות בית אבא (חלק ב)

אולם זן מועט ונדיר זה מדוכא ומוסתר גם הוא,
בין אספסוף העממים שהשתלט על בית ישמעאל
כדי לקיים דברי נביאי ישראל
אודות התחברות ישמעאל עם בני עשו
בשנאתם היוקדת לבני ישראל ורצונם העז ללוק את דמם [היל”ת]
עד כדי כך שממשלת גרמניה שהעמידה את תורת הגזע הארי בתקופת הנאצים שחררה השבוע
[סוף אדר א‘ התשע“ו]
הדרכה רשמית של ממשלת גרמניה מלווה באיורים לחינוך מיני עבור המהגרים המוסלמים
איך להשתלב מבחינה מינית עם הנשים והגברים הגרמנים
כדי לעודד בשפה ברורה ובהירה ערבוב בין הגזעים.

אשר על כן, קל לי מאד להבין,
שמאלו לא תצמח טובה לאחי בני ישראל היקרים
ולכן אגרשם כל עוד כוחי במותני,
במלחמת חרמה אשר לא תותיר זכר ופליט לרצונם הארור.

מבטיח לכם !! כל בני ישראל !!
[אם אתה מבני ישראל אתה תסכים לזאת]כל בני ישראל רוצים לגרש מכאן את כל הישמעאלים !!!

היתהלל חוגר כמפתח – ישאל השואל?

לא בתהילה עסקינן, זה ממש לא מעניין אותי,
הצלת עולליי, טפי, זקניי, נשותיי,
ובני עמי המסולאים בפז,
זה מה שעומד בראש מעייניי…!
ולא יאמר הגיבור אין אני יוצא למלחמה כי לא אנצח,
אלא הגיבור אוחז בגבורתו והולך לנצח מלחמת קיום בני עמו
.
לכן גרש אגרשם עכשיו ולא מחר !!

אבל מי יתן לי?

אתם?

הדור הזה ?

אם תזכו.

                                       

כתיבת תגובה