עכשיו אני כי ההוא הלך…..

הגואל אינו משיח
עד שנלחם בהצלחה באוייבי ישראל,

מכריע אותם, מגרש את הזרים מעל אדמת ישראל,
מנתץ את גילולי עבודות הזרות והבמות, בונה מקדש,
ואחרי כל זה הוא רק בחזקת משיח
עד שיתגלה אליהו הנביא וימשח אותו למשיח ה’.


לגבי עניין בית דין,
ברור גם לרפי השכל הנמוך שהנהגה מחייבת ראש אחד,
לכן לא יתכן שיהיו ברחבי העולם היהודי אלפי בדצי”ם
שאינם כפופים לבית דין אחד.
לכן דרך התיקון הוא מינוי של בית דין אחד לישראל
שבראשו נשיא שכל בתי הדינין ברחבי העולם היהודי כפופים אליו.
לבית דין כזה יש סמכות למנות מנהיג [לא משיח]
מנהיג מבית דוד שיוביל את ענייני הלאום
כשלצידו בית דין אחד תורני הפועל על פי חוקות התורה.

 

המודל הזה שימש את גולי בבל.
המודל הזה יכול להציל את בני ישראל בעת הזו
מכת הערב רב עמלק השולטת בעם הקודש המכונס בארץ ישראל.
אין הכוונה להלחם בהם, אלא להיבדל מהם ומתרבותם הקלוקלת
ולקבל בארץ ישראל אוטונומיה רוחנית לנהל את
ענייני אומת בני ישראל.
הבחירה תהיה ביד כל אחד ואחד לבחור על פי איזה חוקים לחיות
האם על פי חוקי בני בליעל מושחתים, כופרים, מסואבים,
או על פי חוקי תורת משה.
וכל אחד מבני ישראל יבחר לו כאוות נפשו.
כל זמן שהכופרים שולטים ושלטונם נכפה בכוח הזרוע בחוזקה,
ייצגו בית הדין הכולל ומנהיג מזרע דוד
את מחנה בני ישראל בגלות החונה בארץ הקודש
מולם כמו שהתמודדו נשיאי ישראל בגלות בבל, מול שלטון הבבלים
בענייני מסים וארנוניות ושאר ענייני מדינה
ובלבד שלא יוכלו לגעת בחוקי התורה ובחיי רוב שלומי בני ישראל
החיים על פי תורת משה .

 

האחרון מנשיאי בית דוד היה ר’ חייא דאודי זצ”ל
(כמובא בסדר הדורות ד”א תשצ”ז ד”ה חזקיה בן דוד ראה שם וז”ל
“ר’ חייא דאודי שנפטר בקשטליא שנת תתקי”ד
שהיה המפורסם האחרון מבית דוד שהיה ממנהיגי הקהל”)
מצד סבתי דדה אלוף לבית דאודי ע”ה אם אבי שיחי’ – אנכי מצאצאיו.

מצד סבי ע”ה אב אבי שיחי’ מיוחס לרבי נתן אלוף זצ”ל
שהיה מראשי הישיבה מתא מחסיא נכד ר’ שרירא גאון זיע”א
המיוחס בן אחר בן לדוד מלכנו חי וקיים
(כמובא בסדר הדורות ד”א תרע”ז ד”ה רב יעקב)

 

עכשיו אני כי ההוא הלך….

תמונה

 

 

מלך לישראל עכשיו ! את מדינת ישראל בפורמט כת השטן צריך לפרק.

