אם תזכה לקרוא בסבלנות ובריכוז…..תזכה לשמחה ! לכבוד יום ו’ סיון חג מתן תורה שהוא יום הולדתי. ממליץ מאד ללמוד את המאמר הזה בעיון.

המדרש (שמות רבה ט”ו, כ”ו) המשיל את מחזור הדורות בעם ישראל למחזור הלבנה, שהולכת וגדלה מהיום הראשון של החודש ועד ט”ו בחודש, והחל מט”ו בחודש ועד סופו הולכת וקטנה…
מאברהם אבינו ועד לשלמה המלך – חמישה עשר דורות אברהם, יצחק, יעקב, יהודה, פרץ, חצרון, רם, עמינדב, נחשון, שלמון, בועז, עובד, ישי, דוד, שלמה.
משלמה ועד לצדקיהו אחרון המלכים – חמישה עשר דורות רחבעם, אביה, אסא, יהושפט, יהורם, אחזיהו, יואש, אמציהו, עוזיה, יותם, אחז, חזקיהו, מנשה, אמון, יאשיהו, יהויקים, צדקיהו. חשוב לציין, שבימי יאשיהו ראוי היה להיות חורבן, אך הוא עוכב, ככתוב בספר מלכים ב’, פרק כ”ב).
חמישה עשר דורות של עליה, כמו לבנה ההולכת וגדלה עד לשיא, כמו עד ימי שלמה המלך, בונה בית המקדש, הנביא החכם מכל האדם, ומשם ואילך תהליך של ירידה, כמו לבנה שהולכת וקטנה, עד צדקיהו, שבימיו חרב בית המקדש, עד לחשיכה הגמורה, עד למלך שעיוורו את עיניו, ששקע בעלטה.
איך זה קרה? איך התחילה הנסיגה?
בגמרא יש על כך משל נפלא: “כשנשא שלמה את בת פרעה, ירד גבריאל המלאך ונעץ קנה בים, העלה שירטון, ונבנה עליו כרך גדול של רומי” (סנהדרין כ”א,ב). נסביר את הדברים: שלמה המלך, עליו השלום, נשא לאישה את בת פרעה לאחר שגייר אותה. היו לו שיקולים של קידוש השם, של הפצת דבר ה’ בעולם, ובכל זאת הייתה כאן פסיעה החוצה. היא הביאה עימה את בני פמלייתה, את מושגיה ואורחותיה והחל תהליך של כרסום. הוא הלך וצבר תאוצה עד לחורבן… ננעץ כביכול קנה בים, התאסף סביבו חול, התקבץ סחף, גבה ונוצר אי; האי גדל וחובר ליבשה, ונוסדה עליו עיר ושמה רומא, שהפכה לאימפריה ולחמה בישראל, דיכאה החריבה את בית המקדש, והגלתה ופיזרה את בני ישראל לכל תפוצות תבל.
לכאורה 2000 שנה לאחר חורבן שכזה איך תיתכן תקומה ?? קיבוץ גלויות ?? בניין ארץ ישראל ?? התקוממות האומה משברי רסיסים למהות אחת ???
זהו סוד העיבור !! סוד הלבנה !! סוד המלכות !!
מלכות השם בעולם הנעלם כביכול מאלוהותו יתברך !!
הנה למדנו שסוף פגימתה של הלבנה הוא הוא מולדה החדש !!
בדרך לא דרך גאולתם של ישראל המגיעה קמעה קמעה מופיעה בעולם.
מספרים חז”ל במדרש, בעניינו של דוד מלך ישראל חי וקים, שכאשר היה חולה נכנסו לבקרו דואג ואחיתופל שהיו גדולי-התורה בדורו, ואמרו לו שאחרי החטא והמעשה שעשה [בת שבע] כבר לא יהיה לו תיקון, ואפילו הקב”ה בתורתו לא נתן לו סיכוי לכאורה כמו שנאמר:
“…רבים אומרים לנפשי אין ישועתה לו באלהים סלה… רבים-אלו דואג ואחיתופל שהיו רבים בתורה, אומרים לנפשי-שהיו אומרים לדוד אדם ששבה את הכבשה, והרג את הרועה, והפיל את ישראל בחרב, יש לו תשועה?! שנאמר אין ישועתה לו באלהים סלה. ואתה ה’-אמר דוד ואתה רבון העולם הסכמת בתורתך עמהם, ואמרת מות יומת הנואף והנואפת…”(תנחומא כי-תשא ד’)
ובכן גדולי התורה שעליהם נאמר שכל חכמי הדורות כנגדם כקליפת השום, פוסקים ואומרים לדוד שאין לו תקנה, ואף הקב”ה בתורתו מודה להם לכאורה, שהרי נאמר “ואתה ה'”, והאות ו’ החיבור של ‘ואתה’ באה לחבר העניין לעניין- הראשון, כלומר, הם אומרים לי שאין לי ישועה וגם אתה ה’ אמרת כמותם, אך דוד-המלך לא מאמין להם כמובן, משום שלדוד יש את החלק העיקרי של התורה, והיא ‘התורה-שבעל-פה’ כלומר חלק התורה שלא ניתן לכתוב אותו, והוא נמסר רק בעל-פה והיא תורת-הסוד באמת, שהיא גם ‘תורת-הלב’. ודואג ואחיתופל הם אמנם גדולי-תורה, אך הם גדולים רק בחלק התורה שבכתב,
שהיא חלק התורה שגם ניתן לכתוב אותו, אך התורה בעצם ‘התורה-שבעל-פה’-נשמת התורה, היא ארוכה מארץ-מידה ורחבה מיני-ים, וממילא גם לא ניתן לכתוב אותו, משום שמסר אין- סופי אי-אפשר להגבילו בתוך מילים, ובטח שאי-אפשר לכתוב אותו. וקודשא בריך-הוא ואורייתא חד-הוא, וכשם שהקב”ה הוא אין-סוף, ורחמיו אין-סופיים, כך התורה באמת היא אין-סופית. ולכן דוד-המלך שזכה לקבל בירושה את ‘תורת-הלב’ מזקניו-בועז ורות לא מסכים להאמין להם לדואג ואחיתופל, ואפילו למסר הפשוט שבתורה שבכתב הוא לא מאמין, ובמילים פשוטות אומר דוד לעצמו, באם זה נכון ובאמת אין לי תיקון, אזי מתברר שהקב”ה מוגבל חלילה, ורחמיו מוגבלים, ולזאת אני לא מוכן להאמין בשום-אופן, שהרי נאמר “חסדי-ה’ כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו”, וגם אומרים אנו שלש פעמים ביום בתפילה; “הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך”, ואם כן לשיטתכם דואג ואחיתופל, ישנו גבול למידת רחמנותו של הקב”ה, ובכן אותו קב”ה שאתם רוצים להציג לי הוא לא הקב”ה באמת שאותו אני מכיר.
אני מכיר וקיבלתי את תורת הלב שלי, מזקני בועז הצדיק יסוד עולם
שבעזות ד’קדושה היה מוכן לפנות אל זקנתי שכביכול מסמלת את
הגרועה שבגרועים ולרוממה למעלת אם המלכות !!!
נאמר בזוהר הק’ (פרשת בהעלותך דף קנ”ב.) ואלו הם תמצית דבריו: “רבי שמעון אמר, אוי לאותו בן אנוש האומר כי התורה אינה באה להראות לנו אלא סיפורי דברים בעלמא…אלא כל דברי התורה הם דברים עליונים וסודות עליונים…ולכן סיפורי התורה הם באמת רק לבושי התורה, והסובר כי לבושי התורה הם התורה בעצם, תיפח רוחו, ולא יהיה לא חלק בעולם הבא, ולכן ביקש דוד “גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך” שאסתכל על התורה הנמצאת תחת הלבוש. ואלו הטיפשים מסתכלים רק על לבוש התורה, וחושבים שהלבוש הוא הגוף של התורה. טיפשי העולם לא מסתכלים אלא על לבוש התורה ולא יודעים הם יותר מזאת, ואלו היודעים יותר מסתכלים הם בגוף התורה, שהם מצוות- התורה הנקראות גופי תורה, ואלו החכמים עבדי המלך העליון, אלו שעמדו רגליהם בהר סיני, לא מסתכלים אלא בנשמת התורה, שהיא עיקר הכל התורה ממש, ולעתיד לבא עתידים הם להתבונן בנשמת הנשמה של התורה.”
עד כאן לשון הזוהר הק’.
והיוצא לנו מדברי הזוהר הק’, שהמפרש את סיפורי התורה כסיפור דברים בעלמא, או כסיפור היסטורי בלבד, הוא טיפש, ועליו נאמר תיפח רוחו ואין לו חלק בעולם הבא. ואפילו חלק מצוות התורה, הינו רק הגוף של התורה, והתורה עצמה היא התובנה הצפונה מאחרי הגוף והלבוש. ובוודאי שהתורה הק’ לא באה לספר לנו סיפור דברים בעלמא שקרה בעבר בלבד, אלא מטרתה ללמדנו תובנה שתדריכנו בדרכנו, שזהו גם פירוש המושג לימוד תורה לשמה, שהרי שמה של התורה הוא תורה מלשון הוראה, ומטרת התורה הק’ (המורכבת ממצוות מעשיות ואף מסיפורים) היא להורות לנו דרך איך וכיצד להתקרב לה’ ית’, ובוודאי לא להשמיע לנו רק סיפור היסטורי, שהרי אם כן היתה התורה צריכה להיקרא ספר היסטוריה ולא תורה.
רות המואביה מסמלת את האדם הגרוע שבגרועים, משום שבאה היא מהמקום השפל והמאוס ביותר-ממואב, וכידוע עמון ומואב מסמלים את אותם המקומות השפלים ביותר, שעליהם גם חל איסור לגיירם ולספחם לעם ה’, כמו שנאמר “לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה'”.
ובאם נביט ונתבונן בכור מחצבתם של עמון ומואב, כאשר אחרי הפיכת סדום ועמורה ברחו לוט ושתי בנותיו למערה, ואז יזמה הבת הבכורה רעיון נועז ומתועב לשכב עם אביה, ואף עשתה מעשה, וגם הגדילה עזותה מאוד וקראה לבן הנולד “מואב”, כלומר זה נולד מאב, ולא התביישה במעשה, ואף דאגה לפרסם אותו. ואילו אחותה הצעירה נגררה אחריה, אך לא העזה לפרסם חטאה, וקראה לבנה הנולד “בן עמי”, וכמובן שמעשה הראשונה הרבה יותר חמור מהשניה, וכן רש”י בפירושו כתב “זו שלא היתה צנועה פירסמה שמאביה הוא אבל צעירה קראתו בלשון נקיה”. ורות מגיעה לא פחות ולא יותר ממואב, כלומר משפל שפל המדריגה. ורות עצמה היתה כידוע נסיכה, בתו של עגלון מלך מואב כמאמר חז”ל, ואעפ”כ הסכימה לוותר על מעמדה המכובד ועל חיי הפאר הנוחות והמותרות, והלכה עם נעמי בניסיון להסתפח לעם ה’, ואף הסכימה ללקט שבלים יחד עם כל העניים והאביונים,והפכה רות מנסיכה מכובדת לקבצנית מושפלת מרצונה הטוב.
והמתבונן על מעשי רות ומסירות נפשה, מתמלא בהתפעלות והערצה למראה אצילות נפשה.
ואז שולחת נעמי את רות להיפגש עם בועז, על מנת שיגאל את נחלתו של בעלה המנוח ואותה, וכאשר פגשה רות את בועז וביקשה ממנו שיגאלנה, אמר לה בועז כך:” וַיֹּאמֶר בְּרוּכָה אַתְּ לַה’ בִּתִּי הֵיטַבְתְּ חַסְדֵּךְ הָאַחֲרוֹן מִן הָרִאשׁוֹן לְבִלְתִּי לֶכֶת אַחֲרֵי הַבַּחוּרִים אִם דַּל וְאִם עָשִׁיר:
וְעַתָּה בִּתִּי אַל תִּירְאִי כֹּל אֲשֶׁר תֹּאמְרִי אֶעֱשֶׂה לָּךְ כִּי יוֹדֵעַ כָּל שַׁעַר עַמִּי כִּי אֵשֶׁת חַיִל אָתְּ:
וְעַתָּה כִּי אָמְנָם כִּי גֹואֵל אָנֹכִי וְגַם יֵשׁ גֹּואֵל קָרוֹב מִמֶּנִּי:
לִינִי הַלַּיְלָה וְהָיָה בַבֹּקֶר אִם יִגְאָלֵךְ טוֹב יִגְאָל וְאִם לֹא יַחְפֹּץ לְגָאֳלֵךְ וּגְאַלְתִּיךְ אָנֹכִי חַי ה’ שִׁכְבִי עַד הַבֹּקֶר”
כלומר חסדך הראשון שעשית שהלכת אחרי נעמי במסירות נפש שכזו, ועזבת את עמך וכל תענוגי העולם הזה, והעושר והכבוד שהפקרת למען ה’ יתברך, הם אמנם מעשה גדול עד למאוד, אך המעשה האחרון שעשית, שבחרת להינשא לי לבועז, ולא חפצת באחרים עולה על מעשך הראשון.
ולכאורה נראה שבדיוק להפך, המעשה הראשון נראה בהרבה יותר גדול מהמעשה האחרון!? ומדוע אם כן אומר לה בועז היטבת חסדך האחרון מן הראשון?
אלא וודאי שישנו כאן מסר לכל אחד ואחד מאיתנו כאמור, והמסר הוא שבועז המסמל את הצדיק יסוד עולם כמאמר הזוהר הק’ (זוהר חדש מדרש רות מאמר ולנעמי מודע), אומר לרות המסמלת את הגרוע שבגרועים כאמור;
אמנם מעשך הראשון, שזכית להבחין בין השקר של מואב ושאר אומות העולם, לבין האמת של עם ישראל, ואף מסרת נפשך ועזבת את עמך ואלוהיך ובחרת להסתפח לעם ה’, הוא אמנם גדול עד למאוד, אך מעשך האחרון בו זכית להבחין בין האמת של עם ישראל בכלליות, לבין האמת היותר אמתית האמת לאמיתה, והיא ההתקרבות לצדיק האמת, שאותו מסמל בועז, וזאת שרות לא מוכנה להתפשר על אף אחד אחר, ובוחרת דווקא בבועז, מעשה זה הוא גדול בהרבה מהקודם, שהרי להבחין בין שקר גמור לאמת, לא קשה כל כך, כמו להבחין בין האמת לאמת לאמיתה.
כך האדם שזכה לשוב בתשובה, ולהתקרב לאמת ולקיום התורה והמצוות, אמנם המעשה שעשה גדול מאוד, אך זה שזוכה להבחין בין האמת הכללית, לבין האמת באמת, ולהתקרב לצדיק האמת, והוא לא מוכן להתפשר על “סתם צדיק” או רב, אדם זה ראוי להערכה באמת.
ובאמת למה רות מתעקשת דווקא להתקרב לבועז, ולא מוכנה להתפשר על פחות, ומה יש לבועז להציע לרות שאין לאחרים ?
התשובה לשאלה זו נמצאת בדברי בועז עצמו כאשר הוא אומר לרות:
” וְעַתָּה כִּי אָמְנָם כִּי גֹאֵל אָנֹכִי וְגַם יֵשׁ גֹּאֵל קָרוֹב מִמֶּנִּי:
לִינִי הַלַּיְלָה וְהָיָה בַבֹּקֶר אִם יִגְאָלֵךְ טוֹב יִגְאָל וְאִם לֹא יַחְפֹּץ לְגָאֳלֵךְ וּגְאַלְתִּיךְ אָנֹכִי חַי ה’ שִׁכְבִי עַד הַבֹּקֶר”
כאשר פשט הדברים הוא, שנעמי היתה אלמנתו של אלימלך, ולאלימלך היו שני אחים- ‘שלמון’ ו’טוב’, ובועז היה בנו של שלמון, ואם-כן טוב הוא אחיו של אלימלך, ואילו בועז הוא בן אחיו, וממילא לטוב ישנה זכות קדימה לגאול את נחלת אלימלך אחיו, ובועז אמר לרות המתיני עד הבוקר ואז נראה, באם הגואל הקרוב ממני יגאלך, מה טוב ובאם הוא לא יחפוץ לגאלך, אזי אני אגאלך.
ואכן בבוקר שאל בועז את טוב האם חפץ הוא לגאול את נחלת אחיו, וענה טוב בחיוב, וכאשר נודע לו ש”בעיסקת החבילה” כלולה אף רות המואביה, משך ידו מכל הענין כמו שנאמר: ” וַאֲנִי אָמַרְתִּי אֶגְלֶה אָזְנְךָ לֵאמֹר קְנֵה נֶגֶד הַיּשְׁבִים וְנֶגֶד זִקְנֵי עַמִּי אִם תִּגְאַל גְּאָל וְאִם לֹא יִגְאַל הַגִּידָה לִּי וְאֵדְעָה כִּי אֵין זוּלָתְךָ לִגְאוֹל וְאָנֹכִי אַחֲרֶיךָ וַיֹּאמֶר אָנֹכִי אֶגְאָל:
וַיֹּאמֶר בֹּעַז בְּיוֹם קְנוֹתְךָ הַשָּׂדֶה מִיַּד נָעֳמִי וּמֵאֵת רוּת הַמּוֹאֲבִיָּה אֵשֶׁת הַמֵּת קָנִיתָה לְהָקִים שֵׁם הַמֵּת עַל נַחֲלָתוֹ:
וַיֹּאמֶר הַגֹּואֵל לֹא אוּכַל לִגְאָל לִי פֶּן אַשְׁחִית אֶת נַחֲלָתִי גְּאַל לְךָ אַתָּה אֶת גְּאֻלָּתִי כִּי לֹא אוּכַל לִגְאֹול”
