האם האתיופים הם מזרע ישראל? קשים גרים כספחת, והיה מי שעשה לעצמו גדולה מכך….

הפוסט הזה הוסר מפייסבוק ב 2015
נחסמתי עליו לחודש ימים בטענת גזענות.
במאות התגובות שהיו עליו
ניתש פולמוס רחב היקף בין מאות מגיבים לביני.
הצטבר שם חומר יקר המציאות שאבד לאחר המחיקה שלו מפייסבוק.
לאחר שראו שהם מקבלים תגובה על כל שאלה,
הם עברו לנשק האולטימטיבי
ודיווחו על “תוכן פוגעני” והביאו למחיקת הפוסט ולחסימה שלי.
הנה הפוסט כאן:

הואיל וחזרתי בשבוע שעבר כמה פעמים בתוקף
על טענתי שאני טוען מזה שנים
שהאתיופים אינם מזרע ישראל כלל וכלל לא,
ולשאלת רבים גם בפרטי וגם בתגובות
עניתי שיכול להיות שהם יהיו גרי צדק יהודים צדיקים
אולם אינם מזרע ישראל, ולא בשם בני ישראל יכונו
אלא יהודים, וכמוהם יש עוד שבטים מבני ישראל המצויים היום
ונחשבים כ”בני ישראל” ולא היא.

חשבתי להבהיר מעט כך:
מרדכי היהודי
זכה בסוף ימיו לשער החמישים ד’קדושה [ד”ל]
ומלך בשם אחשוראש  מהודו ועד……..כוש
כן כוש.

התואר יהודי מופיע במגילת אסתר כמה פעמים
“ורבים מעמי הארץ מתייהדים”
הגמרא ביבמות [כד ע”ב] אומרת:
“ר’ נחמיה אומר: אחד גירי אריות ואחד גירי חלומות
ואחד גירי מרדכי ואסתר אינם גרים”.
אמנם הלכה כדברי האומר, כולם גרים הם, אך זהו
רק בדיעבד, אך לכתחילה אין מקבלים גר שלא לשם שמים.
בעלי התוספות שם ד”ה “לא בימי” נזקקו לשאלה זו,
ולאחר ששאלו מן הגרים שבימי דוד, ענו:
“ויש לומר, דמעצמם נתגירו, כדאשכחן גבי מרדכי ואסתר:
‘ורבים מעמי הארץ מתיהדים'”.
משמע שלא היו גרים באמת, אלא נספחו לעם ישראל מעצמם.
וראה גם פירוש דעת מקרא שהביא ביאור: “מתראים כיהודים
או מתראים כאוהבי יהודים ודורשי טובתם”.

הרמבם מביא באיסורי ביאה פי”ג יד:
“אל יעלה על דעתך, ששמשון המושיע את ישראל,
או שלמה מלך ישראל שנקרא ידיד ה’, נשאו נשים נוכריות בגיותן,
אלא סוד הדבר כך הוא, שהמצווה הנכונה,
כשיבוא הגר או הגיורת להתגייר, בודקים אחריו שמא…
לפיכך לא קבלו בית-דין גרים כל ימי דוד ושלמה…
ואף על פי כן היו גרים הרבה מתגיירים בימי דוד ושלמה
בפני הדיוטות, והיו בית-דין הגדול חוששים להם,
לא דוחים אותם אחר שטבלו מכל מקום, ולא מקרבים
אותם עד שתראה אחריתם.”

הרי לפנינו מעין מצב ביניים של גרים תלויים ועומדים,
לראות מה תהא אחריתם.
אמנם מן ההלכה הבאה ברמב”ם משמע
שבדיעבד “אפילו חזר ועבד כו”ם, הרי הוא כישראל מומר
שקדושיו קדושין”.
בכל זאת לכתחילה זהו גר בעייתי שעומד למבחן.

אכן הרמב”ם לא הזכיר כאן את גרי מרדכי ואסתר,
אך לכאורה גם דינם של אלו כדין הגרים בימי דוד שגם הם
“שמא מן הפחד חזרו”.
ואולי זו הסיבה שנזכר כאן ביטוי מיוחד -“מתיהדים” כנזכר לעיל,
שכן מבטא הוא את הרעיון שזוהי גרות לא מושלמת.