המלכות
ראשית יש להבדיל בין המושג שלטון וממשל
למושג מלכות בו אנו עסוקים.
השפעת השלטון והממשל נובעת מהתאגדות מספר פרטים
והיכולת שניתנה לפרטים אלו
להשליט סדר ולקבוע את חיי הפרט\אזרח
מכוח שלטונם שניתן בידם
על מנת לתת שרות לאזרחיו ע”י מערכת חוקים
שקובעת התאגדות זו של פרטים כדי
להעמיד את סדר החיים הציבורי הכלכלי והחברתי,
להשפיע על האופן שבו יסדרו הפרטים \ האזרחים
את אורח חייהם התקין והפשוט.
 לא כן היא המלכות, תפקידה ומהותה שונה בתכלית.
בכמה מקומות נזכרת המלכות כגורם מאחד,
דהיינו המלך והמלכות הם נקודת האחדות של העם:
רבי חנינא סגן הכהנים אומר: הוי מתפלל בשלומה של מלכות
שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. אבות ג, ב
בפשטות ניתן להסביר שהשלטון הקובע בכוחו את סדרי החיים
מונע את האנרכיה, ולא נותן לאי הסדר ולתוהו ובוהו לשלוט,
בזה כוחו של הממשל, ולכן יש להתפלל לשלומה של כל מלכות,
שבעצם היותה שלטון היא משליטה סדר.
לפי זה, לו יצוייר שתקום אומה שכל אנשיה צדיקים וחסידים,
לא תצטרך האומה למנהיג ולשלטון, שגם בלא מלך
לא יבלעו חיים איש את רעהו. אולם המהר”ל מוסיף לכך צד פנימי יותר:
…ועל זה אמר בכאן כיון שכל אדם הוא כל העולם,
עד שמצד העולם היה די לעולם באדם יחידי ואין צריך לזולתו,
ולפיכך אם לא היה מורא מלכות, כי המלך הוא מקשר ומאחד הכלל
כי זהו ענין המלך שהוא מקשר ומאחד הכלל כי מפני שגוזר טבע העולם
שיהיה האדם יחידי בעולם, אם אין מוראו של מלכות איש את רעהו חיים בלעו…
שאלמלא מורא מלכות שהוא מקשר האנשים הפרטים עד שהם מתחברים,
ואם לא היה זה, כל אחד בולע את רעהו חיים…” [דרך חיים שם]
 
המלכות לא באה להגן על האנשים מפני אי הסדר
כשאין ממשל מסודר,
המלכות היא חלק מעצם הסדר האלוקי האולטימטיבי.
פרטי הכוחות המצויים בבני האדם רבים ומגוונים,
ולכל כח וכח שליחות וצורך לצאת אל הפועל בשלמות.
כל כח וכח בצדק רוצה להופיע בכל מילואו, אולם בלא סדר והנהגה,
כל כח יכבוש את כל היש ולא יתן מקום לכוחות הנוספים
והמשלימים את הצורך הכללי של העולם.
לכן יש מלכות,
מלכות היא הכח המאחד,
לא אחדות של פשרה או של ויתור,
 אחדות הרמונית המעמידה כל כח וכח על מעמדו ומקומו
הראוי לו באמת 
מצד עצמו,
ומעמידה את כל הכוחות באופן שיחד הם מעמידים עולם מלא.
מלכות לא קמה בדיעבד כדי למנוע אי סדרים,
מלכות היא היכולת האידאלית 
לתת לכל כח וכח את תפקידו.
כך מסביר המהר”ל גם את האיסור על המלך להרבות לו נשים

ולהרבות כסף זהב וסוסים.
דע כי מה שהוזהר המלך במצות לא ירבה, כי נקרא המלך אחד,
וכל אשר הוא ריבוי נאסר לו.
ובשלושה דברים יוצא המלך ממה שהוא נקרא אחד,
על ידי סוסים הרבה וע”י כסף וזהב הרבה וע”י נשים הרבה.
לכך כתיב בכל אחד מאלו שלושה לא ירבה.
והדברים האלו ידועים למביני מדע למה הוזהר המלך
על אלו ובאלה לא יצא מעניין המלכות שהוא אחד. ח”א סנהדרין כ”א ע”א .
המלך ככוח המאחד הפנימי,
המעמיד את סדר האומה מצד אחדותה,
לא יכול לשמש ככוח מפריד
ולכן כל מה שתלוי בריבוי
שהוא יציאה 
מנקודת האחדות
אסור למלך.
כך היא מלכות דארעא וכך היא מלכות דרקיע,
סדר העמדת הכוחות העולמיים כולם על כל רבבות פרטיהם ותוצאותיהם,
לתת לכל כח וכח את תפקידו זוהי המלכות האלוקית,
כך היא מופיעה בארץ.
 
“מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא” (ברכות נח ע”א),
מלכותא דארעא מביאה לידי מעמד ביטוי ומשמעות,
את היחיד בתוך האומה,
המלך מעמיד אל נכון את השבט, הקהילה, ואת היחיד.
 מלכותא דרקיעא מביאה לידי ביטוי
את פרטי כללות המציאות 
בכללותה ובפרטיה,
מלכותא דרקיעא מעניקה חיים, ייעוד ומגמה,
במכלול כל ההויה כולה, זוהי משמעותה של מלכות,
וגם בזה מלכותא דרקיעא ומלכותא דארעא,
על כל ההבדל שבהן,
דומות.
אולם ישנו צד נוסף הצריך התבוננות וקשור בעצם מושג המלכות:
לכל כח וכח בפרטי החיים ישנה מציאות עצמאית,
כל פרט מביא לידי ביטוי תכונה מסוימת המיוחדת דוקא לו,
והיא תצא אל הפועל בצביון המיוחד שלו.
לעיתים צריך כל פרט לצאת למלחמה כדי להבליט את הייחוד שלו,
“צריך כל פרט להיות מתבלט במהותו היחידה, ולזה צריך הוא לכח מעכב,
לכח מתנגד המדגיש את פרטיות הכח העומד זולת עצמיות פרטיותו.
וזהו יסוד השנאה שבונה את העולם”.
אולם אין הדבר כך כשאנו עוסקים במלכות.
בכל מלכות מאציל המלך מסמכותו לכמה שרים וממונים
לכל שר תפקיד משלו,
והוא ממונה ואחראי על נושא אחד, עליו הוא מופקד,
אותו יביא לידי ביצוע והשלמה,
אבל המלך מצווה שלא לעשות מלאכה לפני נתיניו
הואיל ואמנם 
הכל נובע מכוחו, וכל יכולתם של שרי מלכותו
להביא לידי ביצוע את מכלול תפקידיהם
תלויה אך ורק בנאמנותם להכרעתו בכל תחומי פעולתם,
וכל סמכותם לפעול מגיעה מצד רצונו היוצא מכוח אל הפועל
אשר על כן הוא עצמו מצווה שלא יפעל בפועל דבר
אלא לפקח על דרכי הוצאת רצונו מכוח אל הפועל.
 חז”ל נתנו לכך ביטוי בעצם מהות מושג המלכות
מלכות לית לה מגרמא כלום
תרגום
המלכות אין לה מעצמה כלום.
דייהנו המלך כפרט כולל
שאין לו מעצמו סמכות אלא זו הסמכות אותה הפקידו בידו אלו שהמליכו אותו.
ולמרות שכביכול הדברים עמוקים
קל להבין
לכל אדם בהיותו נברא יחידי בעולם כפי שהזכרנו לעיל
יש בחינת מלכות
יש המולך בביתו, יש בשכונתו, יש בעירו, וכו’.
כאשר כל הפרטים מפקידים בידי פרט אחד מהם
את כל בחינת המלכות שבידם
הרי שאותו פרט הגם שאין לו מעצמו אלא בחינת המלכות של הפרט
הרי שמעצם הפקדת כל חלקי המלכות של כלל הפרטים
הרי נעשה הוא מלך על כל הפרטים.
אנו בני ישראל מצווים על פי תורת משה למנות לנו מלך
למלך זה יש איפיונים ברורים על מנת שמלכותו
תיכון על פי חוקי התורה על מנת לגלם את היעוד ההיסטורי
של בני ישראל על פי הפורמט המובא בדברי נביאי וחכמי ישראל
כמפורט להלן

מינוי מלך לישראל.