כלומר טוב מסכים באופן עקרוני לגאול את נחלת אחיו, אך ‘לרדת’ כל כך ולהתעסק עם הגרוע שבגרועים, שאותה מסמלת רות המואביה כאמור, זה כבר ‘גדול עליו’, ובועז הוא היחיד המוכן להסתכן ולגאול את רות, משום שבועז מסמל את הצדיק הגדול ביותר המוכן לערוב ולהסתכן גם בעד הגרוע שבגרועים, ולכן שמו בועז מלשון בו-עז, שנמצאת בו עזות דקדושה.
ולכן מובן מדוע בוחרת בו רות דוקא, משום שמצד אחד יודעת ומכירה היא את מדרגתה הפחותה והשפלה, ומצד שני ראתה את גדולתו העצומה של בועז הצדיק, והוא גם היחידי המוכן לתת לגרועה שכמותה סיכוי, לכן בוחרת היא בו ולא מוכנה להתפשר על פחות ממנו.
ןלפי זה יובן המדרש פליאה וזו לשונו:
“ויאמר בועז אל רות; הלא שמעת בתי אל תלכי ללקוט בשדה אחר, על שם-לא יהיה לך אלהים אחרים על פני…” (מדרש רבה רות ד, ח)
וכי משום שרות תלך ללקוט בשדה אחר, לכן תעבור היא על האיסור החמור של “לא יהיה לך אלהים אחרים”, ותעבור היא על איסור של עבודה-זרה?!
אלא ביאור הדברים הוא: שבועז הצדיק מזהיר את רות, שלא תלך לצדיקים אחרים לבקש שם תיקון ומזור לנפשה, היות והם עלולים להגביל את הקב”ה ואת רחמיו המרובים עבורה, וממילא גם עשויים הם לייאש אותה, כשם שעשו גדולי-התורה דואג ואחיתופל, ועבודה-זרה פירושה הגבלת-האלוקות, שזהו גם הפירוש של “לא יהיה לך אלהים אחרים על פני”, ואכן היחיד שמוכן לגלות את רחמיו האינסופיים של הקב”ה על רות, שהיא סמל הגרוע שבגרועים, וגם לגאול אותה הוא בועז הצדיק בלבד.
ובכן מצד אחד רואים אנו שקיים כזה צדיק שאותו שלח הקב”ה להצילנו ולרפאותנו, ובפרט בדור האחרון דור עיקבתא דמשיחא, שעליו נאמר “כי דור תהפוכות המה”, ונאמר “ותרד פלאים”, ועוד רבות, ובאם נזכה להתקרב אליו ולבחור בו, אזי הוא ורק הוא יושיענו.
והרי לא יתכן ולא יעלה על הדעת, שהקב”ה מצד אחד ישלח לנו פיתרון וישועה לצרותינו, ורופא לתחלואי נפשינו, ומצד שני לא יתן לנו ואפילו לא ‘קצה חוט’ דרך איך לגלות ולהתקרב אל אותו ‘רופא נפשות’, שהרי אם כן ‘נפל פיתא בבירא’?!
ואדרבא באם ישלח המלך רופא גדול למדינה רחוקה בה נמצאים בניו החולים, ודאי שיצווה המלך לרופאו לפרסם את עצמו ולהודיע ולגלות את כוחו הגדול על מנת שיבואו בניו להתרפא אצלו, ובאם הרופא לא יפרסם את עצמו וגם יסתיר את עצמו, ולא יתן שום דרך להגיע אליו, הרי אין זו אלא מעילה חמורה בשליחות שלמענה נשלח ע”י המלך, והמלך יענישו בחומרה על כך, וגם אם יטען הרופא שהוא צנוע ועניו ולא חפץ בכבוד ובפרסום, ולכן לא פירסם את עצמו, יטען המלך לעומתו שכעת עוסקים הם בפיקוח נפש ובהצלת בניו ממוות ואין זה הזמן להיצטנע .
ובפרט שהקב”ה משתדל בכל מיני דרכים שלא תלך שום נשמה לאיבוד, כמו שנאמר: “וחישב מחשבות לבלתי ידח ממנו נידח”. ומי הוא אם כן אותו רופא נפשות ואותו גואל המוכן לגאלינו כדוגמת בועז הצדיק?
אומרת הגמרא – מ – מ – מ, מ’שה, מ’רדכי, מ’שיח….
משה קיבל שער החמישים בפטירתו ונקבר בהר נבו…נון בו.
מרדכי קיבל שער החמישים בחייו אולם רק לאחר שהסתבבה ישועת ישראל.
שבן האגגי המן הכין את שער החמישים של הטומאה לתלות עליו את מרדכי.
[מהיכן המן בתורה? המן העץ. איזה עץ? עץ הדעת שהחטא גרם לחמישים שערי טומאה] אולם דייקא עליו תלו אותו ואת בניו [אב ותולדותיו] ומרגע תלייתו – ביתו [שער החמישים של הטומאה ] היה לבית מרדכי !!!
דהיינו שער החמישים של הטומאה הפך לשער החמישים של הקדושה…
ומכאן יובן קיימו וקיבלו…שבתשובה מאהבה זדונות הופכים לזכויות.
כל זאת נעשה בימים ההם בזמן הזה, אולם הואיל ומי שקרא אותה למפרע…דהיינו שאומר שכל סיפור המגילה התרחש רק אז, לא יצא, מה פירוש לא יצא..??
ממש יהיה ממי שלא יצאו ממצרים לגאולה, הואיל ואכן סיפור המגילה מתרחש עכשיו ממש
אלא שהפעם :
ומשיח מגיע עם שער החמישים
ומהו שער החמישים של הקדושה??
ובכן רבי נחמן גילה לנו זאת בפירוש בצורה ברורה לחלוטין ואמר:
* “אמר לאחד, שהכח שהיה לדוד המלך ע”ה לומר שמונה פעמים: אבשלום בני, בני וע”י זה העלה אותו משבעה מדורי גיהנום והכניסו לגן-עדן, כמו שאמרו רז”ל, זה הכח יש לו גם-כן, שהוא יכול להעלות בדיבורו בעלמא את האדם מכל השבעה מדורי גיהנום ולהכניסו לגן-עדן”. (חיי-מוהר”ן רח”צ)
* “אמר אותי צריכים העולם; לא מבעיא אתם, כי אתם יודעים בעצמכם איך אתם צריכים אותי, אלא אפילו כל הצדיקים צריכים אותי, כי גם הם צריכים להחזיר אותם למוטב, וגם אפילו אומות העולם צריכין אותי, אך דיו לעבד להיות כרבו” (שם ר”נ)
* “אמר אני איש פלא ונשמתי פלא גדול” (שם רנ”ו)
* “פעם אחת אמר: הייתי סבור, שהיצר הרע שלי אומר לי, שאין מי שינהיג את בני הנעורים כמוני; עכשיו אני יודע בבירור שאני מנהיג הדור יחידי בעולם, ואין מנהיג כמוני” (שם רנ”ח)
* “אמר: כל מה שמשיח יעשה טובות לישראל אני יכול לעשות” (שם רס”ו)
* “שמעתי בשמו שאמר, שהשיג יחידה בתכלית מדריגה עליונה” (שם רס”ז)
* “פעם אחת דיבר עמי מעניין שאי אפשר להיות איש כשר באמת כי-אם כשמתקרבים להצדיק האמת שבדור” (שם רצ”ט)
* “אמר:אני אין לי מה לעשות בזה העולם כלל, כי בשבילי איני צריך לעשות כלל, רק באתי לעולם לקרב נפשות ישראל להשם יתברך, אבל איני יכול לקרב כי-אם מי שבא אצלי ומספר לי חסרונו, אני יכול לתקנו” (שם ש”ז)
* “אמר: כל מי שיציית אותי ויקיים כל מה שאני מצוה, בוודאי יהיה צדיק גדול, יהיה מי שיהיה, והעיקר-להשליך שכל עצמו לגמרי; רק כאשר יאמר הוא, יקיים הכל כמאמרו” (שם ש”כ)
* “אמר: אני נהר המטהר מכל הכתמים” (שם של”ב)
* “אמר : משיח יגיד את אותם תורות אלו שאני אומר,
רק שממני לא מקבלים, וממנו יקבלו….”
נחמן – אותיות השם הם מח – נון
משיח יבוא עם שער החמישים דהיינו עם מח הנון, דעתו תורתו הנהגותיו עצתיו של רבי מח-נון – נחמן, ממש כפי שעולה ממאמרו של רבי נחמן לפני 200 שנה ….
דעת רבי נחמן, תורתו, עצותיו, אמירותיו, הנהגותיו כבר נפוצו בכל העולם כולו,
בזמנו של רבי נחמן חלקו עליו צדיקי הדורות, וגם בדורנו יש “גדולי תורה” דוגמת דואג ואחיתופל [גם מתוך חסידי רבי נחמן(“גם בעניין שלי יהיו מפורסמים של שקר)] אולם בן אדם אמצת לך, הבא מגזע דוד בן ישי מלך ישראל חי וקיים ממש כמו זקנו,
אומר לכל הדור כולו ולגדולי התורה שבתוכו – “באם זה נכון ובאמת אין דרך תיקון לבנות מקדש, ולהפיל ממשלת זדון, לכונן סנהדרין, להחיל חוקת התורה, לנפץ גילולי עבודה זרה מארץ ישראל, ולכונן ממלכת כהנים וגוי קדוש שתיכון דירה בתחתונים לאור האיף ברוך הוא ולתן עולם במלכות שדי, אזי מתברר שהקב”ה מוגבל חלילה, ורחמיו מוגבלים, ולזאת אני לא מוכן להאמין בשום-אופן, שהרי נאמר “חסדי-ה’ כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו”, וגם אומרים אנו שלש פעמים ביום בתפילה; “הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך”, ואם כן לשיטתכם דואג ואחיתופל, [“גדולי התורה” של דורנו] ישנו גבול למידת רחמנותו של הקב”ה, ובכן אותו קב”ה שאתם רוצים להציג לי הוא לא הקב”ה באמת שאותו אני מכיר.
בועז המסמל את הצדיק יסוד עולם, מבטיח לרות המסמלת את נשמות ישראל בדור האחרון, הנמצאות בשפל המדריגה, ואף אחד לא מוכן לתת להם סיכוי, ואפילו הקב”ה כביכול לא מוכן, ואותו צדיק הוא ורק הוא מוכן לערוב בעדם ולהצילם, ובאם זוכה האדם להכיר את אותו צדיק, ומשפיל גאוותו ומגיע אליו, באמונה שלימה והכנעה גמורה, ומשליך את כל החכמות המדומות שלו, ומשתדל לציית לדברי ועיצות הצדיק, אזי על אותו אדם נאמר “היטבת חסדך האחרון מן הראשון”.
בועז הוא היחיד המוכן להסתכן ולגאול את רות, משום שבועז מסמל את הצדיק הגדול ביותר המוכן לערוב ולהסתכן גם בעד הגרוע שבגרועים, ולכן שמו בועז מלשון בו-עז, שנמצאת בו עזות דקדושה.
ולכן מובן מדוע בוחרת בו רות דוקא, משום שמצד אחד יודעת ומכירה היא את מדרגתה הפחותה והשפלה, ומצד שני ראתה את גדולתו העצומה של בועז הצדיק, והוא גם היחידי המוכן לתת לגרועה שכמותה סיכוי, לכן בוחרת היא בו ולא מוכנה להתפשר על פחות ממנו.
ועל כגון זאת כתב רבי נחמן(ליקוטי מוהר”ן ל) :
“עַל כֵּן אֵין לְהָאָדָם לוֹמַר: דַּי לִי אִם אֶהְיֶה מְקֹרָב אֵצֶל אִישׁ נִכְבָּד וִירֵא ה’, אַף, שֶׁאֵינוֹ מֻפְלָג בְּמַעֲלָה, כִּי הַלְוַאי שֶׁאֶהְיֶה מִקֹּדֶם כָּמֹהוּ. אַל יֹאמַר כֵּן, כִּי אַדְּרַבָּא, כְּפִי מַה שֶּׁיֵּדַע אֱנָשׁ בְּנַפְשֵׁהּ גֹּדֶל פְּחִיתוּתוֹ וְגֹדֶל רִחוּקוֹ שֶׁנִּרְחַק מְאֹד מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, כָּל אֶחָד וְאֶחָד כְּפִי מַה שֶּׁיּוֹדֵעַ בְּנַפְשׁוֹ. וּכְמוֹ כֵן כָּל מַה שֶּׁיּוֹדֵעַ בְּעַצְמוֹ שֶׁהוּא מְרֻחָק בְּיוֹתֵר, צָרִיךְ לְבַקֵּשׁ לְנַפְשׁוֹ רוֹפֵא גָּדוֹל מְאֹד מְאֹד, הַגָּדוֹל בְּמַעֲלָה בְּיוֹתֵר, דְּהַיְנוּ שֶׁיַּחֲזִיר וִיבַקֵּשׁ תָּמִיד לִזְכּוֹת לְהִתְקָרֵב לְהָרַבִּי הַגָּדוֹל מְאֹד מְאֹד. כִּי כָּל מַה שֶּׁהוּא קָטָן בְּיוֹתֵר, צָרִיךְ מְלַמֵּד גָּדוֹל בְּיוֹתֵר”
משמע צריך הדור לחפש ולבקש אחר צדיק שמוכן למסור את נפשו בעזות דקדושה עבור כל אחד ואפילו הגרוע שבגרועים בניגוד לכל הסיכויים, ולמרות שאפילו “גדולי התורה” נכבדים ויראי השם, מוכנים לתת לשיבעים שנות חייהם לחלוף בידיעה שבית המקדש לא נבנה בימיהם, ובעצם כמאמר הכתוב מחריבים הם אותו בעצם כוונתם זו – ש”מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו ונחרב בימיו” שזהו פשט הכתוב במפורש !!
היוצא מדברינו זה:
המשימה העומדת בפנינו נכון להיום היא לכבוש את העולם כולו
כדי להשליט בו אמת.
לא על ידי החרב,(אע”פ שגם זה נצרך) אלא בדרכי האמת האחת והיחידה
המגולמת בתורת ישראל שניתנה בהר סיני למשה.
קדושת היהודי שורה כבר בכל העולם כולו,
אחרי אלפי שנות נדודים במרחבי ארעא, עד שאול תחתיות ומתחתיו,
לכל מקום הגיעה קדושת ישראל בדרך זו או אחרת.
שבעים הזאבים שהכבשה כבר בתוך בית בליעתם
תקועה אינה נבלעת ואינה יוצאת, מיטלטלים בין תאוותם לטרוף הטרף
וללוק את דמו,
לבין האימה והאמוק השוטף אותם מפחד החנק הסותם את דרכי נשימתם
וכל זאת מבלי יכולתם לא לבלוע ולא לפלוט.
אם המושכות ינתנו ביד ה”נכבש” הרי שאין ברצון אף אחד להיות נכבש
וינהיג עצמו עם המושכות שניתנו בידו להיות כובש ולא נכבש.
כיבוש נועד להפיץ טוב בעולם,
הנכנע לכיבוש מקבל עליו את תנאיו של הכובש.
ובאם מימשלו של הכובש מביא את הנכבש לטוב אמיתי,
מדוע ימרוד הנכבש בכובש?
שלמה המלך שאתו פתחנו את המאמר כבש את העולם ללא מלחמה
כל העולם כולו נכנע בפניו ונכבש על ידו רק על ידי חכמתו הגדולה להבין את התורה וליישמה הלכה למעשה כפי רצון הבורא מן הברואים.
הלבנה הייתה במילואה כל ימיו של המלך שלמה החכם באדם.
גם היום כמו בכל דור מצוי בדור שלנו ילוד אשה הראוי להיות אותו בן אדם שמאמצו הבורא להיות מלך המשיח לכבוש את העולם שוב ולתקנו במלכות שדי כפי שעלה ברצונו יתברך, הדרך היחידה שלנו כאומה – ככלל לקבלו עלינו כמנהיג היא קודם כל לחפשו ולבקשו……:)))
אם נסכים כולנו שזוהי המשימה העומדת בפנינו היום הרי שההסכמה ואחדות הדעים תגרום מיד לגילויו !!
שזוהי בדיוק הבטחתו של הצדיק בועז לרות:
ממילא מובן מדוע בועז משבח כל-כך את רות על בחירתה בו ואומר לה “היטבת חסדך האחרון מן הראשון”.
ובזוהר חדש על מגילת רות נאמר: ” אבל ליני הלילה, הוי השתא בגלותא, ואנהיגי לבניך תמן באורייתא ובעובדין טבין. ואם יסהדן עליך עובדין טבין למפרוק לך, יפרוק. ואם לאו, וגאלתיך אנכי. חי ה’ שכבי עד הבקר, עד דייתי צפרא ונהירו דפורקנא”
[תרגום] אבל ליני הלילה, תהי עכשיו בגלות, ותנהיגי את בניך בתורה ובמעשים טובים, ובאם יבואו ויעידו עליך מעשיך הטובים לגאלך, אזי תגאלי בזכותם, ובאם לאו (כלומר לא תהיה לך ולבניך תורה ומעשים טובים שבזכותם יגאלו) אזי וגאלתיך אנכי. חי ה’ שכבי עד הבוקר, עד שיבוא הבוקר ואור הגאולה.
נתחזק כאם המלכות בתורה ומעשים טובים ונדבק בבחירתה בצדיק יסוד עולם ולא נרעה בשדות אחרים
אזי יופיע ויזרח אור הגאולה על ידי המלך לו אנו מחכים
במהרה בימינו אמן.

