פייגלך – מהנוצות שלכם עושים את הכריות שאתם נושכים..מפגן האחדותVSגדולי ישראל

אין לכם מושג כמה זמן מנסים
צדיקים נסתרים לכנס
יותר מחצי מליון יהודים לשערי ירושלים.

אני עצמי הייתי מעורב
בכמה מהניסיונות ואני יודע עד כמה
קשה לשכנע את כל “גדולי ישראל”
לכנס לדף אחד את חתימתם\קריאתם לכינוס כזה !

 אצרף לכם לדוגמא כדי להבין ולסבר את האוזן,
מכתבים שהעברתי במו ידי למכותבים
ששמותם מתנוססים כאן בראשי המכתבים,
מהצדיק רבי חיים הכהן (המוכר בכינויו – החלבן).

בס”ד                                                                                       “וארא” התשס”ג

לכבוד

הראשון לציון מרן הרב עובדיה יוסף שליט”א.

מורנו ורבנו,
כאחד מפשוטי העם, אפנה למעלת כת”ר בדחילו ורחימו,
ואבקשו בכל לשון של בקשה,ישעה לתחינתי היוצאת מן הלב,
ויואיל ברוב טובו ורחמנותו, להטות תשומת לבו המלאה לעיקר שבדברי.

 בטוח אני שלא נעלם מכת”ר, גודל הסכנה,
בה נתונים בני ובנות ישראל, אחינו ואחיותנו,
ולמרות שאנו לי`ה, ועיננו לי`ה, וכל בטחוננו בו יתברך שיושיענו,
הנה בדיני נפשות עסקינן ולא בשמים היא,
וכבר ראינו בעונותינו,שמשניתנה הרשות.. ח”ו היל”ת,
הרי שמוטלת על כתפנו האחריות להטות כף המאזנים לטובה,
ולהרפות מידת הדין המתוחה.

 עד שיעלה רצון מלפני אבינו שבשמים לעשות למען שמו הגדול,
תלויים אנו באתערותא ד`לתתא, אשר על כן ככל שיגדל
ריבוי מעשה התחתונים הן בכמות והן באיכות,
יצטרפו עליונים לקרב גאולת ישראל.

 להווי ידוע למעלת כת”ר, שבני ישראל שומרי התורה והמצות אשר באו ממזרח,
אינם בנו יחידו של אבינו שבשמים, ואין באפשרותנו לאמר ,
על אשר נאמר עליו, “לא ידח ממנו נידח”,
שח”ו ינשל אחד מבניו מגאולת ישראל המיוחלת.

 אשטח בקשתי בקיצור דברים לפני מעלת כת”ר:
בקריאתו “מי ל-ה` אלי” עשה כת”ר דבר גדול ועצום בשמים,
והנה התכנסו תחת חסות מעלתו  עשרות אלפים מאחינו,
אולם אין בדבר הזה לבדו להכריע הכף לטובת כלל ישראל ,
יש צורך גדול באחדות.

 בימים אלו פונה אני לכל אשר פרש חסותו, ואיגד,
בחכמתו אשר נתן לו בורא עולם,
רבים מבני אברהם יצחק ויעקב אבותינו הקדושים,
לעשות למען שמו יתברך הגדול הגיבור והנורא שנקרא עלינו,
לעשות אגודה אחת, אשר עליה נאמר:

 “כשם שעשיתוני חטיבה אחת כך אעשה אתכם חטיבה אחת”,

 להצטרף כולנו יחד לשערי עיר קודשנו, ובכפיפה אחת לקבל עלינו מלכות שמים,
ולבקש יחד בנית בית מקדשנו, וחידוש מלכות דוד מלכנו חי וקיים.

 בני ישראל צמאים לגאולה, וכאשר תעלה שוועתם יחד,
גדולים וקטנים, בחסות מעלת כת”ר, ושאר גדולי ישראל,
יבוטלו בס”ד הגזרות הרעות ויתמתקו, וכח ללידה ימצא..