לאור זאת נראה להציע הסבר לאמור בהמשך המגילה, וכך נאמר:
“קימו וקבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלוים עליהם
ולא יעבור, להיות עשים את שני הימים האלה…” ט כז.

מי הם הנלווים עליהם? אומר רש”י: “גרים העתידים להתגייר”.
ואכן התיבה “נלוים” מופיעה בהקשר של גרים, כגון: “ונלוה
הגר עליהם, ונספחו אל בית יעקב” יש’ יד א; “ואל יאמר
בן הנכר הנלוה אל ה’ לאמר” שם נו ג.

הא יצאת למד מכל האמור לעיל כך:
למה דווקא מהודו ועד כוש?
אחשוורוש אחד מעשרה מלכים שמלכו בכל העולם
והרי הודו וכוש סמוכות זו לזו?
ללמדך שכמו שמלך בהודו וכוש הסמוכות זו לזו
כך מלך בכל המקומות המרוחקים בכל העולם.
זהו הפרוש הרווח.
אלא שכמרדכי אספר לכם שיכלו למצוא
שתי ארצות סמוכות אחרות כדי לתת לי פרוש זה
ולמה מצא דווקא הודו וכוש….?
ללמדך – אלו הקהילות שמהן הצטרפו רבים
מעמי הארץ המתייהדים מפחד.
לכן ימצאו בהם בעמים אלו הרבה אשר שמרו
רסיסי מנהגי יהודים למשך מאות שנים.
בהם כושים, הודים ועוד כאלה אשר לא אזכירם כאן וכעת
הואיל ולא כל מוח סביל דא ועוד חזון למועד.
מה שברצוני לחדד הוא את הקביעה המוחלטת שלי
שהאתיופים אינם שייכים כלל לזרע בני ישראל
למרות שנמצאו בהם גרי צדק רבים אשר קיבלו
על עצמם יהדותם בדבקות ובמסירות הרבה יותר
מכמה וכמה פושעי ישראל אשר מזרע ישראל המה.
יחד עם זאת, אלו מהם אשר למדו דרכי ההפקר
של כבשני השמד הרוחני “משרד החינוך” של מדינת ישראל
ומסתובבים ברחובותינו כמופקרים בועלי נידות ואוכלי שרצים
יש כאלה מבין הפוסקים אשר יחשבו אותם למומרים כ”ישראל”
וגם זו טעות הואיל ומעולם לא קיבלו על עצמם גירותם באמת.
יש מהם אשר יחציפו פניהם ובעזות טוענים
שהם בכלל “בני ישראל” המקוריים משבטי יהודה בנימין וכו’
הבל יפצה פיהם מטומטמי הבל המה.
וכפי שאמרתי כבר לא פעם:
מיעקב אבינו זיע”א, לא יצא כושי.
ויש להאריך אבל מפאת קוצר רוח של הקוראים אעצור כאן.
זה הברור מונח כאן לכל מי ששאל אותי ועניתי בחצי פה
כאן הרחבתי מעט.
כעיקרון – קשים גרים כספחת גם כאשר הם גרי צדק צדיקים.
ורבי נחמן מברסלב מסביר בתורה ה’ ליקוטי תנינא
שקשים המה עד כדי כך שנעשים כמזיקי עלמא לבני ישראל
וכך מובא [שם]:

תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו,
כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב: (תהלים פא)
ודע, שע”י נפילת האמונה, על ידי זה נעשה ונתחזק אמונות כוזביות,
אמונות העבודה זרה וכיוצא,
כמו שכתוב (יחזקאל כו): אמלאה החרבה, כשזה קם זה נופל וכו’ (ע’ מגילה ו).

כי עיקר קיום וחיזוק אמונות כוזביות הוא מנפילת האמונה הקדושה,
וכשמעלין האמונה הנפולה, מזה נעשין גרים,
כי ע”י שנלקטין ונבררין נפילת האמונה, שמשם יניקת אמונתם,
על ידי זה נחלש כח אמונתם,
ואזי הם חוזרים לאמונתינו הקדושה ונעשין גרים.