משנה תורה להרמב”ם ספר שופטים הלכות מלכים ומלחמות

הלכות מלכים ומלחמות פרק א
א. שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ
למנות להם מלך שנאמר
“שום תשים עליך מלך” (דברים יז,טו),
ולהכרית זרעו של עמלק שנאמר “תמחה את זכר עמלק” (דברים כה,יט),
ולבנות להם בית הבחירה שנאמר “לשכנו תדרשו, ובאת שמה” (דברים יב,ה).
 
ב. מינוי מלך קודם למלחמת עמלק, שנאמר
“אותי שלח ה` למשוחך למלך . . .
ועתה לך והכית את עמלק” (ראה שמואל א טו,א-ג).
והכרתת זרע עמלק קודמת
לבניין הבית, שנאמר
“ויהי, כי ישב המלך בביתו;
וה` הניח לו מסביב, מכל אויביו.
ויאמר המלך,
 אל נתן הנביא, ראה . . . אנוכי יושב בבית ארזים . . .” (שמואל ב ז,א-ב).
ג. מאחר שהקמת המלך מצוה,
למה לא רצה הקדוש ברוך הוא 
כששאלו מלך משמואל?
לפי ששאלו בתרעומת, ולא שאלו לקיים המצוה,
אלא מפני שקצו בשמואל הנביא, שנאמר
“כי לא אותך מאסו, כי אותי מאסו” (שמואל א ח,ז).
לפני כ-   15 שנים זומנתי לתוכנית פופוליטיקה עם דן מרגלית
לדיון באפשרות להמליך מלך מבית דוד בישראל. 
זומנתי בעקבות תנועה שהקמתי יחד עם כמה ידידים
ביניהם עיתונאים מפורסמים, ואנשי רוח, התנועה 
שמשה פלטפורמה להרצת רעיון הסנהדרין, והמלכת מלך מבית דוד.
 
אז נשאלתי איך למעשה אפשר להגיע למציאות כזו עם
קונסטלצית השלטון העכשוית.
עניתי אז ואני עונה גם עכשיו :
ברחבי העולם כמו בארץ ישראל,
ישנם יהודים שידוע בוודאות
שהם זרע דוד המלך !
יש כאלה שיש להם מגילות יוחסין בן אחר בן.
 
הדרך פשוטה ולא מסובכת בתנאי שכל הפרטים
הבונים את חברת בני ישראל נכון להיום
מגיעים לדעה אחת ומסכימים על דרך אחת
דעה אחת = מקבלים עול מלכות שמים
דרך אחת = הולכים בדרך תורת משה.

איי, איך עושים דבר שכזה בדורות אלו ששלטון כת השטן
לא רק שעקר את יהדותו אלא אף הפך דורות רבים לשונאי ישראל ותורת משה
ולא זו אף זו כל שדרות השלטון מופקדים בידי
אנשי כת השטן המשליטים ואוכפים דרכי תרבותם הקלוקלת
על עם הקודש
שזהו פשע לא רק נגד בני ישראל
אלא נגד כלל האנושות. וד”ל.משנתי מוכרת וידועה ופזורה ושזורה במאות מאמרים
הקלטות של שידורי רדיו וטלוויזיה, ושיעורי וידאו ביוטיוב.
מרגע שקיבלה את המלכות מידי אחיה ינאי המלך
הצליחה שלוציון המלכה לנקות את כל ארץ ישראל
מבמות העבודה זרה [תרבות החטאים]
תוך 9 שנים בלבד !!
בכוח מלכותה החכמה ובצו המלכות הנתון בידה
השיבה שלומציון המלכה תוך חישוב מסלול מחדש לכלל ישראל
את האומה כולה אל יעודה
והשקט והשלום היו מנת חלקם של בני דורה
מתוך שגשוג ורווחה.

ברור לי שמהלך שכזה מחייב את כינוסם של בני ישראל
לדעה והסכמה אחת
שזו עבודתו של מרדכי היהודי כפי שציותה אותו אסתר
לך כנוס את כל היהודים.
אלא ששאלת השאלות היא
איך הבריונים השולטים נכון להיום יתנו לדבר כזה להתרחש?