יסלח לי וימחל לי כבודו, על שהרהבתי עוז בנפשי,
וחיליתי פני מור בבקשתי, יזכה ויאריך ימים טובים ושנים טובות על ממלכתו,
ובגאולת ישראל הקרובה נשמח כולנו, אמן כן יהי רצון

                                       מנאי זעירא ד`מן חברייא
חיים עזרא הכהן פרחיה           

בס”ד
“וארא” התשס”ג

לכבוד

הרב מאיר פרוש שליט”א
כך נגלה לי, שהנה כבודו בהיותו רב פעלים הוא האיש אשר באפשרותו
לסייע רבות לבטל הגזרה התלויה ועומדת כחרב על הצוואר,
ולמתק מידת הדין המתוחה ר”ל, ובמה דברים אמורים?

בימים אלו פניתי אישית לגדולי תורה שרבים משחרים לפתחם מכל החוגים,
בתחינה ובקשה להצטרף לקריאה להביא לשערי עיר הקודש,
המוני בני אברהם יצחק ויעקב אבותינו הקדושים,
למעמד של שוועה וקבלת עול מלכות שמים.

 ברור לי שמעמד של אחדות שכזה יכול הן לבטל את
הגזרה של מאות הרוגים ר”ל, במלחמה עקובה מדם,
והן לקרב את גאולת ישראל השלימה.

 כמו כן ברור לי, שכבודו הוא האיש אשר יכול להפעיל
ולהנהיג ההוצאה  מכוח לפועל של פעולה כבירה שכזו.

 ברכה עד בלי די תושפע על כבודו, כבר בהבעת נכונותו לפעול,
ובוודאי יחשב שכרו לעד ולנצח נצחים כמקרב הגאולה, בהצלחת פעולה זו.

 אשמח להיפגש עם כבודו אף על פי שאין צורך בדבר כרגע,
הזמן קצר, והמלאכה מרובה, בס”ד אפשר לעשות מהר,
כיון שיש דחיפות בדבר.
מס הטלפון של עוזרי ר` מרדכי הנו:xxxxxxxx

                                           ממני המוקיר פועלו
חיים עזרא הכהן פרחיה

 

בס”ד
“בא” התשס”ג

לכבוד

שר הפנים הרב אליהו ישי נ”י.

 ר` אליהו,
יודע אני שכבודו עוסק רובו וכולו בענייני הבחירות,
אולם עת צרה היא ליעקב ואין הדברים סובלים דיחוי.

 אני מצרף למכתבי זה אליך מכתב אותו שלחתי
למרן הראשון לציון שליט”א  בשבוע שעבר,
מכתבים ברוח דומה שלחתי

לרב אליישיב שליט”א,
לרב מרדכי אליהו שליט”א,
לרב קנייבסקי שליט”א,
לרב שטיינמן שליט”א
לרב בצרי שליט”א,
ולרב גרוסמן שליט”א ממגדל העמק.

 אני חוזר על דברים שאמרתי בשעורי השבועי:
על ידי קבלת עול מלכות שמים, ושוועה למשיח בן דוד,
במעמד כל גדולי הדור הנ”ל בראש רבבות ישראל
שיקהלו על נפשם בשערי העיר ירושלים, אפשר,
לא רק לבטל גזרת שואה גדולה היל”ת  ח”ו,

אלא ממש ללא שום גוזמה כלל, לגרום לגילוי משיח צדקנו בפועל !!!.

 כוח הקריאה המאוחדת של גדולי ישראל הנ”ל,
יכנס המוני בני אברהם יצחק ויעקב אחינו, גם כאלו שכרגע רחוקים..,
פעולה זו תשבש לחלוטין את מזימת שונאי השם.

 אם יעמיק כבודו לבחון דברים אלו יבין ,ממה נפשך,
רק תועלת תצמח מכך, וד”ל.

 אני מצפה מכבודו שיטיל כל כובד משקלו להוציא פעולה זו
מכוח לפועל ושכרו עצום בזה ובבא!