מרדכי היהודי

חג שמח מלא באור האהבה שבדעת
ל-ה’ הישועה !!

עלה נעלה וירשנו אותה !!!


משיח? מי ייתן לו להתגלות? הבד”ץ? כנופיות הכופרים השולטים? העם ?

הנה בפשטות יש בעיה להכיר מיהו משיח,
שהרי יש הרבה אפשרויות מכיוון שיש הרבה
תיאורים על משיח במדרשים חלוקים בחז”ל, ו
תיאור אחד אינו דומה לשני.

ממילא יש תמיד תיאור כל שהוא שלפיו אפשר לפסול כל אחד,

בנביאים כבר מצינו תיאור הופעתו בכמה צורות,
אחד (דניאל ז יג), וארו עם ענני שמיא, ואחד (זכריה ט’ ט’) עני ורכב על חמור,
ובגמרא (סנהדרין צח.) מתרץ זכו – עם ענני שמיא , לא זכו – עני רוכב על חמור.

ולא רק על דרך הופעתו יש חילוקים אלא גם עליו בעצמו יש כמה תיאורים,
בהל’ תשובה פ”ט הל’ ב’ מתואר כנביא גדול קרוב לנבואתו של משה
וזה סותר לכאורה דברי הזוהר שמשיח יהא בדרגא נמוכה.

הנה בכל אופן יבואו אנשים ויפסלו אותו,
שאם יהא עני, יאמרו, משיח הוא נביא גדול,
ואין השכינה שורה אלא על עשיר גיבור וחכם (שבת צב נדרים לח).
אם יהא עשיר, יטענו שבמשיח כתוב (זכריה ט’ ט’) עני ורוכב על חמור.
אם יהא חלש, יאמרו אין השכינה שורה אלא על גיבור.
אם יהיה גיבור, יטענו שבמשיח כתוב (ישעיה נ”ג) נגוע מוכה א-לקים ומעונה.
אם יעשה אותות ומופתים, יאמרו שהכל מעשה שטן וכישוף,
(ובפרט כשתהא לו שייכות עם מדינת ישראל שעליה
כבר הכריז גדול אחד ז”ל שהכל מעשה שטן ואין שום היכי תמצי שמזה תצא הישועה,
וזה היפך ממה דאיתא במדבר רבה ריש פ’ חוקת מי יתן טהור מטמא לא אחד)

אם לא יעשה אותות, יטענו איזה משיח הוא בלי אותות ומופתים.
ומביאים מקור לזה מאגרת תימן של הרמב”ם.

וכן אם יחזיר בנ”י בתשובה ויחזק בדקה של תורה,
ע”כ יצטרך לחדש כמה מצות שנשתכחו מכלל ישראל ולגלות טעויות בכלל ישראל
וזו כבר תהא סיבה לפסול אותו, שיאמרו הרי החטא הכי גדול הוא
לקטרג ולומר שכל כלל ישראל חטא באיזה חטא,
והרי לא יתכן דבר כזה ונקרא מוציא לעז על כלל ישראל וגדולי עולם.

והרי אחד מסימני משיח הוא שמחזיר כלל ישראל בתשובה,
וא”כ הוא בוודאי צריך להיות אדם שאינו בעל חטא,
וממילא אם הוא יטען באיזה חטא שכל כלל ישראל נכשל,
הרי טענה זו גופא חטא גדול וע”כ שאינו משיח.

עוד מצאנו שאפילו גדולי עולם לא היו מסוגלים להבחין מצד סברתם
מי ראוי להיות מלך ומי לא.

כמו שמואל הנביא שנאמר עליו ששקול כנגד משה ואהרון שנא’ (תהילים צט ו)
משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו, וכשבא למשוח אחד מבני ישי,
וחשב שזה אליאב, אמר לו הקב”ה (ש”א טז ז) אל תבט אל מראהו ואל גבוה קומתו כי מאסתיהו,
כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעיניים וה’ יראה ללבב,
וכשהראה לו ה’ את דוד אמרו חז”ל (הובא במלבי”ם שם פסוק יב), –
כיון שראה שמואל את דוד אדמוני נתיירא, אמר זה שופך דמים כעשו,
א”ל הקב”ה, עם יפה עיניים.
עשו עשה מדעת עצמו, זה מדעת סנהדרין הוא הורג.

וא”כ רואים שאפילו דוד המלך ע”ה היה נראה בחיצוניותו כרוצח דומה לעשו
ולא כאחד שראוי בכלל לתפקיד מלך,
וא”כ ע”כ רק בחירתו של הקב”ה היא הקובעת,
ואין לפוסלו אם לפי ראות עיני בני אדם נראה שאינו ראוי כלל לתפקיד זה.

ולא רק אם נראה בעיני בנ”א שאינו ראוי לתפקיד,
אלא אפילו בעיני עצמו נראה שאינו ראוי לתפקיד,
כמו שטען משה רבינו שאינו ראוי לתפקיד,
עדיין יכול להיות שהוא הגואל הנבחר.

ושפל אנשים יקים עלה בספר דניאל.


על הנהגת המדינה אין צריכים חכמה גדולה – רק לב טוב ורחמן.

זו העתקה של פוסט שפורסם בקבוצה סגורה.
הפוסט מ 2016
לאורך כל הדרך השתעשעתי בסוכני המערכת
שיושבים לי על הזנב כבר 3 עשורים
הם מתחרפנים לגמרי
כשאני אומר שיתנו לי לנהל כאן את העניינים😊
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~א
סדר עולמי חדש
Mordechi Aluf
· 1 ביולי 2016 ·📷מנהל
פנו אלי בפרטי ושאלו אותי שוב למי אני חושב את עצמי
כשאני מציע שתתנו לי לנהל את העניינים…
אני עניתי על השאלה הזו אין ספור פעמים.
תבינו.
אם נתתם לרפש האנושי המושחת ששולט בכם כבר 70 שנה
לשלוט בכם, למה שלא תתנו לי ? יש לכם תשובה ?
גולדה מאיר ????
זקנה מטורללת בשרות הוד מלכותה, זו הנהיגה כאן ?
לוי אשכול ? אולי חייט ותופר נעלים.
זה אז…
עכשיו?
זבל אנושי כמו יאיר לפיד, כחלון ? הנכדה של קסטנר?
תגידו אתם מטורפים?
אני בטח ובטח טוב מכל הזבל האנושי שניהל כאן מאז קום המדינה.
חותם לכם.
יש לי רקע צבאי שיכול לשים את הגנרלים סמוקי הישבן
על דוד של מקלחת שדה באופן שהקיטור יכנס להם
היישר דרך החלחולת לתוך מוח החגב שלהם.
יש לי ידע מספיק בכל תחומי החיים כדי לעשות מכל
הבורים הללו ברווזים מגעגעים בפינת חי.
ויש לי בוודאי את הדבר העיקרי שאין לאף אחד מהחגבים הללו
יש לי נאמנות לאלוהי ישראל !! ללא כחל וסרק.
שמעתי כבר את אלה שטוענים שהנאיביות שלי [תמימות בעברית]
לא רואה את כל הגיחוכים מסביב לדברים שאני אומר.
ואני אומר – היא הנותנת.
עד מתי פתאים תאהבו פתי ?
עדיף לכם חבר הרשעים השקרנים שמוצצים לכם ת’דם ?
ענק הרוח רבי נחמן מברסלב אומר:
על הנהגת המדינה אין צריכים חכמה גדולה – רק לב טוב ורחמן.
על עניין החכמה הגדולה אנחנו קיבלנו אישור מפורש מכל האהבלים
שהביאו אותנו עד הלום קרובים לסכנה קיומית נוספת בתולדות חיינו,
לאחר שהיו בידינו שוב את כל האפשרויות
להגיע אל גאולת ישראל המובטחת
הרשעים הללו ששולטים כאן באישורכם הצליחו תוך שנים מועטות
להפוך את הקערה על פיה ואנחנו שוב מיעוט מדוכא נתון
לסכנת כליה חלילה.
על טוב לב ורחמן – מי זוכר את זה בכלל במדינת “המענה הקולי” ?
במדינת “המחשב אמר”? במדינת כל אזרחיה שכל משרתי הציבור בה
הפכו לערבים המשרתים ערבים, והיהודי הוא אסקופה נדרסת.
חברים וחברות
אני יודע שזה נשמע תלוש לגמרי מהמציאות
אבל מה זה מציאות?
רגע זה כך וברגע אחד הכל מתהפך.
אני מודיע לכם
אם אתם מתארגנים ונותנים לי את ההנהגה, זה יכול להתחיל מקבוצה
קטנה שתהפוך לצונאמי, אני משנה את כל המדינה הזו מקצה לקצה
תוך זמן קצר.
אני מודע לכל הסכנות, יודע את כל האפשרויות של הפושעים הללו
אבל לי יש את השם יתברך.
זה אין להם.
אם טוב בעיניו יתן לי לעשות את מה שאני עושה לכבודו.
אם לא ירצה לא יתן.
זה ביני לבינו.
נשארתם אתם.
תחשבו טיפה ותראו – שימו לנגד עיניכם את השאלה
שהם שואלים אותי – “אתה חושב את עצמך למשיח” ??
למה הם לא שואלים את לפיד את השאלה הזו?
למה לא את נתניהו, את כחלון המטומטם ? את כבל האהבל?
את פרוצת המוסד ליבני ? את הקוקסינל בוז’י?
אפילו את הנוכל הגדול האשמאי הזקן הם לא שואלים….
אותי כן…
למה?
יש לכם תשובה לשאלה הזו ?
היא הנותנת.
אם הדאפרים הללו יכולים להנהיג אתכם ואתם מסכימים לכך
אין כל סיבה שלא תקחו אדם כמוני להנהגתכם.
יש מאחורי כבר מספיק חומר למי שרוצה ללמוד עלי הכל.
תזכרו שאמרתי אין לנו עוד הרבה זמן למשחקים
חייבים להתחיל כבר להתארגן.
אני מוכן לנסוע לכל אורך ורוחב הארץ, להסביר לאגד לחבר
תזכרו. את המדינה צריך לפרק ואחרי זה להרכיב.
אני יכול לעשות את זה.
רק עם הסמכות שאקבל מכם.
הכדור אצלכם.
אעע ועוד נקודה חשובה.
תחת הנהגתי לא יהיה מצב שה”עולם החרדי” יראה כמו שהוא נראה היום.
מבטיח לכם.
היהודים יהיו מאוגדים לאגודה אחת, שיכולים להיות בה
כמה וכמה גוונים בוודאי, אבל רק ראש אחד לכולם.
לא יהיו כאן בתי דינים לאלפים, וגם לא פוסקים יחידים.