ובכן אני לא שואל אותם
הואיל
וברור לעין שכנופיית השלטון אינה מחוברת אל דרך בני ישראל
על פי אמונת אבותינו ומורשתם
והואיל
וכל שימושם בשם ‘ישראל’ או בתורת ישראל וסמליה
הוא רק מן הפה אל החוץ ומשמש להם ככסות שפתיים
על מנת להמשיך ולהונות את עם הקודש כביכול מדובר ב”ישראל”
והואיל
ו 70 שנה מאז קמה מדינת ישראל
שלטון הכנופיה רק עוקר יהדות ויהודים מארץ ישראל
וההרס והנזק שגרמו אלו בזמן שלטונם הקצר יחסית
גדול בהרבה מכל מה שהזיקו מאות שנים בגלות תחת שלטון הגויים
בעם הקודש
והואיל
ומהלך “גדולי התורה” מדורות אלו להשתתף עמם
הוכח כטעות איומה ונוראה
עד כדי כך שרבים מבני התורה נבלעו לתוך שטף המים הזדונים
של שלטונם הרע של כנופיות הערב רב
ודבקו בתרבותם הקלוקלת שהפילה חללים רבים
משלומי אמוני ישראל
מה עוד ששותפותם של “גדולי ישראל” אלו
מהווה הכשר כביכול לשלטונם של פושעים בני בליעל
שזו הוספת חטא על פשע
וכל קלונם של ישראל בעת הזו תלויה בקולרם.

אשר על כן
הצעתי המפורטת כוללת ראשי פרקים לדרך התארגנות
שתחלץ את עגלת בני ישראל מן הבוץ אליו שקעה.

על מנת להיבדל מכנופיה שולטת זו
חייבים ליצור קורת גג לבני ישראל אליה יכונס
כל הרוצה להישאר לבוש בלבושי אמונת בני ישראל
על פי הדרך שהיתוו לנו אבותינו היא דרך
תורת משה

נכון להיום העולם היהודי החי על פי תורה מפורד ומנוי
על פי זרמיו הרבים תחת הנהגתם של אלפי בתי דין תורניים

על מנת ליצור קורת גג אחת
חייבים !
להקים בית דין אחד לכלל ישראל היושב בארץ ישראל
ולמנות נשיא בראשו
כל בתי הדינים בכל העולם היהודי יקבלו את פסיקתו המחייבת
של נשיא בית הדין הגדול
בית הדין הגדול יפעל בענייני האומה וכל עניין הקשור
לכלל ישראל ידון בבית הדין הגדול
ופסיקתו תהא הכרעה לכלל ישראל.

הבחירה תהא נתונה לכל בר ישראל מכל מצב רוחני שהוא
להיכנס ולהימנות עם החוסים תחת בית הדין הגדול

מהלך זה יצור מודל שיהא דומה להתנהלות בני ישראל
כשיצאו לגלות בבל
שם היה בית דין הפוסק הלכה לבני ישראל
שעובד בצמוד לריש גלותא [ראש הגלות]
נשיא מזרע דוד המלך
שיחד עם בית הדין הזה ניהלו את כל ענייני בני ישראל
אל מול שלטונות הבבלים.

גם בדורונו יש בני ישראל מזרע דוד המלך
בית הדין הגדול בשיתוף עם בני ישראל בעת הזו
יבחרו מביניהם אחד המתאים להנהיג
וימנו אותו לנשיא הגולה החונה בארץ ישראל.

המהלך הנ”ל יפקיע מיד
כל משמעות מניסיון כנופיית השלטון במדינת ישראל
להשתמש עוד בשם “ישראל” ובסמלי תורת ישראל
מי שיבחר להמשיך עם שלטונם של אלו
ישלם בסופו של יום את תוצאות בחירתו
לכשתבוא גאולת ישראל המובטחת.

מהלך ביניים זה יאפשר לכנוס את כל שלומי אמוני ישראל
גם מבין אלו המחשיבים עצמם כרגע “חילונים”
ואז לאחר ביסוס ה”גלות החונה בארץ ישראל”
מבלי להלחם כלל יפול שלטונם של כופרים אלו. 