 אין לפחד ממי שיגיד שזה מסוכן בעת כזו,
הרבה יותר מסוכן לא לעשות את זה.

 כפי שיודע כבודו , אני לא עוסק בפוליטיקה.

                      ה` יצליח אותך
ברכה עד בלי די
חיים עזרא הכהן פרחיה.

   מכתב ברוח דומה נשלח לרב יצחק לוי מהמפד”ל.

 אתם חושבים שנתקבלה תשובה ממאן דהוא מהמכותבים?
לא ! לא נתקבלה תשובה ! מאף אחד !!!

יתרה מזו – פעלתי נמרצות ברשת, ובפורומים נוספים להביא
לכינוס כזה אשר יקרא “מפגן האחדות”.
הנה קטע מגילוי דעת שפירסם הרב חיים כהן(החלבן)

בחג שבועות לפני שנתיים
כאשר לא התקבלו תשובות מגדולי ישראל, והעסקנים:
“מפגן האחדות
אני קורא בזאת לכל עם ישראל שדברנו זה מגיע אליו: הוסיפו חתימתכם, 
לעצומה הקוראת לגדולי ישראל לחתום על קריאה רבתי לכלל עם ישראל להתאחד למפגן אחדות עצום,
והפיצו הלאה דבר המפגן לכל מקום על פני תבל שם מונח יהודי.
 
כאשר מנין החתימות יגיע לסך גדול, אנכי החתו”מ, ביחד עם מארגן המפגן, הרב מרדכי , נכתת רגלינו לגדולי הדור שליט”א ובשם המוני ישראל, נבקשם לחתום על נוסח אחד
הקורא לכל עם ישראל, להגיע ביום אחד שיקבע, לשערי העיר ירושלים, לעצרת המונית של כלל עם ישראל גדולים וקטנים, שמטרתה,קבלת עול מלכות שמים,
ומסירת מודעה לבורא העולם, שכשל כח הסבל, ומתחננים אנו לגאולה אני סמוך ובטוח שפעולה זו תביא לגלויי גאולה מיידיים.”
 
בחתימתך על העצומה, אתה מצהיר כך:
 
א. אני מצרף את בחינת ישראל הפרטית שלי, מתוך בחירה ורצון והכרה, לשתפה עם שאר הבחינות הפרטיות של כל אחד מישראל שישתתף במפגן האחדות, בין אם אשתתף בו למעשה ובין אם לא.
 
ב. אני מפקיד בידי מארגני המפגן בעצם חתימתי, את כל תוקף רצוני, לפעול לאירגון עצרת תפילה של כל עם ישראל, בשערי העיר ירושלים, שתכלול, קבלת עול מלכות שמים כללית של עם ישראל,
בקשת מחילה כללית מאבינו שבשמים, ובקשה בתחנונים לסיום הגלות, והבאת גאולת ישראל השלימה.
 
ג. אני מבין שאחדות ישראל מכל הזרמים, גדולים, וקטנים,
באופן של ביטול המעמדות היוצרים את גווני הזרמים, תאפשר את גילויו של המנהיג האחד של כלליות ישראל.
אין בזאת להפחית ח”ו מערכו או כבודו של מאן דהוא מישראל.”
 

תוכל לקרוא עוד בנושא כאן:

https://www.bhol.co.il/forums/topic.asp?topic_id=1934132&whichpage=#R_0

מפקד האחדות
הזיז למישהו מאלו שצריכים לפעול דבר כזה?
נו אז צעקנו, זעקנו, בכינו, פעלנו, ונאדה, זירו, גורנישט, וואלו,
כלום לא עזר !!!

ועכשיו באים הפייגלך, ועושים זאת ככה בקלות???

פייגלך צבא העם

אז הנה דוגמה מוחשית להסבר מדוע יש רוע בעולם, וחושך,
כדי שמהם דייקא, יצמח האור והטוב, ויוכר יתרונם….

כתיבת תגובה