הכל יהיה מאוגד ומאוחד.

תוכלו לקרוא גם את הרשומה הזו בהקשר :
https://shaatat.com/2016/07/11/696/

עכשיו אני כי ההוא הלך…..

הגואל אינו משיח
עד שנלחם בהצלחה באוייבי ישראל,

מכריע אותם, מגרש את הזרים מעל אדמת ישראל,
מנתץ את גילולי עבודות הזרות והבמות, בונה מקדש,
ואחרי כל זה הוא רק בחזקת משיח
עד שיתגלה אליהו הנביא וימשח אותו למשיח ה’.


לגבי עניין בית דין,
ברור גם לרפי השכל הנמוך שהנהגה מחייבת ראש אחד,
לכן לא יתכן שיהיו ברחבי העולם היהודי אלפי בדצי”ם
שאינם כפופים לבית דין אחד.
לכן דרך התיקון הוא מינוי של בית דין אחד לישראל
שבראשו נשיא שכל בתי הדינין ברחבי העולם היהודי כפופים אליו.
לבית דין כזה יש סמכות למנות מנהיג [לא משיח]
מנהיג מבית דוד שיוביל את ענייני הלאום
כשלצידו בית דין אחד תורני הפועל על פי חוקות התורה.

 

המודל הזה שימש את גולי בבל.
המודל הזה יכול להציל את בני ישראל בעת הזו
מכת הערב רב עמלק השולטת בעם הקודש המכונס בארץ ישראל.
אין הכוונה להלחם בהם, אלא להיבדל מהם ומתרבותם הקלוקלת
ולקבל בארץ ישראל אוטונומיה רוחנית לנהל את
ענייני אומת בני ישראל.
הבחירה תהיה ביד כל אחד ואחד לבחור על פי איזה חוקים לחיות
האם על פי חוקי בני בליעל מושחתים, כופרים, מסואבים,
או על פי חוקי תורת משה.
וכל אחד מבני ישראל יבחר לו כאוות נפשו.
כל זמן שהכופרים שולטים ושלטונם נכפה בכוח הזרוע בחוזקה,
ייצגו בית הדין הכולל ומנהיג מזרע דוד
את מחנה בני ישראל בגלות החונה בארץ הקודש
מולם כמו שהתמודדו נשיאי ישראל בגלות בבל, מול שלטון הבבלים
בענייני מסים וארנוניות ושאר ענייני מדינה
ובלבד שלא יוכלו לגעת בחוקי התורה ובחיי רוב שלומי בני ישראל
החיים על פי תורת משה .

 

האחרון מנשיאי בית דוד היה ר’ חייא דאודי זצ”ל
(כמובא בסדר הדורות ד”א תשצ”ז ד”ה חזקיה בן דוד ראה שם וז”ל
“ר’ חייא דאודי שנפטר בקשטליא שנת תתקי”ד
שהיה המפורסם האחרון מבית דוד שהיה ממנהיגי הקהל”)
מצד סבתי דדה אלוף לבית דאודי ע”ה אם אבי שיחי’ – אנכי מצאצאיו.

מצד סבי ע”ה אב אבי שיחי’ מיוחס לרבי נתן אלוף זצ”ל
שהיה מראשי הישיבה מתא מחסיא נכד ר’ שרירא גאון זיע”א
המיוחס בן אחר בן לדוד מלכנו חי וקיים
(כמובא בסדר הדורות ד”א תרע”ז ד”ה רב יעקב)

 

עכשיו אני כי ההוא הלך….

תמונה

 

 

נרקסיסט, מגלומן, בעל שגעון גדלות, משיחי..מה אתם רואים בעיניים?

אתם חייבים להבין
כל הקונצפט של הגנה נגד טילים הוא הונאה אחת גדולה.
כיפת ברזל חץ וכד’.
בוזבזו מילארדי דולרים רק כדי לעשות לכם הצגה של הגנה
אבל זה קונצפט לכתחילה מוטעה בכוונת מכוון
הואיל ובמלחמה החתירה היא לנטרל לגמרי את כוח האוייב
ואת זה במבחן התוצאה הם לא עושים.

עובדים עליכם בעיניים.

אם אני מפקד הצבא עכשיו [וזה לא צחוק חברים אני מסוגל ועוד איך]
אני מחסל את כל כוח האוייב בעזה תוך 3 שעות
באופן שלא יהיה אוייב יותר בעזה.

מבטיח לכם.

וזה לא שאלו שנמצאים שם אינם יכולים לעשות זאת בעצמם

הם לא רוצים !!

על חשבון חייכם, חיי ילדכם !!

אם תתנו לי גם את הממשלה
אסתום גם לכושי וגם לרוסי את הפה.
אני יודע לעשות זאת באופן שהם יקפלו את הזנב
ויעסקו בזבל שלהם
מבטיח לכם.

תשאלו את כל תעמולני הרשת הישראלית
מצד הסטרא אחרא
איזה נוק אאוט הם אכלו בכל מקום בו נפגשנו,
זה לא אותו דבר?
נ
דמה לכם זה הרבה יותר קל.

כשאתפנה אעשה משפט בכל הבוגדים
שמאפשרים לאוייב לעשות מאיתנו חוכא ואיטלולא
ובכך לבזות את אלוהי ישראל,

אינכם מבינים?

כל מה שמתרחש עכשיו
זה חירוף מערכות ישראל מבית ומחוץ
את מחרפי השם ומחלליו
אני יכול בקנאתי לכלות מן הארץ !

שם פס על כל אלא שמדברים מאחורי גבי
[והם רבים ורעים]
בדבר היותי כביכול:
נרקסיסט, מגלומן, בעל שגעון גדלות, משיחי שבתאי,
ושאר ירקות ששמעתי מחברים שמצטטים את כל סוכני השלטון
ושאר רקובי קנאה למיניהם
שביניהם חלק מאלו
שמחשיבים עצמם חברים שלי
שמדברים עלי מעל כל במה כאילו אין מחר
ודבריהם מגיעים לאוזני
עם עוף השמים.

אין כאן מי שאומר את מה שאני אומר!

אז אני אגיד.
תשמעו?
טוב.
לא תשמעו ?
מה הפסדתי ?
בזיונות?

בזה אני מורגל, זה לא חידוש כזה גדול.

ובכלל הרי הוכחתם לאורך ההיסטוריה
שהעיניים שלכם רואות מזווית שונה
דברים אחרים לגמרי…..

הנס שיכול להתרחש לכם זה שתקשיבו סוף סוף
ותתחילו לקחת ברצינות את האפשרות
שיש כאן מי שיכול להציל את המצב.

תשתפו תתארגנו תפרגנו נגדל נעצים ונצליח.

בעזרת ה’ יתברך.

ל-ה’ הישועה!!

עלה נעלה וירשנו אותה !!!


ראה נא
איני שוגה באשליות וגם לא הוזה הזיות
אלא שברורה לי דרך
ולא בגלל שמאן דהוא יעשה ממני צחוק, אכלא את הפורץ מתוכי .
אדרבא
הבל יפצה פי המלעיגים למיניהם
ואני את נפשי השלכתי מנגד וגלי צחוקם המהדהד ינשאוני.
הדרך הברורה לי
פרשתיה לאורך כמעט שלושים שנה,
היא כתובה כאן ובעוד מקומות
באופן שהרוצה להתחקות על עקבותי
יכול לעשות זאת בקלי קלות,
לא אדם אנונימי אנכי ותמונת קלסתר פני
כמו מחשבותי ודעותי שקופים וגלוים לכל דיכפין.
כתובתי ידועה וגם הטלפון שלי מוכר.

גופא.
ברור לכל המעיין בתהפוכות דורנו זה
שהקונצפט=תפיסת התודעה=מודעות חברתית
הרווח במוחות ההמונים הוא
שקמה מדינת היהודים והיא נקראת ‘מדינת ישראל’
שולטים בה חילונים ציונים
ש”הקימו אותה בחסות האומות המאוחדות”
כל גבר ישראלי מבן 20 עד גיל 70 בדור הזה
אוחז שזו המציאות,
ולא היא.

זוהי הדמיית המציאות שציירו שונאי ישראל
על מנת לשלוט בעם הקודש
ולהסירו מאמונתו באלוהי ישראל ולהביא להשמדתו בקונטקסט
של יעודו ההיסטורי.

הצלחתם העצומה היא מעשה שטן נורא של דור אחרית
שאינו מתקן את חטאות הדורות שקדמו לו .
אשר על כן
ברור לכל מי שנותרה בו לחלוחית רוח אלקים מפעמת תוכו
שאת הקונצפט הזה צריך לשנות במובן הלאומי.

מה צריך להיות הקונצפט?
מאד ברור
אנו בני ישראל אשר יצאנו ממצרים,
קיבלנו תורה מבורא עולם
ומסרנו את נפשנו לשמור את מצוותיה
לאורך אלפי שנות קיומנו כאומה.

דייקא בשל כך
נהרגנו הושמדנו נתבזנו והתנדנו
בכל מקום על פני תבל
סובלים מבני עשו וישמעאל
בכל מקומות בהם התחככנו בהם.

כאשר נגיע אל דורנו אנו
יתברר לנו שתרמית איומה ונוראה
התרחשה לדור הקודם לנו
כאשר מליונים מאחינו בני ישראל הושמדו
והשאר הובלו אל ארץ ישראל כדי לסיים את מלאכת השמד
על אדמת הקודש.

התרמית הנוראה ברורה נכון להיום
כפי שאי אפשר היה לגלותה עד לפני שני עשורים.

נכון להיום ברור לשלומי אמוני ישראל
שמעשה השטן המכונה השלטון במדינת ישראל
נשלט ומופעל על ידי כוחות הסטרא אחרא
מאלו מבני עשו וישמעאל
שהשתעבדו אל הס”מ בתכליתו להשמיד
את “שונאיהם של ישראל” [לשון סגי נהור]

אשר על כן
צריך להיות ברור לכל מי שעיני שכל לו,
שכל מי שמשתף פעולה עם שלטון זה
בכל צורה שהיא
ומקבל עליו חוקי סדום ועמורה המרושעים שלו
הנוגדים את חוקי התורה ותכליתם
להשמיד תורה מישראל
נידון כמוהם ממש גם אם הוא נושא בתואר
“גדול תורה”.

עד כאן יכולים רבים להבין,
אולם מכאן ולהוציא מכוח אל הפועל מעשה
אשר ישנה את המציאות למעשה
שיחזיר לבני ישראל את זהותם ואת ריבונותם
על זהותם המקורית, אין פוצה פה ומצפצף,
למעט אנכי הקטן
שזועק שיש דרך כבר שנים רבות.
את זאת אנכי הקטן החילותי לעשות לבדי !!!
כאשר במשך שלושת העשורים האחרונים
הצטרפו אלי מתי מעט אשר מבינים את הרעיון
אבל אינם מבינים עדיין איך להוציאו מכוח אל הפועל.

זה לעומת זה ברא אלוקים
והרע נעשה כסא לטוב
כשם שחדל אישים כמו יאיר לפיד או מטומטמת כמו שלי יחימוביץ
שלא לדבר על גלאון או שאר המטומטמים המאיישים
את הרשימה שמכונה כאן בטעות ‘מנהיגי ישראל’
מצאו להם אגודת בני אדם שנתנה להם את המנדט לפעול בשמם,
ממש אבל ממש כך

מצפים מן שמייא שאגודת בני ישראל יתאחדו סביב מנהיג
שיוביל אותם באמת ובתמים אל מסלולי גאולת ישראל
על פי הפורמט המובא בנביאי ישראל.

איי כאן נכנסים למלכוד שמוגדר בשאלת הסכלים הכסילים :
“מה אתה? – משיח?”