ולפעמים נעשין גרים בכח ולפעמים נעשין גרים בפועל.
היינו או שנעשין גרים ממש בפועל, שבאין עכו”ם ומתגיירין,
או שנעשה רק בכח,
שעל ידי שמעלין אמונה הנפולה ונחלש אמונתם,
על ידי זה נתגלה להם במקום שהם האמונה הקדושה,
ומאמינים שם, במקום שהם, שיש יחיד קדמון יתברך,
בבחינת (מלאכי א): בכל מקום מקוטר ומוגש לשמי.

וזה תלוי כפי חוזק האמונה כזביות שהיה מתחילה,
היינו, כשהאמונה כזביות היתה חזקה בתחילה,
אזי אח”כ כשמשברין אותה ומעלין האמונה הנפולה דקדושה משם ונעשין גרים,
אזי נעשין גרים בפועל ממש,
וכשהאמונה כזביות לא היתה חזקה כל כך בתחילה,
אזי כשנשברת ומהפכין אותה אל הקדושה,
אזי אין נעשה ממנה רק גרים בכח:

והנה הכלל – שע”י שמעלין אמונה הנפולה,
על ידי זה נעשין גרים, ומחמת שאלו הגרים נעשין מלקיטת נפילת האמונה,
על כן הם מזיקין לישראל, בבחינת (קידושין ע’ ע”ב): קשים גרים לישראל כספחת.
ספחת – היינו מכות, בחינת מכות מופלאות הנ”ל, שנעשין ע”י נפילת האמונה כנ”ל,
ומחמת שאלו הגרים נעשין מלקיטת נפילת האמונה,
על כן הם קשים כספחת כנ”ל:

ואלו הגרים הם מכניסין גאוה בישראל,
כי אמרו רז”ל (חגיגה ה ע”ב):
במסתרים תבכה נפשי מפני גוה – מפני גאוותן של ישראל, שניתנה לעכו”ם.
נמצא, שהגאוה דקדושה של ישראל נפלה אליהם,
ועל כן כשחוזרים עכו”ם ומתגיירין,
הם מביאין עמהם גאוה שהיתה אצלם כנ”ל,
ומכניסין בישראל גאוה:

ועל ידי זה נוטלין חרב הגאוה מנהיגי הדור,
שמתגאים על הדור בחינם, [מזכיר לכם משהו?]
כי יש מנהיגים שמתנהגים ברבנות ומושלים על עם דל,
והם מתגאים על הדור בחינם,
כי לא ניתן להם גדולה מן השמים כלל,
רק הם מתגאים מעצמם בחינם, והם מקבלין חרב הגאוה,
בבחינת (דברים לג): ואשר חרב גאותך – על ידי הגרים הנ”ל,
שהם מכניסין גאוה בישראל כנ”ל
ומושלים על עם דל בחינם,
ויש להם כוח אפילו להעניש את מי שאינו רוצה להכניע עצמו תחת ממשלתם,
וכל זה על ידי חרב הגאוה הנ”ל.

ובאמת אין זה נקרא מעניש, אלא מזיק, כי הן מזיקי עלמא.
וזהו: קשים גרים לישראל כספחת,
בחינת ספיחים שגדלים מאליהם,
היינו שעל ידי הגרים נוטלין גאוה מנהיגי הדור,
שגדלים מאליהם, ומתגאין מעצמן על הדור בחינם,
כי לא ניתן להם גדולה מן השמים כלל כנ”ל,
ועל כן נקראים 
גרים, על שם (תהילים סג):
יגירוהו על ידי חרב, כי על ידי הגרים נעשה חרב הגאוה כנ”ל:?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
כעדכון הנה לכם פוסט מועתק מפייסבוק [הקישור מצורף]
שממנו תבינו את שאפשר להבין ממנו. הפוסט הועתק מהדף
מורשת יהדות אתיופיה.

“היא חשפה את עצמה כתגובה לפוסט שפירסמנו בדף מורשת יהדות אתיופיה
על אזהרת המיסיון הנוצרי המסתנן בקרב העולים החדשים (הפלשמורה) :
שמה הוא (Betty-Tegegn ) – היא טוענת שהיא הסתננה ועלתה ארצה
כעולה חדשה יהודיה בשנת 1998 מאדיס אבבה באתיופיה .

*חובת קריאה לכל המגיבים כאן ולכל מי שלקח את הפוסט הזה ברצינות*
https://m.facebook.com/story.php….
היי מורשת יהודי אתיופיה (וכל המגיבים כאן),
יש בפוסט הזה כמה טעויות מהותיות שיש לעמוד עליהן.
אציין כבר בשלב הזה שהפוסט כנראה מיועד לי ולדומיי
ומשכך אנחנו האנשים המתאימים ביותר להגיב על מה שנכתב כאן.