במהרה בימינו אמן.
 לאורך השנים צחקו עלי רבים וטובים, וספגתי קיתונות בוז רחבי מידות 
כשבכל פורום רענן צעקתי שצריך להקים סנהדרין
כולל מאלה שהיום מכהנים בתפקידים בסנהדרין שהוקמה זה לא מכבר!
עיזבו רגע את העניין שזו הסנהדרין שהוקמה בשתיקה
שבהסכמה של כל “גדולי ופוסקי הדור” נשלטת נכון להיום ע”י חונטה בפני עצמה.
אולם הרעיון נקלט !
זה אפשרי!
גם המלכת מלך בישראל אפשרית, ואנו קרובים לזאת יותר מתמיד !
אילו היו שומעים את שאני זועק כבר שנים ארוכות באשר לבית דין אחד לישראל
שיפסוק הלכות ציבור המחייבות את כלל היהודים בארץ ובעולם,
אזי היום היה מצבינו שפיר לאין ערוך
במצב הנוכחי, אם אצטרך למנות את כל בתי הדינים הפועלים בעם ישראל נכון להיום,
הן במיגזר של שומרי התורה והן במיגזר ה”חילוני”,
אצטרך למלא שלושה עמודים אלקטרונים מלאים בכתב קטן וצפוף !
הצעתי בעבר שכל אלו הקרויים גדולי ופוסקי הדור
מכל שדרות שומרי התורה בעם היהודי, יאספו לבית דין אחד,
וימנו נשיא בראשם, ומרגע זה ואילך כל בית דין ברחבי העולם היהודי
יהא כפוף לבית דין זה.
כדי להבהיר ולהסיר ספק,
המדובר הוא בפסיקה בהילכות ציבור בלבד, דהיינו,
הואיל ורבים חילוקי הדינים בין פלגים באשר להלכות ומנהגים הנהוגים מקדמת דנא,
(אשכנזים – ספרדים -איטליאנו- תימנים, וכו`)
ימשיכו לנהוג נהרא, נהרא, ופשטיא, כל אחד עם מנהגיו מבית אבא,
אולם כאשר הדבר נוגע לתקנת החברה בזמן הזה,
אזי יקום בית דין אחד לישראל שפסיקתו תחייב את כלל ישראל.
הואיל ומניסיון מעשי בהרבה אופנים,
אני יכול לקבוע נחרצות, שמהלך כזה לא יקרה בשום פנים ואופן
ע”י אלו שאמורים לבצע אותו, קרי “גדולי ישראל בדור ופוסקיו”,
בשל סיבות שונות ומשונות
“מי בראש”?
הממסד הפוליטי לא רק החילוני, כולל ה”דתי”,
מרוסק גם הוא.
משם לא תצמח ישועה.
ההנהגה הרוחנית של עם ישראל בכללות, מפורדת, ומצויה במחלוקות, אין ספור.
הנהגת הצבא, משטרה, מצויה בידי בריונים מושחתים שמנווטים לאן,
ואיך שעולה על רוחם.
בתי המשפט, ומערכת המשפט כולה, מסואבת בריקבון טוטאלי.
המצב הכללי והכלכלי של “עמך” ישראל בכי רע.
תמונה מצב חמורה ביותר
זוהי בדיוק הקרקע הכי פוריה לצמיחת הגאולה ! 
כל שאנו צריכים, זה אחדות הפרטים
לא מפלגות חדשות, לא “פוליטיקה נקיה”, וכל שאר ירקות,
של מזוייפים הממשיכים את ההונאה הגדולה
אחדות פשוטי עם ישראל, עם מכנה משותף אחד 
קבלת עול מלכות שמיים אמיתית, ורצון להגאל 
ברגע שיאספו רבים תחת דגל זה, ימצאו שאר חלקי הגאולה.
ההיסטוריה לימדה אותנו על בשרנו מהן האלטרנטיבות….
עלה נעלה וירשנו אותה  !!!