השאלה הזו מסוגלת להוציא אותי מהכלים.
שאלה של חסרי דעת.
וכי כשאתה בוחרים באותם מטומטמי דעת רשעים
להיות לכם למנהיגים וראשי ממשלה
אתם שואלים אותם ‘מה אתה משיח?’
לכל בר דעת תשובה זו צריכה להספיק
אבל כמה ברי דעת יש?

אשר על כן ,
אני שם נפשי בכפי וזורק עצמי אל אש לעגם וביזיונותיהם
ואומר אם אין כאן אנשים אהיה איש
אני ילוד אשה רגיל לחלוטין
עם סיפור חיים כמו כולם
כישרונות שנחנתי בהם אינם יותר משאר בני אדם כישרוניים
שנולדו עם מתנת אל כזו או אחרת,
אבל המייחד אותי מהשאר זה שאני טוען שאני רוצה להוביל את בני ישראל
למצב אותו רוצה ה’ יתברך
כמו שמתואר לנו בתורת משה.
את זה לא שמעתי מאף אחד
שמוכן לחגור מותניו לכך
גם לא אצל כל “גדולי התורה ” בדורנו.

ואנכי איני “גדול תורה”
וגם רוח הקודש אין לי,
אדרבא אנכי הקטן בסה”כ בעל תשובה שצמח מתוך האשפתות.

אבל לא מצאתי
בין כל שדרות בני עמי – אחד – שמדבר כמוני
חושב כמוני רוצה כמוני ומוכן להוציא מכוח אל הפועל כמוני.

לגבי פרטים של משנתי הם פזורים במאות מאמרים שלי ברשת.

אשר על כן.

התשובה לשאלתך היא מאד פשוטה ועניתי אותה
לכמה חברים ששאלו גם כן
קודם כל בואו נתאגד ונצטרף כולנו יחד,
כשאני אומר תנו לי את הכוח
אני מתכוון תפיצו את הרעיון הכולל:

“מקימים בית דין אחד לישראל שנשיא בראשו שפועל לצד מנהיג מבית דוד”
זוהי דרישתנו המעוגנת בוידוי הגדול בתפילות יום הכיפורים
“ועל שלושתם אנו מבקשים”
ודופקים חזק על החזה, אבל לא עושים כלום בנדון.

ככל שיגדל מספרנו וקולנו ישמע נוכל לפעול יותר
בקרב בני עמנו הטועים לנהות אחר שלטון הערב רב
וכל “תופסי התורה” המשתפים עמו פעולה.

כדי שאשא קולי באופן שיוכל להשפיע
אני צריך תמיכה.
אם אתה סבור שאנכי הקטן
יכול לייצגך קבל עם ועולם ולייצג
את דמות איש הישראלי מבני ישראל,
תן לי את תמיכתך
ועזור עוד לצרף מאחינו בני ישראל
שיתנו לי את תמיכתם.
יגדל מעגל התומכים תגדל העצמה תגדל ההשפעה.

אני סבור שאת האלטרנטיבה שאני מציע
אף אחד אינו מציע וגם אם ימצא מאן
דהוא אשר יעתיק ברגעים אלו את כל דברי אלו
עדיין לא יוכל
להשרות בהם את האוטנתיות השורה עמי.

זהו מאמרי הצנוע ואם מצאת בו מבוקשך אשמח.
אם לא? אני כאן לענות על כל שאלה.

מהו קשר רשעים? מי הוא המנהיג בדורנו? איזה עזרה הוא צריך?

“קשר רשעים הוא, וקשר רשעים אינו מן המנין”
(סנהדרין כו ע”א)
הגמרא אומרת על כך [בתרגום] :
מהו קשר רשעים?
לשבנא שהיה שר בכיר
בממשלו של חזקיה מלך יהודה
היו מאה ושלושים אלף תומכים-שומעי לקחו,
לחזקיהו המלך היו רק מאה ועשרה אלף.
כאשר האשורים כבשו את כל
ארץ יהודה וצרו על ירושלים,
רצה שבנא להבטיח את עתידו האישי
ושכנע את תלמידיו להיכנע לאשורים.
הוא גם שלח מכתב באמצעות
חץ אל סנחריב בו הוא מביע את כניעתו
ומאשים את חזקיהו במלחמה.
במכתב זה מנסה שבנא לדאוג לגורלו
לאחר הכיבוש האשורי.
חזקיה חשש שהוא צריך לקבל את הכרעת הרוב
ולוותר על העצמאות הפוליטית
והרוחנית של עם ישראל, כסברתו של שבנא.
לכן שלח הקב”ה את ישעיה הנביא
כדי להדריכו שבמקרה זה
אין ללכת על פי הרוב,
כיון שקשר רשעים הוא,
וקשר רשעים אינו מן המנין.
חזקיה לא שת לבו לשבנא ולרוב שלו,
לא נכנע לסנחריב – זו היתה לכאורה
החלטת התאבדות
לא רק עבורו אלא גם לכלל ישראל,
הואיל וסנחריב עלה על ירושלים עם מליוני חיילים
חזקיה הכריע את המלחמה
על ידי שעלה על יצועו והלך לישון
והותיר את המלחמה לאלהי ישראל באמונה שלמה,
ואכן כך היה.
כל חיל המיליונים בלילה אחד מת
חוץ מסנחריב לבדו שנותר
כדי לראות ולהיווכח בגדולת הבורא
יתברך ויתעלה שמו של אלהי ישראל.
כך גם כעת יהיה,
אלא שכדי שזה יתרחש
צריך שיאספו אל מנהיג האמת – אנשי אמת,
הם לא חייבים להיות הרוב
כפי שהבאתי ממעשה חזקיה ושבנא,
אבל המנהיג צריך בכל זאת חיל.
אי אפשר לצפות מאדם יחידי
לפעול את המלחמה עבור כל העם,
בוודאי לא כאשר מדובר בעני ורכוב על חמור,
שזו טעות נפוצה בקרב המאמינים הסוברים
שהגואל יהיה מעין סופרמן בעל כוחות על טבעיים
שבאותות ומופתים סטייל הודיני
ושאר קוסמי העולם המפורסמים
יכריע את המערכה.
הגואל אכן יקבל כוחות שכאלו
רק לאחר שימשח למשיח ה’
על ידי אליהו הנביא שיתגלה במהרה בימינו,
אבל את כל נצחונותיו לכיבוש ארץ ישראל
וגירוש העמים הזרים היושבים בה
וביסוס ישראל על אדמתם
עד בניית הבית השלישי –
נאלץ הגואל לבצע בדרך הטבע
[בסייעתא דשמיא] יחד עם גיבורי ישראל
המתייצבים עמו למלאכה.
אשר על כן, ראו כמה קשה התהליך ,
ושבעתיים יותר, מאחר שהגואל אינו בא
כמו אלו ה’פוליטיקאים’ של היום
המציעים מרכולתם בשוק כתגרנים,
וכל שכן אינו כופה את מנהיגותו
אלא בני ישראל צריכים לזהות מנהיגותו
ולקבלו עליהם מיוזמתם ובחירתם.
כל גאולת ישראל תלויה בבחירה של בני ישראל,
ואין הם צריכים להיות רוב מספרי,
כי אם מאוחדים בדבקותם באמונת ישראל
יראי שמים החפצים בגאולה
ההולכים אחר מנהיג אחד המובילם לקוממיותם.
יהי רצון שיתקיים בנו ממש בימים אלו. אמן.

הוא חושב שהוא משיח…

נמצא תחת התקפות של קנאים פונדמנטליסטים
שלא מסוגלים לסבול את הסגנון שלי
ובכל זאת משתרכים בעקבותי לכל מקום שאליו שאני מגיע:)

יש גם חדשים שבאים לנסות את מהירות השליפה
זה כבר מצ’עמם אותי.
מנסים לגייס אותי לשמש להם להקת בידור
לא מבינים.
אני חי לבד . נקודה.
לפחות עד שימצאו האנשים
שאפשר לחיות אתם כחברה מתוקנת.

עד אז
לא חסרים לי אישורים הסכמות
תמיכות לימודים ליקוקים מפרגנים וכל הרשימה.

מה רע בלהיות חבר שלי כמו שאני
מבלי לספר לי על עצמי כל מיני דברים?

איזה חוט השני עובר אצל כל הקנאים המטופשים הללו
ההטחה הזו בי “הוא חושב שהוא משיח”

אם זה לא היה עצוב הייתי מתפקע מצחוק…
איך אפשר להיות כזה מטומטם?
בן אדם יהודי רוצה לראות בית מקדש בנוי
לראות מלך מבית דוד
רוצה לראות את עם ישראל חי על פי תורה
אז אומרים לו שהוא חושב שהוא משיח….
איזה אהבלים.
נפולת נמושות שלא מסוגלת לדבר כמוני
ולחיות איך שאני חי,
במסירות נפש על תורה ויראת שמים
מכנים עצמם חברים שלי
אכולים מקנאה ששורפת לי את השערות….

צאו לי מהווריד , תחסמו אותי,
אל תקראו את מה שאני מפרסם
אל תגיבו, מה אתם מתלקקים לי על הדף או בפרטי ?
מסבירים לי בלשונכם המתפתלת
תוך שימוש במקורות מחסידות
תלמוד הלכה מוסר ומה לא ,
למה אני צריך לשנות כך וכך
ולא להיות כך וכך…

לרוב זה צעירים שמקבלים הארה או השראה
ממה שאני כותב
אבל יש גם כאלה שהזקינו בטמטומם,
אלו ממש מסוגלים לשרוף את המועדון…

ויש את נ נח, חבורת אנרכיסטים עם זקן ופאות
[מדגיש !!! לא כולם !!! כמו בכל מקום יש גם צדיקים ביניהם עובדי ה’ אמתיים,
כמה מהם חברים טובים שלי]

יש להם פתחון פה על הדף שלי
אתם יודעים למה?
“בגלל שאומרים שהוא ברסלבר”….
להגיד שהוא ברסלבר???
מה השתגעתם ?
מי זה בכלל?
הוא לא אוחז מהסבא מהפתקה אללה יסטור ….

לך תספר להם שהאכלתי את הסבא מרק עוף עם כפית,
כפית ועוד כפית, ניקיתי לו את הזקן,
צחקתי אתו, והשכבתי אותו לישון, וזהו.

המשאית הראשונה של הקרן של רייב עמרום זצ”ל ?
אני עשיתי לה הרצה
עם בוקסות ומערכת ענק כשלכל הדרדקים הללו
החליפו טיטולים מלאים גדוייילים
וקינחו להם את חוטמם הזב.

אז מה? הם חושבים שמזה זה התחיל..
את חנות משך הנח”ל עיצבתי וניהלתי במאה שערים
כשהם עוד לא היו בתכנון…

מה בכלל אני צריך לדבר על זה?
על מה אני ומי אני??
למה?
בגלל הקנאה המטומטמת של כבשי העדר שמרדו ברועה?

כל הסיפור בברסלב זה שאין רועה .
אז יש מי שמנצל את זה לקחת את התפקיד. [כל ה”רבנים” בברסלב]
ויש מי שמנצל את זה לאנרכיה גמורה [בעיקר הנ נחים]
ואלה ואלה בכלל לא בכיוון.
שלי על כל פנים.

ואתם יכולים להכניס לתוך זה את כל מי שאתם מכירים “כרב” בברסלב,
וכשאני אומר – “את כל” – תכניסו לזה גם
את כל בעלי הסדנאות לאור שיודעים את לב הדברים
ופיהם מלא מים ממוסיקה יהודית בשנקין,
הרבנים של הסלבס וכו’ וכו’….

רובם היו “חברים” שלי כשהגשתי מועמדות
לרשות המועצה בעמנואל.

אתם יודעים למה כל החברים שלי לא בחרו בי לרשות המועצה?
הם ידעו טוב מאד שאני מוכשר היטב לתפקיד
הם ידעו שאני אעשה בדיוק מה שאני מבטיח
הם ידעו היטב גם שזה מה שצריך לעשות.
אבל מה הם אמרו לי ?
הם אמרו – “אנחנו לא רוצים לוותר עליך כ”חבר” [פחחחח]
התפקיד הזה ישאב אותך לתוכו ואתה תאבד את המקוריות שלך”…

הבנתם איך הם הצליחו להכניס את הקנאה המסותרת שלהם
לתוך משנה תורנית מוסרית חסידית…..?
שטויות.

הכל משמיים [לא בדיוק כי הרב פיש אמר לי כך:
בשמיים אמרו כן בארץ אמרו לא]
אבל בשורה התחתונה?
הכל משמיים 🙂

אוקצור
ראיתי חסידי ברסלב מהדורות הקודמים
עליהם הבנתי את האמירה של רבי נחמן:
“העולם יתפלא על האהבה שביניכם”

חבורות הדי ג’ייס שלובשות כיפה נ נח גדולה ולבנה
לא מזכירות לי במאום את התמימות, הצדיקות, האהבה,
הקדושה והטהרה שראיתי אצל הזקנים ההם,
לא רוצה להכליל , כי כפי שציינתי יש רבים וטובים
אבל המדים, השיטה, הכת.

ואם מדברים על כת הרי שכל חצר שיש בה “רב” בברסלב
יכולה לדבר ליקוטי מוהר”ן מהבוקר עד הערב
להתבודד ולשרוץ באומן.
עלי הם לא עובדים.

זה לא מה שראיתי אצל רבי לוי יצחק זצ”ל.
ולא אצל ר’ שמואל שפירא זצ”ל, והרב בנימין זאב חשין זצ”ל,
והרב נפתלי דובינסקי, והרב ירוסלבסקי, והקרסטינר, וצ’צ’יק, ואנשין..זצ”ל..ועוד…
נקודה.

תורה ותפילה זה מה שצריך.
להגיד דעות?
אין גדולים ואין קטנים?
או, הצד השני
הרב הוא אלוהים ???
שבו בשקט אהבלים !

אוקצור
מי שאני בא לו טוב.
טוב.
אני יודע להיות אחלה חבר למי שזוכה.
מי שלא?
ת’חפף חבוב.

מה? יכול להיות משיח מדבר כך??….
חחחחחח
ת’חפף אחי קח ת’רגלים ועזוב את ארבע אמותי
תן לי לנשום.

ואתה שהדיבור הזה מצליח להגיע אליו….
“ואתה פה עמד עמדי ואדברה אליך”
קחו את זה בקלות 🙂

באותו יום פרסמתי על דף הפייסבוק שלי
את הפוסט הזה:

אחד העיקרים ביהדות הוא “תמים תהיה עם ה’ אלוקיך” (דברים יח’, יג’).רש”י על הפסוק מפרש כך: “התהלך עמו בתמימות, ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות, ואז תהיה עמו ולחלקו.”