אני י-ה-ו-ד-י-ה שמאמינה בישוע כמשיח ישראל,
על בסיס הנבואות בתנ”ך ועל פי הכתוב בכתבי הקודש. אני שומרת את יום כיפור, חוגגת את חגי ישראל,
מקדשת את השבת בדרך שלי *וקוראת את התנ”ך ככל הנראה הרבה יותר מהיהודי החילוני הממוצע*.
מצחיק שבאים *אלינו המשיחיים* בטענות, *כשאנחנו קוראים את התנ”ך וחיים על-פיו*,
כשעל העובדה שרוב היהודים במדינה לא מכירים בכלל את התנ”ך *לא מתקוממים כלל*.
לדעתי זה נושא להתקוממות משותפת של היהדות הרגילה והיהדות המשיחית יחד 😉
באופן כללי חבל לי שנותנים במה להנחות לא מבוססות, על קהילה שלמה
(מה שעושים במידה רבה לעדה האתיופית באופן כללי, ומן הראוי שלא נעשה לאוכלוסיות אחרות).
יש אמירה שאומרת שמה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך. כנראה שזה לא תקף לגבי העדה שלנו.
אז בואו תכירו אותי כיהודיה אתיופית שהולכת אחרי ישוע – את חיי הקדשתי להבאת תרבות אתיופיה בכלל
ויהודי אתיופיה בפרט למודעות, הן באוניברסיטה כיו”ר ועדת אוכלוסיות והן מול גורמי ממשלה שונים.
הייתי חלק מהצוות הבינמשרדי למיגור הגזענות כנגד יוצאי אתיופיה של מנכ”לית משרד המשפטים אמי פלמור
והרמתי את יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל באוניברסיטה.
בדיוק שלשום ייצגתי אותנו, כעדה, בדיון בכנסת שהזמינו אותי לדבר בו.
כמובן שעניין היהדות שאבותינו שמרו בקנאה היה בין הדברים הראשונים שעלו.
אז כפי שניתן לראות אני מייצגת אותנו כעדה בגאווה רבה, ומאוד חשוב לי שהיהדות של העדה הנפלאה שלי
תזכה להכרה ועל כך גם נלחמתי. אז הניסיון להציג את המשיחיים כפרטיזנים ברברים
הכופרים ביהדות היא על תקן הוצאת דיבה.
יש עוד הרבה אנשים שהם פעילים, ואני ממש לא היחידה.
את ההתייחסות הנקודתית לטעויות אעלה בתגובות נפרדות.
היא ממשיכה בעוד תגובה ואומרת :
” 1. “פאנטה הם נוצרים משיחיים” – פשוט לא נכון. עובדתית והגדרתית.
פאנטה הם מי שמאמינים בישוע כמשיח, והם לא אורתודוקסים או קתוליים. זהו.
לא בהכרח נוצרים. למעשה, בארץ קוראים “פאנטה” דווקא ליהודים(!!) המשיחיים בני העדה האתיופית.
2. ” נוצרים משיחיים”- יש כאן טעות אינהרנטית לגבי הזהות שלנו. אנחנו לא “נוצרים” אלא “משיחיים”.
נוצרים זה דת, עם כל המשתמע, משיחיים זה עניין של א-מ-ו-נ-ה (כך שזה לא נכון ש”מנצרים”).
כל מה שצריך זה לקבל בלב את ישוע כמושיע.
3. “עוסקים במסיון” – מסיון זה בעצם מהמילה באנגלית שמשמעותה “משימה”, וכן זו לא בושה,
מספרים על הבשורה שישוע בא להושיע אותנו ורואים זאת כמשימה. אציין בהקשר זה שהמשימה היא לא “לנצר” – כי אין חשיבות לדת!
אדם יכול להיות מוסלמי ועדיין להיות משיחי. מה שחשוב זה האמונה בישוע וההליכה אחריו.
4. “משום שאותם אתיופים מתנצרים לא אוהבים את המדינה במלא לא ירצו גם להתגייס לצבא” – ציינתי כבר שזה לא התנצרות.
אבל בהנחה שהכוונה לאמונה בישוע, *****זה ממש ממש ממש (!!) לא נכון*****!!!!!
ישוע לימד אותנו דרך הברית החדשה לאהוב את כולם הבלי יוצא מן הכלל, וכמובן גם את המדינה ואת אנשיה.
על כן יהודים משיחיים מתגייסים בהמוניהםםםםםם ואחוז המשרתים בקרבי הוא גבוה מאוד. למעשה,
אני עתודאית בשנה ג’ למשפטים ויחב”ל באוניברסיטה העברית, אתגייס במאי לפרקליטות הצבאית כקצינה ואשרת בגאווה במשך 6 שנים.
בקרב המאמינים האופציה של לא להתגייס אפילו לא באה בחשבון
(שאציין שזה אבסורדי כי הרבה מהחרדים שאתם כנראה תומכים בהם בוחרים לא להתגייס).
Tamiat Shahar זו דוגמה למישהו שמתגייס בקרוב ויכול לענות על עוד שאלות בנושא.
5. “מסתובבים בתל אביב” – זה למעשה נכוןן 🙂 במהלך החורף הסתובבנו ברחבי העיר וחילקנו להומלסים
אוכל, מרק חם ושמיכות. כי ישוע מלמד אותנו בברית החדשה לדאוג לחלשים ולנזקקים.
וזה רק חלק מהאמת שיש להציג. מקווה שזה פותח עיניים לחלק מהאנשים כאן.
אני ושחר כאן לשאלות והבהרות 🙂
אוהבים אתכם, ויותר חושב מזה – ישוע אוהב אתכם ! 3>.
סוף ציטוט .
זו דוגמא אחת של מישהי פשוטה מבין האתיופים
הנה לכם דוגמא נוספת של מישהו שנמצא בכנסת ישראל:
לחצו כאן ותוכלו לקרוא את כל הכתבה

