בהמות בדמות אדם צועדות בארמון המלך…

בשם כל ישראל הריני מבקש סליחה מריבונו של עולם
על אשר אין ביכולתנו לעשות מאומה כרגע חוץ מלהתפלל
בזמן שסוטי המין המתועבים צועדים
בקריית מלך נאמנה פלטרין קדוש
בו שוכנת שכינת עוזנו מתגוללת בצערה
בו שוכבים מלכי בית דוד
עם אדונינו מלכנו חי וקיים דוד מלך ישראל.

בהמות אדם הללו שהשתלטו על עם הקודש
יחד עם חבריהם מהערב רב עמלק
השולט בעת הזו בעם הקודש
בשותפות מלאה של גדולי תורה המקבלים ממון רב
לסתום את פיהם ועיניהם
ולהמשיך לבזות תורת הקודש הנשפכת מפיהם כזרע לבטלה
בראש חוצות בירת הנצח של בני ישראל

קום בנימין זאב יטרוף שחלקך הוא נחלת הבית
קום יהודה אבי המלכות
קום יוסף הצדיק
אל נקמות הופיע קום לגאול עמך בית ישראל

אנו בני ישראל בעת הזו כאסקופה הנדרסת
כצאן ללא רועה נטרפים
על ידי עדת זאבים ושאר טורפים
המזנבים במחנה הקדושה השכם והערב

קומו בני ישראל – התעוררו
הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא
ינקו קדושת ברית
עם הקודש שמסר נפשו על הברית אלפים בשנים
התאחדו בקנאת ה’ צבאות לבקש את האדון להיכלו

לכלות הקוצים והדרדרים מחוצות קרייה נאמנה
לבנות היסוד והטפחות והבניין כולו ולשכלל היכלו

בורא עולם בקניין השלם זה הבניין
הואיל ורוח ונשיאים וגשם אין
כי באו בנים עד משבר וכח אין ללידה
ותעל שוועתנו אליך אבינו מלכנו
להתדפק על דלתות היכלך בדחילו ורחימו
לחלות פני מלך עליון המסתתר בשפריר חביון
אולי יחוס אולי ירחם…..

כתיבת תגובה