ולפי זה אין עניין לעסוק בזהותו של המשיח. מאידך, עלינו להתחזק באמונה במשיח שיבוא בקרוב ממש. כלל זה של “תמים תהיה עם ה’ אלוקיך” נכון גם לפרט וגם לכלל, כמו שכתב הרמב”ם בענין המשיח והגאולה בהלכות מלכים יב’, ב’, “לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו.”

“ובעת ההיא יעמוד איש מבני יוסף בדברא ויקרא “משיח ה'”. ויקבצו אליו אנשים רבים בגליל העליון ויהיה להם למלך ואף אנשים אחרים יתלקטו לו שנים ושלושה ממדינה אחת וד’ וה’ ממדינה זאת… אבל רוב ישראל ישאר בגלותם, כי לא יתברר למו כי בא הקץ. אז יעלה משיח בן יוסף עם האנשים המתלקטים אליו מן הגליל לירושלים, ויהרגו אתה פקיד אשר למלך אדום ואת העם אשר אתו… וכי ישמעו כל העמים כי עמד מלך לבני ישראל בירושלים, יעמדו עליהם בשאר המדינות ויגרשום, ויאמרו להם: עד עכשיו הייתם באמונה עמנו, שלא היה לכם מלך ולא שר; ועכשיו שיש לכם מלך – לא תשבו בארצנו! והרבה מישראל יצאו למדבריות אשר כנגד מדינותיהם, וישבו שם באהלים, והרבה מהם יחסרו לחם ומים ויצטערו כפי מעשיהם, ורבים יצאו מברית ישראל, כי יקוצו בחייהם…”

“באותה שעה שהתרגשו אומות העולם ואמרו: מי זה שאנו נופלים בידו? אמר להם הקב”ה: אפרים משיח צדקי שמו, מגביה קומתו וקומת דורו ומאיר עיני ישראל ומושיע עמו, ואין כל אומה ולשון יכולה לעמוד בו. וכל אויביו וצריו מתבהלים ובורחים מלפניו. התחיל הקב”ה מתנה עמו כשברחו: הללו שגנוזים אצלך עוונותיהם עתידים להכניסך בעול ברזל… ומשנקין את רוחך ובעוונותיהם של אלה עתיד לשונך להדבק בחכך, רצונך בכך?…אם נפשך עצב, אני טורדן מעכשיו. אמר לפניו: רבונו של עולם! בגילת לבי ובשמחת לבי, אני מקבל עלי על מנת דלא יאבד אחד מישראל” [ילקוט ישעיה, תצ”ט].

“ארבע שבועות השביע הקב”ה את בני ישראל, שלא ידחקו את הקץ, כנגד ארבעה דורות שדחקו הקץ ונכשלו: אחד בימי עמרם, אחד בימי דיני, אחד בימי כוזבא ואחד בימי שותלח בן אפרים… שנאמר: בני אפרים נושקי רומי קשת. והן היו מחשבין את הקץ…

מה עשו? נתקבצו ויצאו למלחמה ונפלו מהם חללים הרבה. מפני שלא האמינו בה’ ולא בטחו בישועתו על שעברו על הקץ ועברו על השבועה” [שהש”ר ב – יח].

“רבנו משה! והאיך אנו נגאלין? לא כך אמר הקב”ה לאברהם: ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה, והלוא אין בידינו אלא מאתים ועשר?
אמר להם: הואיל והוא חפץ בגאולתכם, אינו מביט בחשבונות, אלא מדלג… על החשבונות” [ילקוט שה”ש תתקפ”ו]

“כתוב אחד אומר ‘מגדול’ [מגדול ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו, שמואל ב, כב, נא], וכתוב אחד אומר ‘מגדיל’ [מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו, תהילים יח, נא].
רבי יודן אומר: לפי שאין הגאולה באה על אומה זו בבת אחת, אלא קמעא, קמעא. ומהי ‘מגדול’? לפי שהיא מתגדלת והולכת לפני ישראל. עכשיו הם שרויים בצרות גדולות, וכשתבוא הגאולה בבת אחת, אינם יכולים לסבול ישועה גדולה… לפיכך היא באה קמעא, קמעא, ומתגדלת והולכת לפניו.

לפיכך משולה הגאולה לשחר, שנאמר [ישעיה נח, ח]: אז יבקע כשחר אורך. ולמה נמשלה לשחר? שאין לך אפלה גדולה יותר מאותה שעה הסמוכה לשחר, ואם יעלה גלגל חמה באותה שעה שהבריות ישנין, היו כל הבריות נלכדין [נפגעים], אלא עמוד השחר עולה ומאיר לעולם תחילה, ואחר כך גלגל חמה עולה ומאיר, ואין הבריות נלכדין, שנאמר [משלי יח, יד]: “ואורח צדיקים כאור נגה” [שוחר טוב יח, לו].

יעקב אבינו צווה לבניו לפני מותו: “האספו…” התקבצו, ופירוש לצוואה סתומה זו ראו חכמינו בדברי הנביא יחזקאל שאמר: “ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חברו, ולקח עץ אחד וכתוב עליו… והיו לאחדים בידך” [יחזקאל לז, טז, יז].

וכה אמרו:

“צווה אותם על המחלוקת [שלא יריבו זה עם זה]. אמר להם: תהיו כולכם אספה אחת, זהו שנאמר: ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חברו… והיו
לאחדים בידך. נעשו בני ישראל אגודה אחת, התקינו עצמכם לגאולה. מה נאמר אחריו?
ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ בהרי ישראל” [בראשית רבה צח’].

העיקר השנים עשר משלושה עשר העיקרים שקבע הרמב”ם [ בפרוש המשניות בהקדמתו לפרק חלק במסכת סנהדרין] הוא האמונה בביאת המשיח.

“אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא”.

לאחר שמנה הרמב”ם את שלושה עשר העיקרים הוא מוסיף:

“וכשנתקלקל לאדם יסוד מאלה היסודות [שאינו מאמין בו], הרי יצא מן הכלל וכפר בעיקר, ונקרא מין ואפיקורס וקוצץ בנטיעות, ומצווה לשונאו ולאבדו ועליו נאמר: הלא
משנאיך ה’ אשנא”.

והוא מסיים:

“לא תמהר בקריאתו, כי אני לא חיברתיו כפי מה שנזדמן לי אלא לאחר עיון גדול והתבוננות…”

אמונה זו בביאת המשיח לא כרעיון מופשט, אלא כמציאות חיה שאדם מישראל מצפה לה בכל יום ממש, הייתה מושרשת בעמנו מקדמא דנא, ובאה לידי ביטוי מקיף וממצה בתורת חכמינו ז”ל.
רבי ירמיה, מגדולי אמוראי ארץ ישראל בדור השלישי הרביעי, ציווה לפני מותו:

“הלבישוני כלי לבן חפותים תכריכי פשתן, תפורים באופן ידוע בימיהם, הלבישוני דרדסים [גרביים יפות], תנו סנדלים ברגלי ומקל בידי והשכיבוני על יד הדרך. אם יבוא
משיח,הריני מוכן” [לעמוד בתחיית המתים וללכת לקבל פני המשיח] [ירושלמי כלאים ט’,ג’].

“אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא: לא כבר גאלתנו על ידי משה ועל ידי יהושע ועל ידי שופטים ומלכים, ועתה היינו חוזרים ומשועבדים, והיינו בבושה כאילו לא נגאלנו. אמר
להם הקדוש ברוך הוא: לפי שהייתה גאולתכם על ידי בשר ודם, והיו מנהיגיכם על ידי בני אדם, שהיום כאן ומחר בקבר, לפיכך גאולתכם גאולת שעה. אבל להבא אני גואל אתכם
ע”י עצמי, שאני חי וקיים, אגאלכם גאולה קיימת לעולמים, שנאמר: ישראל נושע בה’ תשועת עולמים, לפיכך “לא תבושו ולא תכלמו עד עולמי עד”.
“אמר להם הקב”ה: לשעבר הייתם בבושה וכלמה, שהייתם בחורים. עכשיו שהזקנתם אין בכם כח לסבול בושה של גלויות, שנאמר [ ישעיה נד,ד] : “אל תראי כי לא תבושי… כי בשת
עלומיך תשכחי” [שוחר טוב לא,ב].

ובביאור ב’ אופני הגאולה כתב האור החיים הקדוש : “אם תהיה הגאולה באמצעות זכות ישראל יהיה הדבר מופלא במעלה ויתגלה הגואל ישראל מן השמים במופת ואות… משא”כ כשתהיה הגאולה מצד הקץ ואין ישראל ראויין לה תהיה באופן אחר ועליה נאמר שהגואל יבוא עני ורוכב על חמור… וקם שבט מישראל, פירוש, שיקום שבט אחד מישראל כדרך הקמים בעולם דרך טבע”.

שתי אפשריות של גאולה הן. אם יזכו ישראל – מיד יראו וידעו כי הוא האדון אשר הם מבקשים, כי על כן יהיה הדבר מופלא במעלה, ויתגלה הגואל מן השמים במופת ואות, בבחינת “דרך כוכב מיעקב שיזרח הגואל מן השמים ככוכב היוצא באמצע השמים” כלשון האור החיים הק'” , אם אכן נגאל באופן זה . אם מיד כשיתגלה הגואל הוא יופיע במלוא תוקף הנהגתו העל טבעית, הרי שלא יהא שום ספק ופיקפוק באמיתותו.

אך ישנה גם אפשרות אחרת לגאולה, “אם תהיה הגאולה מצד הקץ ואין ישראל ראויין לה”, בבוא הגואל בגאולה זו, ירבו גם ירבו הפיקפוקים והספקות באמיתותו, כי על כן יבוא הוא כעני ורוכב על חמור כדרך הקמים בעולם דרך הטבע, אזי מחובתינו לפקפק ולהסתפק בדבר משיחיותו, ולהעמידו תחת שבט הביקורת בחקירה אחר חקירה, עד שיבורר הדבר כשמלה, כי מניין לנו לדעת כי הוא זה המשיח המיוחל ולא זולתו.

הנה מפורש, כי למרות שהיו מחכמי ישראל שהסתפקו, פיקפקו ואף הסתייגו מבר בוזיבא וממשיחיותו, עם כל זאת המשיך רבי עקיבא להחזיק בדעה כי בר כוזיבא הינו מלכא משיחא, ואם אכן משיח בן דוד לא אמור להיתקל בשום ספק ופיקפוק, כיצד סבר רבי עקיבא כי בר כוזיבא הינו מלכא משיחא, למרות הפיקפוקים הספקות וההסתיגיות שהתעוררו כלפיו. על כרחך נמצאת למד, כי יתכנו פיקפוקים וספיקות גם בעת בוא משיח צדקנו.

המורם מכל האמור, כי אף המשיח האמיתי – משיח בן דוד – יעמוד תחת שבט הביקורת, ולא נקבלו עד אשר הוא יוכיח ואנו נווכח כי הוא הוא המשיח המיוחל, כשם שמשה הוצרך להוכיח כי הוא הגואל האמיתי ולא זולתו. הנה מפורש, כי גם משיח צדקנו יתקל בפקפוקים ובספיקות, כשם שנתקלו שאר משיחי השקר למיניהם, ולא עוד אלא שמחובתינו לפקפק ולהסתפק בדבר משיחיותו, עד עמדו בחקירה אחר חקירה בבירור הדבר כשמלה. הפך מהנאמר לעיל.

ויסוד הדברים מבואר ברשב”א שכתב: “ישראל נוחלי דת האמת, בן יעקב איש אמת, כולו זרע אמת, נוח להם לסבול עול גלות ומה שיגיעם, מהאמין בדבר, עד שיחקרו חקירה אחר חקירה להסיר סיג מהדברים הנאמרים להם, ואפילו במה שיראה להם שהוא אות ומופת”, ומוסיף הרשב”א ואומר, כי כך גם פעלו ישראל בגאולה הראשונה, למרות שבני ישראל באותו הדור היו זקוקים לגאולה בדחיפות “ועם כל זה אמר משה והן לא יאמינו לי”, והוצרך לכמה אותות. וזה אות אמת על עמנו, עם ה’, שלא להתפתות בדבר, עד עמדם בחקירה רבה, חקירה גמורה”.

ועוד אמר שלמה המלך: “והסכל ירבה דברים, לא ידע האדם מה שיהיה ואשר יהיה מאחריו מי יגיד לו, עמל הכסילים תיגענו, אשר לא ידע ללכת אל עיר” , ומפרש הרוקח: “מי יגיד לו הקץ, ולכך ס”ל עמל הכסילים תיגענו, המנסים לידע הקץ ואין יכולים למצוא, וזהו אשר לא ידע ללכת, אין יודע הקץ מתי ללכת לעיר ירושלים” .

גם דניאל הזהיר: “ומן המשכילים יכשלו לצרוף בהם ולברר וללבן עד עת קץ, כי עוד למועד” , ופירש רש”י, כי המשכילים “יכשלו בחשבון הקיצים, שיתנו לב לצרפן וללבנם לדעת אותם, ויטעו בהם”. האבן עזרא מוסיף ואומר: “כל החושבים המלות או האותיות בחשבון גימטריא, הכל הבל ורעות רוח, כי דניאל לא ידע הקץ, ואף כי הבאים אחריו “.

ואמר רבי יהודה החסיד: “אם תראה אדם שמתנבא על משיח, דע כי היו עסקיו במעשה כשפים או במעשה שדים או במעשה שם המפורש, ובשביל שהם מטריחים את המלאכים אומרים לו על משיח, כדי שיתגלה לעולם ולבסוף יהיה לבושת ולחרפה לכל העולם, על שהטריחו המלאכים. או השדים באים ולומדים לו חשבונות וסודות לבושתו ולבושת המאמינים בדבריו” .

הגע עצמך, בגלות בבל נאמר מראש שתארך גלותם שבעים שנה, למרות זאת טעו אדירי עולם בחישוב קץ גלות בבל. בגלותנו, גלות אדום, שלא נאמר בה זמן, על אחת כמה וכמה שלא ניתן לחשב את קיצה.