היוצא מדברינו ברור לחלוטין:
# כמובא לעיל – יוצאי אתיופיה יכולים להיות יהודים צדיקים
אבל אינם מזרע ישראל ואין הם חלק משבטי ישראל.

# לא מבעיא שגם כשמדובר בגרי צדק צדיקים נאמר עליהם
קשים גרים כספחת לישראל, אלא אף היוצא מדברי רבי נחמן זצוק”ל
שנעשין כמזיקי עלמא !

# ברור לחלוטין שמי שעסק בהבאתם של האתיופים לישראל
מתאים להגדרת רבי נחמן – “ועל ידי זה נוטלין חרב הגאוה מנהיגי הדור, שמתגאים על הדור בחינם,
כי יש מנהיגים שמתנהגים ברבנות ומושלים על עם דל, והם מתגאים על הדור בחינם, כי לא ניתן להם גדולה מן השמים כלל,
רק הם מתגאים מעצמם בחינם….” וד”ל.

כדי למנוע אי הבנה אני מדגיש ומבהיר !!!
יכולים האתיופים להיות יהודים מזה מאות שנים ולשמר להם מנהגי יהודים
כמסורת אבותם מקדמת דנא, אבל על פי האמור לעיל הם אינם משבטי ישראל המקוריים,
אלא הסתפחו בשלב מסויים בהיסטוריה האנושית אל עם הקודש.

עריכה 1.7.18
הואיל ופנו אלי רבים בשאלה מדוע איני מתייחס לפסיקתו של הרב עובדיה נ”ע
באשר להיות האתיופים משבט דן – חלק משבטי ישראל.
להלן תגובתי.
עניינם של עשרת השבטים האבודים נדון לאורך דורות.
רק משיח יפתור את סוגיית עשרת השבטים האבודים על בוריה
אין מי – גדול ככל שיהיה בדורות אלו אשר יכול לפסוק יחידי בנדון.
הרב עובדיה עם כל גדולתו הוביל מהלך מוטעה, נורא בתוצאותיו,
הוא תהליך אוסלו, הודה בטעותו וחזר בו ממנה.
טעות נוראה שגרמה שפיכות דם ישראל שניגר כמים.
עם כל הכבוד, זו גם לא הייתה טעותו היחידה בהנהגת רבים מבני ישראל.
מסיבות אלו ואחרות , לא קיבלנו את דבריו בנדון.

 

כתיבת תגובה