העולה מכל דברנו אלו, המצוטטים מדברי חז”ל במקומות שונים, הלכה למעשה, שעדיפה ההמתנה לגאולה מתוך תפילה ותחנונים לאבינו שבשמים, שיעשה את שנאמר עליו: לא ידעו מה יהיה עד שיהיה…

ואפשר להבין שבתוך בילבול הדור הנורא, עולה עצתו של רבי נחמן על כל העצות כולן באומרו: “התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל”

וביאר: ” [שיחות הר”ן רכח]. שמעתי בשמו שאמר: בודאי נמצאים כשרים, אף על פי שאין להם התבודדות.
אבל אני קורא אותם “פלייטיס”; מבהולים ומבולבלים. ופתאום כשיבוא משיח ויקרא אותם, יהיו מעורבבים ומבולבלים.

אבל אנחנו, נהיה דומים כמו האדם אחר השינה שדעתו נוחה ומיושבת היטב. כן תהיה דעתנו נוחה ומיושבת עלינו בלי מהומה ובלבול:”

ועכשיו כשכלו כל הקיצין, ועדיין לא נגאלנו על אחת כמה וכמה שצריך לנהוג הנהגה קדושה זו, לפנות לאבינו שבשמים בתפילה ותחנונים לחלות פני מלך עליון אולי יחוס, אולי ירחם…


נכנס יין יצא משיח….זוהר נובע….

בס”ד
ויעל לוט מצוער וישב בהר ושתי בנותיו עמו וגו’, מאי טעמא,
בגין דחמא דהוה קריב לסדום ואסתלק מתמן,
רבי יצחק פתח, (איוב לז יב) והוא מסיבות מתהפך בתחבולותיו לפעלם וגו’,
קב”ה מסבב סבובין דעלמא (הקב”ה מסבב סבות בעולם)
ואייתי קומרין טהירין למעבד עובדוי,(ומביא לעולם אישים צחים
שהם מלאכים קדושים הממונים לעשות רצונו יתברך ולפעול טובות בעולם)

ולבתר מהפך לון (ואח”כ ע”י מעשים רעים של התחתונים מהפך ומשנה אותם)
ועביד לון בגוונא אחרא, (ועושה אותם באופן אחר שיפעלו בעולם במדת הדין)
ובמה (מהפך אותן?)
בתחבולותיו,
(עושה תחבולות שונות ומסבב סבות כדי שיוכל להפך אותם)

עביד תחבולין ומסבב סבובין לאפכא לון, ולאו כאינון קדמאי,
(שלא תהיה הנהגתם כמקודם שהיו ממונים לעשות טובות בעולם, אלא יפעלו דין,
וכן עושה הקב”ה תחבולות להיפך לשנות את הנהגת המלאכים מדין לרחמים,
וזה מש”כ והוא, היינו המלאך הממונה להנהיג את העולם בחסד מתהפך
לעשות דינים בעולם
ע”י סבות שונות שהקב”ה מסבב בתחבולותיו ובחכמתו):

פירוש הפסוק מאיוב ל”ז – י”ב:

וְהוּא מְסִבּוֹת, מִתְהַפֵּךְ בְּתַחְבּוּלֹתָו לְפָעֳלָם:
המלאך הממונה על העבים מתהפך ומשנה פעולותיו אם להוריד מטר לברכה
או לא מחמת הרבה סיבות, על ידי תחבולותיו וחכמתו של הקב”ה,
הכל לפי פעולתם ומעשיהם של התחתונים.
כל מה שיצוה הקב”ה על העננים לעשות לארץ יעשו.
והיינו כמו שאחז”ל ר”ה יז ע”ב: שיש עיתים לטובה, ועיתים לרעה,
כיצד? הרי שהיו ישראל צדיקים גמורים בר”ה, ופסקו עליהם גשמים מרובים,
לסוף חזרו בהם, לפחות מהם אי אפשר לפי שכבר נגזרה גזרה, אלא שהקב”ה מורידן
שלא בזמנן על הארץ שאינה צריכה להן, ועיי”ש רש”י.

זוהר חלק א דף קט/ב
זהר:
לפעלם, בגין פעלם דבני נשא, כמה דאינון עבדין עובדין הכי מהפך לון,
(כל שינויי הנהגת הקב”ה בעולם, הכל נעשה כפי המעשים ופעולות של בני האדם,
כך מהפך הקב”ה את הנהגת המלאכים הן לטוב, והן להפך)
כל אשר יצום על פני תבל ארצה, בגין דעובדין דבני נשא מהפך לאינון מסבות,
בכל מה דאיהו פקיד לון על פני תבל וגו'( כל זה על ידי שהקב”ה משנה את פקודת המלאכים
איך לעשות על פני תבל ארצה.) . רבי אלעזר אמר, (מביא משל למה הדבר דומה לקמן)
והוא מסבות מתהפך, הקב”ה מסבב סבובין ואייתי עובדין בעלמא לאתקיימא, ולבתר דחשיבו
בני נשא דיתקיימון אינון עובדין, קב”ה מהפך לון לאינון עובדין מכמה דהוו בקדמיתא,
בתחבולותיו, בתחבולתו כתיב. כהאי אומנא (כאומן שעושה כלי חרס) דעביד מאנין דחרסא,
בעוד דההיא טיקלא אסתחרת קמיה, (בעוד שכלי אומנתו הנקרא טיקלא,
שהוא גלגל מסתובב ומתגלגל לפניו)
חשיב למעבד כגוונא דא עביד, חשיב למעבד כגוונא אחרא עביד,
(אם רוצה לעשות כלי בצורה כזאת יכול לעשות, ואם רוצה אחרת ג”כ יכול לעשות)
מהפך מאנא דא למאנא דא, בגין דההוא טיקלא אסתחרת קמיה.
(אם רוצה מהפך ומשנה צורת כלי זה לכלי אחר, הכל לפי שהגלגל מסתובב ומתגלגל לפניו,
לכן יכול לעשות כל מיני כלים בצורות שונות) כך קב”ה מהפך עובדוי דאיהו עביד,
(כך הקב”ה מהפך מעשיו ופעולותיו שהוא עושה בעולם,
שהוא נעלם, מסבות מתהפך פי’ רואה

להפך את סיבות והנהגת העולם,כשם שהאומן מהפך צורת הכלי
תוך סיבוב כלי אומנותו לפי רצונו,

כך הקב”ה מהפך את פעולותיו והנהגותיו בעולם מדין לחסד, או להיפך)
בתחבולתו חסר יו”ד,

ומאן איהו דא בי דינא דלתתא דאיהו טקלא דאסתחרת קמיה,
ועל דא מהפך מאנין ממאנא דא למאנא אחרא,
וכל דא כפי פעלם דבני נשא, אי מטיבין בני נשא עובדיהון, ההוא טקלא דסחרא,
אסחרת לון לימינא, וכדין אתעבידו עובדין בעלמא לאוטבא לון כדקא יאות,
וטיקלא אסחרת תדיר

ולא שכיך בההוא סטרא דימינא, ועלמא מתגלגלא ביה אתו בני נשא לאבאשא
(ואם בני האדם באים להרע מעשיהם) :

זוהר חלק א דף קי/א

זהר:
תחבולתו,(אז הגלגל שהוא המלכות הנקראת תחבולתו של הקב”ה
שעל ידו פועל פעולותיו בעולם)
דאסחר תדיר והוה קיימא באסחרותא דימינא,(שהיה מסתובב תמיד ועומד ומתגלגל לצד ימין
ועי”ז היה עולם מתנהג בחסד וברחמים, עתה) קב”ה אסחר ליה בסטרא דשמאלא,
(הקב”ה מסבב את הגלגל לצד שמאל) ומהפך מסבות ומאנין דהוו בקדמיתא
(ומהפך ומשנה סיבות העולם ממה שהיו נוטים תחילה לצד ימין) לההוא סטר שמאלא,
(להיות נוטים לצד שמאל) וכדין טקלא אסחרת ואתעבידו עובדין
בעלמא לאבאשא לון לבני נשא,

(ואז הגלגל מסתובב ומתחדשות גזרות רעות בעולם להרע לבני אדם)
וטקלא אסחר לההוא סטרא,

(והגלגל מסתובב ונוטה לצד שמאל) עד דבני נשא תייבין לאוטבא עובדיהון,
(עד שבני אדם שבים בתשובה להטיב מעשיהם) וטקלא קיימא בעובדין דבני נשא,
(והגלגל עומד ותלוי כפי מעשיהם של בני אדם שהם מהפכים את הדין לרחמים או להיפך)
ועל דא בתחבולתו לפעלם,(כי כל מה שמשתנה
ומתהפכת הנהגת המלכות שהיא תחבולתו של הקב”ה,

הכל תלוי כפי פעולת בני האדם) ולא קיימא תדיר.
(ואינו עומד לעולם בצד אחד אלא מסתובב

לפעול פעולות שונות בעולם).
תא חזי, קב”ה גרם סבובין ועובדין בעלמא,(בא וראה הקב”ה גורם סבובים ותחבולות שונות
כדי שיעשו מעשים טובים בעולם) בגין למעבד כלא כדקא יאות,(כדי לתקן הכל כראוי)
וכלא נפקא מעקרא ושרשא דלעילא(וכל פעולות אלו יוצאות ומשתלשלות מרצון המאציל העליון
שהוא עיקר ושורש של כל העולמות העליונים, ומפרש הנה) אקריב אברהם לגביה(הקריב הקב”ה את
אברהם אליו)
נפק מניה ישמעאל,(ותחילה כדי להוציא ממנו הזוהמא יצא ממנו ישמעאל,
שהוא קליפה קרובה אל הקדושה)
דלא הוה אברהם גזיר כד נפק מניה,(לפי שעדיין לא היה אברהם נמול כשיצא ממנו ישמעאל)
בגין דאיהו לתתא,(לפי שאברהם היה אז מושרש למטה קרוב אל הקדושה)
ולא אשתלים באת קיימא קדישא.
(ולא נשלם עדיין באות ברית קודש, לכן אז כשלא היה מטוהר לגמרי משורש הקליפה יצא ממנו ישמעאל,
שהוא קליפה הקרובה אל הקדושה) לבתר קב”ה סבב סבובין בתחבולותיו,
(אח”כ סבב הקב”ה סבות ברוב חכמתו ורצונו הטוב) ואתגזר אברהם(ונימול אברהם ונבדל מכל קליפה)
ועאל בברית,(ונכנס בבריתו של הקב”ה ונשרש בתוך פנימיות הקדושה דהיינו ביסוד)
ואשתלים בשמיה,(ונשלם בשמו של הקב”ה בשם הוי”ה שבת”ת) ואקרי אברהם,
(ונקרא אברהם באות ה’) וה’ עלאה אעטרת ליה ברזא דמים מרוח
וה’ הראשונה של השם הוי”ה

שהיא הבינה עטרה אותו והאירה בו בסוד מים מרוח,
שהוא הארת החסד שנמשכה מהבינה הנקראת רוח אלהי”ם)
כיון דרזא אשתלים,(כיון שסוד אות ה’ נשלם באברהם שהיא הארת הבינה)
ואתגזר,(וגם היה כבר נימול)
נפק מניה יצחק,(אז יצא ממנו יצחק, כי עד שלא נימול אברהם לא היה אפשר
לצאת ממנו יצחק מפני קדושתו ומעלתו) והוה זרעא קדישא,(והיה זרע קודש)
ואתקשר לעילא(ונתקשר יצחק למעלה בספירות העליונות) ברזא דאש ממים
(בסוד אש הגבורה של יצחק שיצאה ממימי החסד של אברהם)
ועל דא כתיב (ירמיה ב כא) ואנכי נטעתיך שורק
(פי’ הקב”ה אמר ליצחק שאנכי נטעתי אותך להיות ענף טוב מאילן הקדוש
שהוא אברהם אחר שנצטרף ונתקדש,
ועי”ז נתקיים בזרעך שהם בני ישראל) כלה זרע אמת,(שכולם הם זרע אמת וקדוש)
ולא אתקשר בההוא סטרא אחרא.(ולא נתדבק בהם הסטרא אחרא
כי נבדלים הם ישראל מערוב האומות,
הרי אנו רואים איך שהקב”ה סיבב סבות ותחבולות איך להוציא את זוהמת
קליפת ישמעאל מאברהם טרם שנימול, ואח”כ להוציא את יצחק
מאברהם אחר שנימול כדי שיצא ממנו בקדושה)
תא חזי(עתה מבאר סוד הפסוק שהתחיל בו)
לוט נפקו מניה ומבנתיה תרין אומין מתפרשן,
(בא וראה לוט יצאו ממנו ומבנותיו ב’ אומות

נבדלות שהם עמון ומואב, ואפילו שהיו משתי אחיות ואב אחד
והיה ראוי שתצא מהם אומה אחת,

עכ”ז נבדלו להיות ב’ אומות) ואתקשרו בההוא סטרא דאתחזי לון,
(ונתקשרו שניהם בשורש הקליפה שהיה ראוי להם)
ועל דא קב”ה מסבב סבובין ומגלגל גלגולין בעלמא,
(ועל כן מסבב הקב”ה סבות ומגלגל גלגולים בעולם)
דיתעביד כלא כדקא יאות,(כדי שהכל יהיה נעשה כראוי לפי רצונו יתברך)
ויתקשר כלא באתריה.(ויתקשר הכל במקומו הראוי לו על פי רצונו יתברך
לצורך תיקון הבריאה).

תא חזי יאות הוה ליה ללוט דקב”ה יפיק מניה (ומבנתיה) ומאתתיה תרין אומין אלין,
(בא וראה כי ודאי ראוי היה ללוט שהקב”ה יוציא ממנו ומאשתו בדרך היתר ב’ אומות הללו,
ולמה יצאו ממנו ע”י בנותיו שלא כדרך העולם?) אלא בגין לאתקשרא באתרייהו דאתחזי
להו(אלא כדי לקשר ולדבק ב’ אומות אלו במקום הקליפה הראוי להם,
לכן סיבב הקב”ה שעמון ומואב יצאו מבנות לוט דרך איסור
כדי שתתחזק הקליפה שבהם, ואמר עוד)

ואתעבידו מגו יינא(והם נעשו ע”י יין המשכר שהוא מכחות הרעים משמרי היין העליון)
וההוא יינא אזדמן להון במערתא ההיא ליליא,(וזה היין נזדמן להם בהשגחה עליונה
באותה המערה באותו הלילה כדי שישקו את אביהן ממנו) ודא הוא רזא דאתעבידו,
(וזהו סוד הענין שנולדו דוקא ע”י ששתה לוט יין) (בראשית ט כא) כמה דאת אמר
(כמו שנאמר אצל נח) וישת מן היין וישכר(ויתגל בתוך אהלה) והא אתמר ואוקמוה.
(בפ’ פקודי דף רמ”ה ע”א, וז”ל אסיר ליה לברנש לאעלא באינון היכלין דטומאה
בגין דלא יתמשך אבתרייהו, כוונא דעבד נח דכתיב וישת מן היין וישכר ויתגל,
לכן סיבב הקב”ה שישתה לוט יין וישתכר ועי”ז ימשך בהיכלות הקליפות
כדי שעמון ומואב שיצאו ממנו יתחזקו בקליפה)
תא חזי, מואב ועמון אינון קראן לון שמהן,(בא וראה כי השמות של מואב ועמון
הבנות עצמן קראו אותם לבניהם, ומפרש שמש”כ ותקרא שמו) מואב מאב,
רבי יוסי אמר, בכירה בחציפו אמרה מואב(הבכירה מתוך חציפות שבה
קראה את שם בנה מואב, לפרסם כי) מאבא הוא,(פי’ בן זה מאבי הוא, ומש”כ)
והצעירה גם היא ילדה בן ותקרא שמו בן עמי,(פירוש) בצניעו אמרה בן עמי,
(מתוך צניעות שבה קראה את שם בנה בן עמי, שפירושו) בר עמי,(בן זה מעמי הוא)
ולא אמרה ממאן הוה.(ולא גילתה בשמו מי אביו. ואמר) תא חזי(בא וראה עוד, כי)
בקדמיתא(בבכירה) כתיב ולא ידע בשכבה ובקומה בוא”ו, ונקוד על וא”ו,
(מילת ובקו’מה היא מלאה בוא”ו וגם נקוד על אות ו’)
בגין דסיועא דעילא הוה אשתכח בההוא עובדא,

(לפי שסיוע של מעלה מהקב”ה היה נמצא באותו המעשה)
דזמין מלכא משיחא לנפקא מניה,

(כי עתיד מלך המשיח לצאת ממואב שהיה בן הבכירה,
ע”י רות המואביה שממנה יצאו דוד ושלמה ומלך המשיח)
ובגין כך אשתלים הכא בוא”ו,(לכן נשלמה כאן מלת ובקו’מה באות ו’ שהיא סוד הת”ת
שהוא המשפיע באות ה’ סוד מלכות בית דוד,
להורות על סיוע של הקב”ה שהיה בלידת מואב

שממנו עתיד לצאת מלך המשיח)) ובאחרא כתיב ובקמה חסר וי”ו,
(ובהצעירה כתוב מלת ובקמה חסר ו’)

בגין דלא נפק מינה חולקא לקב”ה כהאי אחרא,
(לפי שלא יצא מעמון חלק להקב”ה כל כך כמו שיצא ממואב,
והגם שיצאה ממנו נעמה העמונית
אשת שלמה המלך ואמו של רחבעם שמשם יצא משיח,

עכ”ז העיקר הוא נשמת דוד המלך שיצא מרות המואביה
שהוא יהיה נשמת מלך המשיח)

ועל דא כתיב בהאי אחרא קשישא ובקומה בוא”ו מלא ונקוד עלה.
(ועל כן כתוב בהבכירה מלת ובקו’מה באות ו’ ונקוד על הוא”ו להורות על סיוע הקב”ה
להוציא ממנו את מלך המשיח)
(סוד ענין זה מה שכל השתלשלות דוד וזרעו ומלך המשיח הוכרח לבוא באופן זה הוא,
כי מעת שחטא אדם הראשון נתערבו כל הנשמות טוב ברע בערבוביא ונבלעו בתוך הקליפה,
והקליפה אינה מנחת את הנשמות הקדושות שנבלעו בה לבא לעולם, אמנם כשרואה הקליפה
מקום מאוס ומטונף של זווג איסור וטמא חושבת שיהיה לה חלק ונחלה בזה
ע”י שהנשמה תתטנף עוד יותר,
אז מנחת את הנשמה לצאת מתחת רשותה, והקב”ה מרמה את הקליפה ומסבב סבות
שהנשמה ההיא תצא מתחת ידה ותאיר את העולם בקדושתה,
ולפי שנשמת דוד וזרעו היו נשמות גבוהות

וקדושות והקליפה לא רצתה להניחם לצאת מתחת ידה,
לכן סיבב הקב”ה שישתלשל זרע דוד מעמון ומואב דרך זווג מאוס
של לוט עם בנותיו כשנשתכר ביין,

שעי”ז תניח הקליפה להוציא אותן הנשמות מתחת ידה
לפי שחשבה שעוד יתטנפו ויטמאו יותר,

ומטעם זה יצאה נשמת מלך המשיח מבכירה שהיתה חצופה,
הכל כדי לרמות את הקליפה שלא תעלה על דעתה שמכאן תצא נשמת מלך המשיח,
וכל זה בא להורות איך הקב”ה מסבב סבות
על ידי תחבולות שונות להוציא רצונו הטוב מכח אל הפועל,

והזהר גילה כאן טפח וכיסה טפחיים מפני הכבוד) רמ”ק ורא”ג ועי’ ס’ הגלגולים פ”ב.

“ממני ועד משיח לא יהיה חדשות”

ובכן אחי ואחיותי היהודים,
אביא לפניכם דברים הכתובים באותיות
האלף בית,
אותם למדתם
והן משמשות אתכם כשפה
לדבר בה.
ולמה אני צריך להגיד לכם דבר זה?
הלא ברור הוא…!
אלא שלפעמים מרוב שהעיניים רגילות לשוטט
בהבלי העולם,
ולרפרף על רבדי האינסטנט,
נרדם השכל
ואזי הדעת אינה מסוגלת לחדור עומק
שכל פשוט המובע
בשפת האם בה הנכם
מדברים…
לכן אזהרתי באה  – הקטע הבא, לא למוחות רופסים בא:

ידועה אימרתו של רבי נחמן מברסלב זצוק”ל:

“ממני ועד משיח לא יהיה חדשות”

מהי ההוראה למעשה בדיבורו הזה של רבי נחמן?
אולי כך:

נכון ואמת ויציב
דבר הצדיק יסוד עולם הכולל את כל
נשמות ישראל

ובהתקשרותם אתו הרי הם מתקשרים
לשורשם בדעת,
וע”י כך יכולים לעבוד ה´ ע”פ רצונו יתברך,
אכן כך.
ומאז שחר התהוות סגולת עמנו,
הורגלנו בכגון דא,

הציר המרכזי של כל קהילה
היה מאז ומתמיד הרב,
מורה ההוראה, מטווה הדרך, ובאמונת חכמים,
עשינו ושמענו.
לאורך הדורות ממשה רבנו
שהנחיל לנו את תורת ה´,

השתכללה השיטה, הדפוסים נקבעו,
כל מאורעות הזמן רק חידדו,
ותיעלו, הפנימו, והטמיעו את אופן
פעולת המערכת,
ועם הכנת הכלים ה”טכנים”,
הועלתה רמת החדירה
לתוך פנימיות התורה, 
והפצת אורה
לתוך “מערכת הכלים”.
תוך כדי הפעולה האמורה, ניתן דגש מיוחד

לאופן השפעת ה”מסר האלקי”
מהמערכת הכללית,
למדרגת הפרט,
כאשר בהשתכללות הפרט,
ממילא יושבח הכלל.
אפשר לעקוב אחר התהליך המתואר הנ”ל,

ממשה רבנו ושרי האלפים, מאות וכו´
עם כל התורה כולה,
שבכתב ובע”פ,
לדור דעה
שלא נכנס לארץ ישראל !לאחר מכן
תורת ארץ ישראל, נביאים, שופטים, מלכות, מקדש,

תנאים, אמוראים, “גילוי” הסוד שבזוהר ע”י רשב”י,

התפרקות הכלל לפרטים בגלות.

במהלך הגלות עצמה התקבצות של פרטים
לקבוצות כלל

ששומרות על קשר רציף המקיים מעין
“גג כללי”
על אף המרחק הפיזי,
ע”י בירור וליבון סוגיות הלכתיות הנובעות
מארועי מקום או זמן.בד בבד עם גיבוש ההלכה הכללית
לכל פרט ופרט
ע”י מרן המחבר, 
והרמ”א
באותו פרק זמן בדיוק,
ללא כל תיאום 

מופיעה תורת הקבלה ע”י
האר”י הקדוש
שמכינה 
ביותר עמקות
את חדירת הפנימיות לכל
פרט ופרט.
החסידות שמופיעה לאחר מכן
ע”י הבעש”ט
משרישה ומצמחת את הפרט
למדרגות חדשות
של התקשרות עבודת הפרט בהתכללות ע”י
פרט כולל
עד כדי יצירת שפע החסידיות המוכר לאחר
תקופת הבעש”ט.
עד הופעת רבנו הקדוש

רבי נחמן מברסלב

שפישט את עבודת הפרט לאופן המוכר לנו היום כ :
“התבודדות היא מעלה גדולה ועליונה מן הכל”.
דהיינו כאומר:
יהודי עבוד את ה´ ישירות !
וממני ועד משיח לא יהיה חידוש – כאומר:
עד שתדע בבירור – שמשיח – הוא משיח
דהיינו
אליהו הנביא מופיע בשם ה’
ומושח אדם 

למלך על ישראל
אומר אני לך
נתתי לך את כל מערכת הכלים הנדרשת לך
לגמור את מסע הדורות, ולהגיע לתכליתך
בזה העולם:
להיות אדם מתוקן העומד מול בוראו
כאשר מסכת חייו
אינה נסמכת ונשענת על מעשה אחרים
כי אם על חלק עצמי בלעדי פרטי
שלך מול בוראך!אכן כך,
כאשר יעשה תיקון הפרט באופן המשובח הזה,

אזי תופיע אותה הנשמה הכוללת את כל הפרטים
במופעה המשובח ביותר –
משיחגואל ראשון- הוא גואל אחרון.
נצחתי ואנצח – גמרתי ואגמור.
וק”ל.

אם כך אומר רבי נחמן מברסלב זיע”א,

אז איך נסביר את שפע ה: “צדיקים”, “חוזים”, “מגלי נסתרות”,
“מקובלים”, “מחלקי תיקונים”, “גאוני תורה”, “גדולי הדור”, וכו´, וכו´,
שכל אחד מהם מתנהג כמו
“משיח צדקנו”

בידיעתו רצון הבורא, והעברתו לקהל מאמיניו….

אם תאמר,
הרי אמרת בעצמך שכך מתנהלת המערכת,

אכן אודה על דבריך,
אך ישנו הבדל מהותי וברור
בין מה שלפני אמירתו רבי נחמן מברסלב

לבין מה שלאחרי אמירתו הנ”ל

ואכן אופן קבלת הדברים על ידך

יושפע על פי מידת
אמונת חכמים
שיש לך

בדברי רבי נחמן מברסלב.

אומר רבי נחמן מברסלב:

ממני ועד משיח לא יהיה חידוש !!!
באמירתו זו סגר רבנו הדלתות לכל הרשימה ד’לעיל !
עכשיו,
דע לך אומר רבי נחמן מברסלב,
התיקון האחרון במסע הדורות
הוא תיקון שלך אישי !
אתה צריך אמנם מדריך
ובוודאי עדיף כמה שיותר תלמיד חכם,
אלא דע והבן,
המושג 
“מנהיג” השייך ל“משיח” צדקנו
ניטל מן הדור לכלל ישראל
ואיננו
הוא יוחזר רק עם התגלותו של
משיח צדקנו בב”א.
גם בקרב ה”מדריכים” עצמם,
הם התלמידי חכמים האמיתיים,

מי שחורג מתפקידו
דהיינו:
להסביר, ולהעביר, עצות, הנהגות, כללים, וכו´,
לבאים ללמוד,
והופך את מעמדו ע”י שימוש בתורה
ממשהו כעין – דוור שליח
המעביר את ה”דואר” לבעליו על מנת שיעשה בו שימוש,
הרי הוא יוצא מגדר התלמיד חכם האמיתי,
ונכנס לקטגוריית:
“מפורסמים של שקר”.
[ראו איזה מכשולות נודעו בקרב חסידי “ברסלב”
תלמידי אליעזר ברלנד,אליעזר שיק, שלום ארוש,
ושאר אלו שלקחו עצמם ל”רבנות” בתוך חסידות ברסלב]אין שום ספק שככל שנתקדם הלאה לנקודת
גילוי האמת,

יגבר השקר עד כדי שליטתו בכיפה בריש גלי,
רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב ידע זאת!
לכן אמר את אמירותיו המיוחדות ביחודן
באופן שלמשך תקופה מסויימת היו מצונזרות
על מנת שלא ללבות את אש המחלוקת
שממילא בערה…
“ממני ועד משיח לא יהיה חידוש”

הכוונה למנהיג לכלל ישראל שיחדש דרך בעבודת ה`
כמנהיג יחידי

ישנם מעטים יחסית שאוחזים בתמצית הדברים….”
עד כאן לשון המאמר המקורי.

נמצאנו למדים מהאמור לעיל,
שאנכי הקטן סובר,

בהסתמך על האי בוצינא קדישא
רבי נחמן מברסלב זיע”א שאמר:
“ממני ועד משיח לא יהיה חידוש”
לא ח”ו,
שאין תלמידי חכמים בדור, לא שאין גדולי תורה,
לא ח”ו שיהודי אינו צריך לעשות לו רב שיפסוק לו הלכה,
לא ולא !אלא טענתי חוזרת ונשנת,
ובדקו אותי היטב היכן שאמרתי מה שאמרתי:

לדורנו אין פוסק הדור ! 

דהיינו, אין אחד שהוא מנהיג לכלל ישראל !

משיח יהיה פוסק הדור של כולנו –
המנהיג האמיתי

אין בדבר זה לפגוע בכבודו של מי שיהיה התלמיד חכם הגדול ביותר בדור !

אני חוזר וטוען,
שבמידה והיו כל גדולי התורה בדורנו
מתכנסים תחת קורת גג אחת,

האוכפת פסיקה בהלכות ציבור,
והדגש הוא על הלכות ציבור
ובכל השאר
נהרא נהרא ופשטיה,
הרי אז לגוף כזה שיש לו
נשיא בראשו
הוא היה פוסק הדור.
גם אם היה נוצר מצב כזה,
מה שלא קורה,
למרות ניסיונות כבירים בנושא,

עדיין, דברי רבי נחמן מברסלב זצוק”ל מהדהדים:

“ממני ועד משיח לא יהיה חידוש”.

כאן השיעור הזה מובא מלשון המאמר: