מעשה נורא מר’ יוסף דלה ריינה.

מעשה נורא
מר’ יוסף דילה ריינה
 
ראיתי בקונטרסים כתיבת יד נושן שהעתיקו אותו ג”כ מקונטריס ישן נושן ומעושן אשר מצאו אותו בגנזי הספרים אשר בצפ”ת תוב”ב מכתיבת יד הר’ יהודה מאיר ז”ל תלמידו של ר’ יוסף דילה ריינה כי שם היה עמו בשעת מעשה הגדול אשר עשה כשהיה בארץ הגליל היא צפת תוב”ב שנתן אל לבו לפצור ולהביא הגאולה וכמדומה לי שהיה מזמן קדמון מאד לפי שלא נודע מאיזה זמן היה זאת המעשה והרמ”ק ז”ל הביאו בספר הפרדס וגם מצאתי כתוב בין כתבי שבח ויקר גדולת האר”י ז”ל כי פעם אחד נתגלגל בכלב שחור ובא לפני האר”י ז”ל ויבך ויתחנן לו להשיב לו מרעתו ולתקנו לפי שהיה משתמש בשמות הקדש וראיתי להעתיקה פה וז”ל (וכן מביאו המהרח”ו).
 
מעשה גדול ונורא מן יוסף דילה ויינה שהיה אדם גדול וחכם ובקי בחכמת הקבלה מעשית והיה יושב בארץ הגליל היא צפת תוב”ב, ויהי היום ויתן אל לבו לפצור ולהביא הגאולה ולהעביר ממשלת זדון מן הארץ והנה היו לו חמשה תלמידים אשר היו עמו יום ולילה לכל בקשתו וגם היו בקיאים בחכמה ההיא כמו שלמדו ממנו ויאמר אליהם בניי הנה נתתי אל
 
לבי לדרוש ולתור בחכמה אשר נתן לי האלקים כי אין טוב לבלות ימינו בלי תועלת ולא לחינם חנני אלקים מזאת החכמה רק לעשות נחת רוח ליוצרינו להעביר רוח טומאה והגלולים מן הארץ ולהביא משיחנו ויפרקנו מצרינו, ויענו חמשת תלמידיו כלם פה אחד ויאמרו אדונינו מורינו ורבינו הננו מוכנים לכל אשר תצוינו וכל אשר תחפוץ נעשה כי ה’ אלקיך עמך ואנחנו עבדיך ותלמידיך ועשה ככל אות נפשך. ויאמר אליהם אם כן זאת עשו הטהרו והחליפו שמלותיכם והיו נכונים לשלשת ימים אל תגשו אל אשה והכינו לכם צדה כי ביום הג’ נצא השדה ולא נשוב אל בתינו עד התנחל בני ישראל איש נחלתו בארץ הקדושה בעזרת נורא עלילה ואשר לו הכח והנותן ליעף כח בימינו ה’ נאדרי בכח. ויהי כשמוע התלמידים את דברי רבם קמו בזריזות ובחוזק גדול ללבוש בגדים נקיים ויטהרו ויחליפו שמלותם ויקחו בידם צדה ומזון פת נקיה אשר עשו אותו בטהרה ולא נגע בהם אשה. ויבואו אליו ביום השלישי והנה גם הוא נצב לבדו בבית מדרשו בקדושה ובטהרה גדולה ובפרישות גדולה, מתבודד וראשו בין ברכיו, ויהי בבואם הרים ראשו ויאמר אליהם בואו בניי ברוכי ה’ ויהי נועם ה’ אלקינו עלינו יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידינו ויסכים עמנו הקב”ה ויעזרנו על דבר כבוד שמו ויענו ויאמרו אמן כן יאמר ה’ וחפץ השם בידך יצלח.
 
אחך הדברים האלה לקח ר’ יוסף הנז’ כל מיני מרקחות וקסת הסופר במתניו ויאמר אליהם קומו נצא ויצאו ויבואו אל מירון ויבואו על קבר הרשב”י וישתטחו על קברו וילינו שם בלילה ההוא וכל הלילה לא ישנו רק שינת עראי ויהי לעת הבקר מעט קודם עלות השחר נתנמנם הר’ יוסף ויבא אליו בחלום הרשב”י ובנו ר’ אלעזר ויאמרו לו למה תכניס ראשך במשא כבד אשר לא יעלה בידך וכוונתך רצויה אם יעלה בידך ולכן הזהר והישמר מאד על נפשך. ויאמר אליהם אל אלקים הוא יודע כוונתי ורחמנא לבא בעי ויעזרנו על דבר כבוד שמו המחולל ויאמרו לו ה’ אלקיך ירצך. ויהי בבוקר הלכו לעיר טבריה וילכו בשדה ויבואו אל היער אשר אילנות הרבה וישבו שם כל היום ההוא ולא פסקו מגירסא ובתענית ולא היו מסתכלים ולא רואים שם שום אדם ולא בהמה רק עופות השמים. והיו עוסקים בצירוף שמות הקודש ובייחודים הנודעים להם בקדושה ומורא גדול והיו הולכים בכל בקר לטבול בים טבריה כ”ו טבילות רצופות כנגד שם ההוי”ה והיו מכונים על כל טבילה וטבילה לצרוף וייחוד הנודע להם. כמשפט הזה עשו שלשה ימים רצופים ושלשה לילות בתענית לילה ויום, ובלילה לא היו אוכלים שום בעל חי לא בשר ולא דגים לא יין ולא שכר. ויהי לעת ערב בעלות המנחה ויקם ר’ יוסף עם תלמידיו ויתפללו מנחה בקול ערב בכוונה גדולה ועיניהם סגורות וכשהגיעו לשמע קולנו אמרו ענינו ובמקום שהיו מזכירין שם ההוי”ה בכינוי אדנות הם היו מזכירים את השם הגדול ככתבו בנקודות הידועות ויחודין הצריכין, והרבה הפצירו בתפלה ארוכה ובהשבעות גדולות לכל מלאכי עליון הנודעים אצלו עד שבסוף אמר ההוי”ה בצירוף שם מ”ב ענינו בעת ובעונה הזאת ובכח השם הגדול הזה השביע לאליהו הנביא שיבא מיד אליו בהקיץ וידבר עמו ויורה אותו את אשר יעשה כדי להביא מחשבתו לפועל. וגמר תפלתו ונפלו על פניהם בנפילת אפים ומיד אחרי נפילת אפים והנה אליהו הנביא בא במרוצה ובפתע פתאום עליהם נגלה ויאמר אליהם הנה עתה באתי ומה אעשה לכם ומה בקשתכם אשר הפצרתם בתפלה. ויקם ר’ יוסף על רגליו הוא ותלמידיו וישתחו אפים ארצה ויאמרו שלום לאדונינו אבי אבי רכב ישראל ופרשיו נביא אמת קדוש ה’ מבשר טוב משמיע ישועה אל נא ירע בעיני אדוני כי הפצרתי להביאך אלי כי גלוי וידוע לפני אלקינו כי לא לכבודי ולעצמי הטרחתי עליך רק קנא קנאתי לכבוד קב”ה ושכינתיה ואתה לך ראוי לקנא קנאת ה’ צבאות כי כך אומנותך ולכן תיפול נא תחינתי לפניך והראנו הדרך אשר אוכל לכבוש בה סטרא אוחרא ולהגביר ולחזק סטרא דקדושה. ויען אליהו הנביא ויאמר לו, דע לך כי הדבר אשר אתה חושב לעשות כבד ממך הדבר ולא יעלה בידיך כי בעוונות הקליפות וסמא”ל וסיעתיה גברו מאד ולא תוכל להם כי צריך תוספת טהרה גדולה ופרישות גדול ולהבדל מענייני העולם הזה ולהוסיף סיגופים וטבילות כי לא תוכל להם בלא זה אולי יפגעו בך ויזיקוך. אבל דע כי כוונתך רצויה אם תוציא מחשבתך לפועל אשריך וטוב חלקך אבל עצתי היא חדל לך פן יפגעו בך ס”מ וסיעתיה כי לא תוכלו לו. ויען ר’ יוסי ויאמר אל נא אדוני אל תרפה את ידי וחזקני ואמצני כי נשבעתי לא אשוב אל ביתי עד אוציא ואקים שכינתא קדישא מגו עפרא ואתה גם אתה ברוך ה’ תן ידך עמנו והורני כדת מה לעשות ועלי המצוה לשמור את כל אשר יצוה אדוני את עבדו ואני מוכן ומזומן למסור נפשי ורוחי למות לכבוד קודשא בריך הוא ושכינתיה אך יבא נא דברך מה נעשה כי עליך עינינו, ויהי כשמוע אליהו הנביא את דבריו כי הוא חרף נפשו למות לכבוד קב”ה ושכינתיה אז אמר לו מה אוסיף לדבר אליך עוד ואם יעלה בידך ותוכל לעמוד נגד ס”מ וסיעתו ותשמור את אשר אנכי מצוך היום אשריך וטוב חלקך ונעים גורלך. ועתה זה הדבר אשר אתה ותלמידיך תעשו בשדה רחוק מן הישוב כאשר ישבת עד עתה ולא יראה ולא ימצא עמכם מאדם עד בהמה ותשבו שם כ”א יום ולא תאכלו ולא תשתו רק מלילה ללילה ומאכל שלכם יהיה לחם ומים לבד ולא תאכלו לשובעה רק כפי אשר תדעו בעצמכם שתוכלו לחיות. ובכל לילה תמעטו מעט באכילה עד שתרגילו עצמכם באכילה מעט מזעיר ותרגילו להריח בשמים בעניין שיהיה החומר שלכם זך ונקי ותוכלו לסבול מראות מלאכי עליון אשר תוריד אותם לדבר עמך. וכן בכל יום תעשו כ”א טבילות כמנין אהי”ה ובסוף כ”א יום תעשו הפסקה ותקבלו תענית שלשה ימים רצופים לילה ויום ובכל יום תעשו כ”א טבילות כנ”ל וביום הג’ אחר תפילת המנחה תזכיר שם הגדול שם בן מ”ב שאתה יודע עם הצרופים והכוונות שלו ותזכיר השם הגדול היוצא מפסוק שרפים עומדים ממעל לו באשר אתה יודע בניקודו ומקורו, וכאשר תעשה תהיו מעוטפים בטלית ותפילין ותכסו את פניכם ותשביעו באלו השמות הקדושים את סנדלפו”ן המלאך הוא עם מחנהו שיבואו לכם וכאשר יבואו התחזקו בריח הטוב להריח כי יהיה לכם פחד ורעדה וחולשה גדולה מקול הרעש והאש הגדולה ומיד תשליכו עצמכם לארץ ותאמרו בקול רם מאד בשכמל”ו, ומיד סנדלפון וסיעתו יאמרו אליכם למה עשיתם הדבר הזה ומיד בדברו אליכם מקול הרעש הגדול מכח דבורו תצא נשמתכם ותישארו בלא כח ויסתמו דבריכם ולא תוכלו להשיבו מרוב הפחד והחולשה ולכן באותו הפעם יהיה לכם לבונה זכה להריח בה ותבקשו מהמלאך הנז’ בבקשה ובתחנונים שיחזק אתכם ויתן בכם כח שתוכלו לדבר והוא יאמר לכם את אשר תעשו יען כי הוא השומר הדרך והנתיב אשר לא יכנס ס”מ במקומות הקדושה ומכיר תחבולותיו ויודע מקומות אשר הוא בו מתחזק ובמה תלוי בהן כדי שתוכל להלחם עמו וה’ אלקיך ירצך ושלום.
 
אז מיד שהלן אליהו לדרכו התאזרו והתחזקו ר’ יוסף עם תלמידיו יחד בלב אחד והוסיפו קדושה יתירה על קדושתם ויעשו ככל אשר אמר להם אליהו ולא הפילו דבר מכל אשר צוה אותם ולא פסקו גירסא ביום ובלילה, ולא היו מהרהרין בדברי העולם רק במושכלות ובמעשה מרכבה עד שכמעט הופשט מהם החומר הטבעי. וכאשר השלימו הימים הנז’ ככל אשר צוה אותם אליהו מיד לעת מנחה גדולה קם רבי יוסף ותלמידיו במורא גדול ובפחד ובאימה ונתעטפו בטלית ותפילין וכסו את ראשם והתפללו תפלת מנחה בכוונה גדולה ואמרו עננו כנז”ל ובמקום שם הוי”ה היו אומרים השם הגדול והנורא ככתבו וניקודו הנודע להם בניגון ונעימה וגמרו התפלה ונפלו על פניהם בנפילת אפים מכוסים וקמו מיד על רגליהם ואמרו וידוי על עוונותם ועל עון כל בית ישראל. ואחר זה זעקו בקול רם בכל כחם עננו אלקי המרכבה עננו ועשו השבעה בשם מ”ב ובשם אשר אמר להם אליהו היוצא מפסוק שרפים עומדים ממעל לו והשביעו למלאך סנדלפון שיתגלה עתה אליהם הוא וכל סיעתו הקדושים בכח השמות הקדושים. ויהי ככלותם לדבר נפתחו השמים ויבא אליהם פתאום סנדלפון המלאך עם כל מחנהו והנה רכב אש וסוסי אש מחנה גדול ואש להבה מלאה כל הארץ רעש גדול קול גדול ולא יסף ויחרד ר’ יוסף חרדה גדולה עד מאד ורוח לא נשאר בקרבו הוא ותלמידיו ויפלו על פניהם ארצה ויפג לבם ורעדה אחזתם ויתחזקו והריחו מריח לבונה זכה אשר בידם ותשב להם רוחם אך אימה ורעדה וחולשה גדולה נשארה עליהם עד כי לא יכלו לדבר. והנה כאשר בא אליהם המלאך סנדלפון עם מחנהו ויאמר מה לך בן אדם רמה ותולעה איך מלאך לבך להרעיש עליונים ותחתונים ולא תשגיח ותראה ערכך השפל התכבד ושב בביתך פן יפגעו בך חיילותי וישרפוך בהבל פיהם. ויען ר’ יוסף בקול נמוך ונשבר מרוב חולשה ואימה גדולה אשר היה מרתת כל גופו ואבריו ויאמר אדוני מלאך האלקים קדוש מה יוכל עבדך זה לדבר לפניך והנה נשארתי בלי רוח ונשמה כמת ברוב פחדך ואימה ורעדה גדולה נפלה עלי כי יראתי מהאש הגדולה הזאת ואיני יכול לענות לאדוני כי אם בחסדך חזקני ואמצני ותן לי רשות לדבר לפני אדוני. מיד כשמוע המלאך את דבריו ויגע בו ויאמר קום ודבר דבריך ראה החזקתי אותך. ויהי כאשר נגע בו המלאך קם ונתחזק וישתחו לאפיו ארצה ויסר מנעליו מעל רגליו אבל תלמידיו עדיין פניהם בארץ ולא יכלו לקום ויען ויאמר רבי יוסף שלום לך ושלום בואך מלאך ה’ צבאות ושלום לכל מחניך הקדושים ובבקשה ממך חזקני ואמצני ועזרני למלאת את רצוני כי גלוי לפני ממ”ה הקב”ה כי לא לכבודי ולכבוד בית אבי אני עושה רק לכבוד אלקים חיים מלך מלכי המלכים אשר לו לבדו הממלכה. ועתה אתה קדוש וחיילותיך הקדושים הסכימו עמי להלחם בעמלק ושרו והורוני הדרך אשר אעשה להעביר ממשלת זדון מן הארץ ואיך ובמה אוכל להוריד ס”מ ממעונו ולהעלות מחנות וצבאות קדושים להעדיר רם על רמים כאשר היו בימים קדמונים. ויען המלאך את רבי יוסף ויאמר לו הלא דבריך טובים ונכוחים ומי יתן שומע לך ויהי אלקים עמך כי כל חמדת המון קדושים שרפים ואראלים וכל מחנות קדושים יושבים ומצפים מתי יבא נקמת ה’ אלקים ואימת שכינת קדושתו אשר בעונות מושפלת עד גולות תחתיות. אבל דע לך בן אדם כי כל אשר עשית עד עתה אינו כלום ואלו היית יודע המקום אשר עלה ס”מ ומחנהו לא היית נכנס בדבר הזה כי מי יוכל לו זולתי הקב”ה לבדו בעצמו עד עת בא דברו. ואני הנה עתה באתי אליך לכבוד שם הגדול אשר זכרת אבל מה אני יכול לעשות לך כי איני יכול להשיג לדעת במה כחו גדול של ס”מ ומחנהו ובמה תלוי ירידתו ועלייתו זולתי המלאך הגדול אכתריא”ל וחיילותיו ומ”ט שר הפנים וחיילותיו שלולי הם היה נכנס והיה כח בידו לעשות כליה לשונאיהם של ישראל ואני אין כח בידי לעשות רק לשמור נתיבות הקדושים אשר בעולם העשיה שמשם עוברים תפלות ישראל ואני שומר אותם עד אשר אני מוסר אותם לאלו המלאכים והם היודעים ויוכלו להגיד במה תלוי כחו הגדול של ס”מ. והנה מי יוכל לעמוד לפני אלו המלאכים האדירים ולא תוכל לסבול המראה הגדולה והמורא הגדול והאש אוכלת אש של אלו המלאכים אשר הם למטה ממחיצתם ואם נבהלת מפני איך תוכל לסבול ולעמוד ולהתקיים לפניהם. וכן בעניין הפרישות אשר עשית צריך שתוסיף כהנה וכהנה ועתה הלא כה דברי פרוש וקבל שכר אבל האמת אם היית יכול לעשות הדבר על נכון שכרך הרבה מאד ומי יוכל לעמוד במחיצתך. ויען רבי יוסף ויאמר צעיר אני וקטן ויודע אני בעצמי שאיני ראוי לעשות הדבר הזה כי מי אני לבא לפני המלאך אבל יודע אני כי לב נשבר ונדכא, אלהים לא יבזה כי לא בזה ולא שקץ ענות עני. ואני גמרתי בדעתי למסור נפשי ורוחי על קדושת קב”ה ושכינתיה ליחדו יחוד שלם עם שכינתיה וכל אשר צריך אעשה ואשפוך את נפשי ודמי ובשרי קרבן לפני קב”ה ושכינתיה ולכן מלאך השרת קדוש השם הורני מה אעשה להוריד אכתריא”ל ומטטרון ומה פרישות אוסיף בקדושה ובטהרה ואיזה שם אשביע אותם כי אמרתי אמותה הפעם אחרי ראותי פני מלאכים קדישים ועליונים כי בזה יהיו לי חיים נצחיים. ויוסף המלאך ויאמר שמע נא דברי ויהי אלהים עמך את הדבר הזה תעשה וציוך אלהים ויכלת עמוד ויהיה רצון מלפניו להצליח ולהוציא מחשבתך לפועל. זה הדבר אשר תעשה ככל אשר עשית עד עתה מהטבילות והתעניות וטהרת המחשבה כן תעשה ארבעים יום ולא יזוז מחשבותיכם מן המושכלות אפילו רגע בין ביום בין בלילה ותגרעו בכל יום דבר מה מהמאכל עד שתרגילו באכילה דבר מועט ותוסיפו בהנאת הריח כי היא היא עיקר חיות הנשמה ואחר ארבעים יום תזכיר שם המפורש של שם בן ע”ב עם כל כוונותיו ונקודותיו ומקורו הידוע לך וכו’ תשביע השני מלאכים הגדולים והאדירים וקודם ההשבעה תתפללו ותתחננו בבקשה מלפני האל שיעזור אתכם ויתן לכם כח לסבול המורא הגדול והאש הגדולה שלא תמותו. ואחרי כן תתחננו לאלו המלאכים שיעשו למען כבוד השם המפורש ויבואו לך והתחזק כאשר עשית עתה ושאל מהם כח ועוז לדבריך כי הם מלאכים אדירים וגדולים והם יודיעו לך דרכי ס”מ ובמה תוכל להורידו וחזק ונתחזק בעד עמנו ובעד עדי אלהינו וה’ ישמרך מכל רע ישמור את נפשך. וילך מלאך ה’ בסערה השמים ועדין התלמידים מושלכים ארצה מרוב הפחד והאימה.
 
ויהי כאשר נסע המלאך סנדלפו”ן ומחנהו ויקומו מעל פניהם ויאמך להם ר’ יוסף בני ברוכי ה’ חזקו ואמצו ונעשה בזריזות ככל אשך ציווני המלאך. ויאמרו הננו מוכנים ומזומנים ואשרינו כי ראינו מראות אלהים ושמענו כל דברי ה’ הגם כי היינו. נופלים ארצה ועתה כל אשר תעשה אדונינו ורבינו נעשה, ויאמר ברוכים אתה לה’. ויקומו משם וילכו דרך המדבר על הר אחד קרוב למירון וימצאו מערה וישבו בה ויעשו כל הארבעים יום בקדושה ובטהרה ככל אשר נצטוו לא גרעו דבר עד כי לא היו מרגישים בעצמם שום דבר מדברי העולם ולא ראו כל אותם הימים לא אדם ולא בהמה, ויהי כאשר השלימו הארבעים יום יצאו אל המדבר מקום אשר עובר נחל קישון מלמעלה מצד מקורו כי שם היו טובלים כל אותם הארבעים יום ויכינו עצמם להתפלל תפלת מנחה גדולה ויאמרו ענינו כנז”ל ויתפללו לפני השם על כך בתפלה ובתחנה ובטבילה גדולה ועשו עגולה בארץ ויכנסו בתוך המעגל ויתנו ידם כל א’ ידו לחברו עד אשר נקשרו בידיהם זה עם זה בעיגול ויצעקו אל ה’ אחר נפילת אפים ויזכירו שם המפורש וישבעו למלאך אכתריא”ל ומחנהו ולמלאך מטטרו”ן ומחנהו, ויהי בהזכירם שם הגדול ותגעש ותרעש הארץ ויהי קולות וברקים ונפתחו השמים וירדו המלאכים עם כל מחנותיהם ויבקשו לפגוע בר’ יוסף ותלמידיו לולי שלא נתפרדו ידיהם והתחזקו בכוונות ושמות ידועות אצלם במחשבתם אבל לא בדבור כי לא היה להם כח לדבר ונפלו כולם לארץ אמנם ידם משולבות זה עם זה ולא נפרדו. ומיד כאשר ירדו המלאכים הנז’ התחילו בחרי אף הגדול ואמרו מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו לבו להשתמש בשרביטו של מלך ואיך מלאך לבך לדבר הזה אתה בשר ודם טפה סרוחה רמה ותולעה ומי אתה קראת אל המלך. והנה כראות ר’ יוסף המראה הגדולה הזאת אימתה ופחד גדול נפלה עליו מקול הרעש הגדול ומהאש הגדולה רוכבי אש וסוסי אש מלאכים ושרפים וחייליהם מלאה כל הארץ ורוח סערה מפרק הרים ומשבר סלעים וחרי האף הגדול המלאכים אשר בקשו לפגוע בו, היה כאלם ונרדם לארץ הוא ותלמידיו ולא נשאר בהם נשמה ולא יכלו לענות למלאכים כי נבהלו מפניהם. ויוסף המלאך מטטרו”ן ויגע בו ויאמר דבר הלא נענה טפה סרוחה מה החרדה הגדולה אשר חרדת אלינו ואוי לך כי לא חשת לכבוד קונך אז כאשר יגע בו המלאך פתח פיו ויאמר בשפה רפה וחולשה גדולה ועיניו רתומות ויאמר מה יוכל העבד הגרוע והשפל לדבר לפני מלאכים קדושים וטהורים אם לא תחזקוני ועתה אדוני חזקוני והרשוני לדבר כי הנני כאבן דומם ופרחה רוחי ונשמתי. ויושט המלאך אכתריא”ל גם הוא את ידו ויגע בו ויאמר ראה החזקתיך ודבר דבריך ואז נתחזק רבי יוסף ויפתח את פיו. ויען רבי יוסף ויאמר אל אלקים הוא יודע אם במרד ואם במעל עשיתי כל המעשים האלה כי אם לכבוד קב”ה ושכינתיה להקים אותה מעפרא אשר היא מושפלת בעונותינו ועתה אתם מלאכין עלאין קדישין עליכם המצוה הזאת ולא יקרא תפארתי על הפעולה הזאת ולכן המלאכים ראוי להיות מקנאים קנאת ה’ צבאות ולכן בבקשה מכם מלאכי השרת בכח השם הגדול המפורש אשר על שם הקדוש הזה תלוים ועומדים עליונים ותחתונים תנו כבוד לשמו והורוני במה כחו של ס”מ ומחנהו ובמה אוכל להורידו, ויענו המלאכים יחדיו הקשית לשאול כי אם היית יודע בעונותיהם של ישראל כמה הוא תקיף וכמה הוא חזק ואין מי שיכיר אותו בלעדנו כי אנחנו שומרים נתיבות עליונים ממחנות סמא”ל וסיעתו והוא חזק מאד ואין מי שיוכל להורידו כי בין כוכבים קנו ושם מושבו מוקף בג’ מחיצות מחמת עון ישראל וחזק הוא מאד ולא תוכל לו בלעדי הקב”ה בעצמו עד עת בא דברו. ויוסף עוד רבי יוסף ויאמר כבר חרפתי למות נפשי על כבוד קב”ה ושכינתיה ואחרי אשר ראיתי מחנות קדושים ותנצל נפשי בטחתי בחסדי האל יעזור לי ויעלה בידי ויבואו דבריהם הטהורים כדת מה לעשות וכל אשר תאמרו לי אשמור מאד לעשות. ויענו המלאכים ויאמרו שמע יוסף דבר ה’ עד הנה לא נעלם לפני מי שאמר והיה העולם כי מחשבתך לו רצויה אבל עדיין לא הגיע השעה וכבר נגזרה גזרה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה. ועתה מצד החכמה והמדע מסודות נעלמים אשר חננך צור עולמים ובם אנו מוכרחים לכבוד שמו הגדול המפורש לומר לך ולהורות את הדרך אשר תעשה. אבל דע לך כי לא תוכל לו ולכן אל תכנס במקום שאינו ראוי לך ועד פה תבא ולא תוסיף אבל אם תרצה לפצור בדבר על ידי שמו הגדול אנו נאמר לך מה תעשה והאמת אם באולי תעלה בידך מה טוב חלקך ומה נעים גורלך. ויען רבי יוסף ויאמר קדישין עלאין דבריכם טובים ונכוחים אבל חם לבי בקרבי בראותי שכינת עוזו מושפלת וקנאתי לציון קנאה גדולה וה’ הטוב בעיניו יעשה ואם יקטלני לו איחל לא אסיר מחשבתי ממנו ואתם מלאכי עליון חזקוני במיטב הגיון והיה לי לזכרון ולא אסור ימין ושמאל ובטחתי בשמו הגדול שלא יהיה לי פוקה ומכשול.
 
אחרי כן פתח אכתריא”ל המלאך ואמר דע לך כי מצד אחד כנגדי יש לו לסמא”ל שתי מחיצות חזקות אחת חומת ברזל מהארץ עד לשמים ואחת מחיצה גדולה של ים אוקיינוס זה הים גדול ורחב ידים. וכן גם כן ענה המלאך מטטרון כי מצדו ונגדו יש לו לס”מ מחיצה מהר גדול של שלג וראשו מגיע השמימה. ועתה שים עיניך ולבך לכל אשר נאמר אליך וחזק ואמץ כי אתה צריך להשפיל ולהעביר אלו השלש מחיצות כדי לעלות על הר שעיר הוא אדום לשפוט את הר עשו. וזה אשר תעשה בצאתך מזה המקום שים דרכך ולך דרך הר שעיר ושם אנו קודמים לפניך בהר שעיר למעלה וכל אשר תעשה אתה למטה כפי אשר נאמר לך כן נעשה למעלה ודיוקן נשמתך למעלה עמנו בכל פעולותיך אשר תעשה אתה למטה כן תעשה נשמתך למעלה ולכן תזהר והשמר אל תפל דבר מכל אשר נאמר לך. והיה בבואך דרך הר שעיר הזהר בקדושה ובמיעוט אכילה ובייחודים כאשר עשיתם עד עתה כי כבר נשמתכם עלתה במעלה שכמעט אתם בגדר מלאכים ונשכח מכם דרכי העולם ובזה תתמיד ולא תפרד מחשבתכם מן המושכלות אפילו רגע אחד. והנה שם בדרך יבואו עליכם כח גדול של כלבים שחורים והם כתות של סמא”ל אשר שלח לבלבל כוונתכם ולא תפחדו ותזכירו עליהם שם של הויה במילוי ההי”ן שהוא כמנין ב”ן וכמנין כל”ב ותכונו בניקודו וביחודו ויברחו מפניכם, ומשם תלכו לעלות להר תמצאו הר גדול של שלג עד לשמים ואין דרך לנטות ימין ושמאל ותזכירו שם היוצא מפסוק הבאת עד אוצרות שלג הנודע לך צירופו וניקודו ויעקר ההר ממקומו ותזכיר השם של תשלג בצלמון כאשר אתה יודע בצירופו וניקודו ויתבטל ההר ממקומו לגמרי ותלך באלו הכונות בידיך ולא תזוז מחשבתך עד אשר תגיע למחיצה האחרת של ים אוקיינוס אשר גליו יעלו עד לשמים ותזכיר עליו שמות היוצאים מהמזמור הבו לה’ בני אלים עם אזכרות שלו ככתבם ונקודותם וצרופם ומקורם ותתייבש ותעבר ביבשה. אחרי כן תלך ותמצא חומה גדולה של ברזל מן הארץ עד לשמים ותקח בידך סכין ותכתוב עליהם שם היוצא מפסוק חרב לה’ ולגדעון עם ניקודו ומקורו ותחתוך בסכין בתוך הברזל ותעשה פתח ותכנס והזהרו שתחזיקו בפתח עד אשר תעבור אתה ותלמידך שלא תסגר יען כי אחרי אשר תעבורו יחזור הפתח ויסגר ואחרי כן תלכו ותגיעו עד הר שעיר. ובאותו הפעם אנו משליכים לס”מ ממקומו וכבר הוא בידך ימסר, ואז יהיה בידיך מוכן שם המפורש כתוב וחרות על טס של עופרת וכן יהיה לך טס אחר ותכתוב עליו חרות שם היוצא מפסוק של זכריה ויאמר זאת הרשעה וישלך אותם אל תוך
 
האיפה וישלך את אבן העופרת אל פיה. ותכתוב השם היוצא מהפסוק עם ניקודו ומקורו ואחר כן תלך בכל אות נפשך בהר שעיר ושם תמצא סמא”ל הרשע וזוגתו לילית ותחפש אחריהם כי הם ברחו מפניך ונחבאו בחורבא אחת ותמצא אותם בדמות שני כלבים שחורים זכר ונקבה ותקרב אליהם ולא תפחד מהם ותשים על הכלב הזכר הטס של שם המפורש ועל הנקבה הטס האחר ומיד תשים חבל או שלשלת בצוארם והטסים עליהם והם יבואו אחריך עם כל סיעתם ואז חפץ ה’ כבר עלה בידיך ותביא אותו לדין על הר שעיר שעברת. ושם יתקע בשופר גדול ויתגלה המשיח ויעביר רוח הטומאה מן הארץ והקב”ה ישמוט אותו לפני הצדיקים ותהיה גאולה שלימה והיתה לה’ המלוכה. אם את הדבר הזה תעשה על מתכונתו אשריך ומה טוב חלקך מה נעים גורלך אך הזהר והשמר בכוונות האמורות אתה ותלמידיך ולא תפסיקו מהכוונות אפי’ רגע. וגם הזהר מאד כי כאשר יהיו בידיך סמא”ל וזוגתו ויבכו ויתחננו לך שתתן להם דבר מה לאכילה או לשתיה או איזה מזון לקיום גופם לא תשמע להם ולא תתן שום דבר כי יחנן קולו אל תאמן בו והזהר מאד על זה וגם על הכוונות כי אפי’ שיהיה בידך צריך אתה שמירה גדולה מאד ולא תגרע דבר מכל אשר אמרנו לך וה’ יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכד.
 
ואחר כן עלו שני הצלאכים הקדושים בסערה השמים ור’ יוסף רואה וכורע ומשתחוה אבל תלמידיו עדין היו נופלין על פניהם ולא יכלו להרים ראשם עד אשר עלו וכאשר עלו המלאכים גם הם קמו בשמחה רבה ואחרי אשר עלו המלאכים קמו ר’ יוסף ותלמידיו בזריזות ויסדרו סדרי השמות והאזכרות והכוונות אשר צוו’ והשני טסי העופרת וישימו פניהם דרך הר שעיר והנם בדרך והנה לקראתם כתות כלבים שחורים ויקומו עליהם ויסובו עליהם מכל צד ומיד הזכירו השם אשר נצטוו ויפוצו הכלבים מעליהם ויברחו ולא נראו עוד. ואחר כן הלכו הלוך ועולים עוד כמו מהלך יום ויהי לעת ערב מצאו הר גדול של שלג עצום מאד מן הארץ עד לשמים ומיד נתחזקו בשמות ובצירופים הנז”ל ויעקר ממקומו ובצירוף האחר הנז”ל נתבטל לגמרי וילינו שם בלילה ההוא. ואחרי כן בבקר השכימו והלכו שני ימים אחרים וביום השלישי כעלות השחר והנה לפניהם ים גדול ורחב ידים אשר היה הולך וסוער וגליו עולים עד לשמים ומיד הזכירו השמות כנז”ל ויעברו בתוך הים ביבשה ובחצי היום הגיעו לחומת הברזל הגדולה מן הארץ עד לשמים ויקח ר’ יוסי הסכין אשר כתב עליו השם כנז”ל ויחתוך בחומת הברזל אשר היתה עוביה טפח ויעש בה פתח ויחזיקו את הפתח עד אשר עברו כל החמשה תלמידים ובעת עוברם נתעצל אחד מן התלמידים אשר היה אחרון ונשמט הדלת מיד ר’ יוסף ונסגר על רגל התלמיד ונלכד רגלו ויצעק מורי ורבי הצילני כי נלכדה רגלי מיד הוציא רבי יוסף הסכין וחתך בברזל סביב רגלו ויעבור והדלת חזר ממקומו. ויעלו לראש הר שעיר וילכו משם עד עת ערב וימצאו בקעה והנה שם כמה חורבות וישמעו קול כלבים צועקים ויבואו לתוך החורבה והנה שם נחבאים שני כלבים שחורים גדולים מאד זכר ונקבה וכאשר קרבו אליהם ויקפצו עליהם לבלוע אותם והיה ביד ר’ יוסי הטסים ומיד הרגיש כי הוא סמא”ל ולילית ויושט ידו הימנית ויתן הטס בצואר הכלב הזכר והשמאלית על צואר הנקבה, ותלמידיו בידם חבלים ויקשרו אותם והטסים עליהם, ומיד כאשר ראו כי כלתה עליהם הרעה נפשטו מצורת כלב ונתלבשו בצורתם כצורת אדם ולהם כנפים ומלא עינים כמו אש בוערה ויתחננו ויבקשו מרבי יוסי ליתן להם לחם ומים כדי להתקיים ולעמוד ויאמרו לו אדוני עתה הנה אנחנו עם כל מחנותינו כפופים ואסורים בידך ואין בנו כח עוד ועשה בנו כטוב בעיניך רק תן לנו במה לחיות בו כי הושלכנו ממחיצתינו אשר היינו נזונים מזיו השכינה מאחורי הפרגוד ועתה למה נמות תן לנו מזון לחיותינו עד בואנו אל שעיר. וימאן רבי יוסי כאשר צווה ולא רצה לתת להם מאומה ויהי המה הולכים בדרך רבי יוסי עם תלמידיו שמחים וטובי לב ופניהם פני להבים וסמא”ל ולילית עם כל מחניהם הולכים ובוכים וישמח ר’ יוסף והתחיל לזוח דעתו עליו ויאמר מי האמין לשמועתנו שהיו אומרים שלא יעלה בידינו והנה זה היום ישמחו השמים ותגל הארץ ויאמרו בגוים, ה’ מלך. אז ענה סמא”ל ויאמר ידעתי כי יכול תוכל ולא יבצר ממך מזימה ויבכה בכיה גדולה ויאמר אדוני מה תפחד ממני ומכל מחנותי אין לנו עוד שום כח וחוזק והננו כולנו תחת ידך לעשות רצונך אלא יותן לנו דבר מה להחזיק רוחינו כי במה נעמוד ונתקיים עד בואנו שמה.
 
ויען ר’ יוסף ויאמר לא אתן מאומה כאשר צווה ויהי בבואם קרוב להר שעיר לקח ר’ יוסף קורט לבונה להריח בה, ויאמר סמא”ל ואם לא תתן לי אכילה תן לי מעט מזה הלבונה אשר בידיך להריח בה ויושט ר’ יוסי את ידו ויתן לו מעט מהלבונה אשר בידו ויוציא סמא”ל ניצוץ אש מפיו וישרוף את הלבונה ועודינה ביד ר’ יוסי ויעל עשנה לאף סמא”ל וינתק את המוסרות והחבלים וישלך מעליו את טסי העופרת ויתנגד הוא עם חיילותיו ויפגעו בתלמידים וימותו מהם שנים מיד מקול התרועה אשר הריע סמא”ל וחיילותיו ושנים אחרים נפגעו ויצאו מדעתם ונשאר ר’ יוסף לבדו הוא ותלמיד אחד והוא עייף ויגע ומשתומם ולא ידע כי בנפשו נתן לו הלבונה והקטיר לפניו באופן שעשה אותו ע”ז ונתבטלו כוחות הקדושה שבטסי העופרת ע”י הקטרת ובעונות לא שמר דברי המלאכים ובאותו רגע היה כל ההר עשן חשך ואפלה ובת קול יצאת ואמרה אוי לך יוסף ואוי לנשמתך שלא שמרת אשר צויתה ועבדת ע”ז והקטרת קטרת לסמא”ל והנה הוא רודף אחריך לטרדך מן העולם הזה ועולם הבא, ותלמיד האחד נשאר עם ר’ יוסי עייף ויגע וחלש והגיע עד שערי מות וישבו שם תחת אילן אחד כמו שתי שעות וינוחו ואחר כך קברו שני התלמידים והלך לו רבי יוסף עם תלמידו האחד לחזור לדרכם ונהפכו תואר פניהם חשוכים ירוקים וחלשים ביותר והשנים האחרים נכנס בהם שד וברחו והלכו להם אשר לא נודע באיזה מקום עד כי לבסוף באו לעיר צפת אחר חדש ימים ומתו בקרוב מחמת הצער שהיו מצערים אותם השדים.
 
ואחרי זאת הגיע ר’ יוסף לעיר צידון ושם ישב ויצא לתרבות רעה כיון שראה שלא נעשתה עצתו ובפרט ששמע הבת קול הנז’ נתייאש מן העולם הבא וכרת ברית עם לילית המרשעת ומסר עצמו בידה ותהי לו לאשה והיה מטמא עצמו בכל טומאות עד כי בשמות הקדש ושאר שמות והשבעות אשר היה יודע היה משתמש בהם להרוג והיה משביע רוחין ושדין בכל לילה להביא לו את אשר יחפוץ וכה משפטו ימים רבים עד כי אהב מכל הנשים אשת מלך יון והיה מביא אותה כמעט בכל לילה ובבקר היה מצוה להחזירה. ויהי היום ותאמר המלכה אל המלך כי בכל לילה בחלומי מביאים אותי למקום אחד ונזקק לי איש אחד ובבקר אני מוצאת את עצמי במיטתי ואני מלוכלכת משכבת זרע ולא ידעתי מאין יבא לי זה אז המלך הרגיש בדבר ושלח לקרוא לחרטומים ושם אותם שומרים בבית המלכה עם נשים אחרות ויאמר אליהם שיהיו מוכנים וזריזים בהשבעות ושמות הטומאה לעכב אותם שיבואו לקחת המלכה וכן עשו וישבו על משמרתם. ובלילה ההוא באו השדים כמצות ר’ יוסי ומיד הרגישו ועשו פעולות והשביעו אותם לדעת מה זה ועל מה זה ויאמרו השדים אנו שלוחי רבי יוסף אשר יושב בצידון מיד המלך שלח שר צבא אחד בספרים ומנחה לשר צידון כי מיד ישלח לו לר’ יוסף חי להינקם ממנו ולעשות בו יסורין קשים. ויהי כאשר ראה ר’ יוסף כי כלתה אליו הרעה ויודע הדבר על פי השדים אשר שלח מיד קודם שהגיע הכתב לשר צידון הלך והשליך עצמו לים ומת. ואני התלמיד החמישי נשארתי לבדי מוטל על ערש דוי כל ימי ואין רפואה למכתי וכל אברי מרתתין ואין לי מנוחה מן השדים וכתבתי זה המעשה לזכרון וה’ ירחם~ עלי ויאמר לצרותי די. כה דברי התלמיד יאודה מאיר אשר היה במעשה הגדול הנז”ל מר’ יוסף דילה ריינה, עד כאן :
 

ואני המעתיק העתקתי אותו מאכתבים ישנים בלויים מאד אשר מצאתי אותם בגניזות ספרים אשר בצפת תוב”ב בכאן וכתבתי המעשה הזה לאות ולזכרון למען אשר לא יקרב איש זר להביא הגאולה הגם שאפשר שיפציר הדבר בחכמתו, וגם מזה נהיה למוסר והשכל במה שאמר שלמה בחכמתו בטח אל ה’ בכל לבך ואל בינתך אל תשען שהיה ראוי שלא יבטח על בינתו וחכמתו ויהיה בטחונו בהקב”ה וגם שמזה יראה האדם כמה מתחזק ס”מ וסיעתו מעונותינו שבשביל דבר מועט כזה נתבטל כח קדושת השמות הקדושים ונתגבר וחזר למקומו וגם יראה כמה גדול כח השמות הקדושים ובזה ילמד ליראה את השם הנכבד הנורא ויחזור בתשובה שלימה לפניו יתברך ובזה יבא הגאולה השלימה ע”י הקב”ה בעצמו יחזיר שכינתו למען קדשו ויאודה וישראל בבנין אריאל ובביאת הגואל אכי”ר.

“התנועה הציונית דאגה להם לחלב וכריכים… בדרכם לאושוויץ.” רודולף ורבה – ״ברחתי מאושוויץ״

אושרת ניסים Oshrat Nissim בפוסט חובה :
בשבוע שעבר נסחפתי לקריאה
של ספר מרתק, לא יכולתי להפסיק לקרוא
זה ספר שצריך להיות בלימודי היסטוריה

ומשום מה השמיטו אותו…

ותכף אתם תגלו למה לא רצו שתדעו

מה נכתב שם.

הספר נקרא ״ברחתי מאושוויץ״
והוא תיעוד של רודולף ורבה
בין האנשים הבודדים שהצליחו לברוח מאשוויץ
והוא זה שחיבר את “דוח אושוויץ” בשנת 1944,
בזכות זה כל העולם נחשף
למה קרה באמת באשוויץ.
בספר תוארו דרכי השמדת היהודים באושוויץ
והודגש מספרם הרב של הנרצחים
הדוח הזה הגיע לראשי הציונות,
לותיקן ואפילו לצ’רציל
זו הייתה עדות ממישהו שהיה שם

והוא רשם בפירוט כמה להערכתו הושמדו שם.

יש כל כך הרבה דברים שאפשר
לכתוב על הספר הזה ואני אכתוב

על הנקודות שהדהימו אותי

1. הילדות שלו – ורבה נולד בסלובקיה
ב-1939 נאסר עליו להגיע לבית ספר
בגלל היותו יהודי
והוא נשלח לעבודה כפועל שחור
הוא בעצמו לא מבין איך הוא לא התמרד
קודם, נגד התקנות שקרו
לאט לאט בהדרגתיות
נשללו זכויותיהם,
הוא ואחרים הגיבו להם באדישות
אבל מה שגרם לו לבסוף להתעורר,
זה שרצו לשלוח את היהודים לאזורי
“התיישבות מחדש”
לשלוח את הגברים והחזקים

לעבודה במחנות.

בשלב זה הוא החליט לברוח לאנגליה
אך נתפס נשלח למחנה נובאקי
הוא ברח משם
ואז נתפס והוחזר

ומשם נשלח למיידנק ומשם לאשוויץ.

הוא בעצמו לא מבין איך אנשים סביבו פשוט
קיבלו את התקנות וההגבלות באדישות
ושיתפו עם זה פעולה,

עד שהיה מאוחר מידי.

תקנה קטנה הובילה אפליה גדולה
עד שכבר האדישות והקהות
גרמו לאסון גדול,
בדיעבד הוא הבין שהרצון
לשלוח את החזקים והגברים

למקום אחר היה בשביל למנוע מרד.

2. כוח הרצון שלו – היו הרבה אנשים שניסו
שניסו לברוח מאשוויץ ולא שרדו,
הוא היה נחוש וכל הזמן
חשב על דרכים לברוח מהמקום הזוועה,
הסיבה שהוא הצליח זה
שהייתה לו מטרה גדולה
הוא רצה לברוח כדי להציל את שאר היהודים
הוא אמר שאם בחוץ ידעו על מה שקורה
מכונת ההשמדה תפסק
הוא רצה שה”משלוחים”
של נשים גברים וילדים חפים מפשע

אל תאי הגז יפסקו.

הייתה לו סיבה יותר גדולה מעצמו כדי לברוח
הוא רצה להציל אחרים

ולבסוף הוא הצליח.

3. הערמומיות וההסוואה של הרוע.
הנאצים השאירו את הכל בסוד,
בזכות זה אנשים “הובלו כצאן לטבח”
היהודים על הרכבות היו בטוחים
שהם מגיעים לאזורי “התיישבות מחדש”
כשהם הגיעו לאזור של ה”מקלחות”

לידם היו עצים פרחים וערוגות…

הנצאים דאגו שיהיה שקט מופתי ושלא

יחשדו בכלום, כדי שלא תהיה התקוממות.

אם מישהו מהאסירים האחרים

ניסה לגלות משהו, הוא נלקח לצד ונורה מיד.

תאי הגז היו מסודרים ונראים כמו מקלחות
כשהם הגיעו חילקו להם מגבת וסבון…
המקלחות היו אטומות לרעש
כך שאלו שבחוץ לא יכלו לשמוע
את הצרחות שלהם מבפנים.
בסיפור הוא מתאר איך הימלר
שהיה הארכיטקט של הפתרון הסופי

שכלל את מכונת ההשמדה בקור רוח.

אבל מה שהדהים אותי הכי הרבה,
ואפשר לכתוב כל כך הרבה דברים עליו
זה שהוא עשה הכל
בשביל להזהיר את העולם

כדי להציל אחרים.

כשהוא ברח הוא הגיע
לנציגי התנועה הציונית
כשהם שמעו את הסיפור
על מה קורה באמת באשוויץ
ואיך מכונת ההשמדה עובדת
הם התייחסו אליו

כאילו הוא קונספירטור.

הם הקשיבו לו בחשדנות ולא האמינו
הוא רשם את “דוח אשוויץ” המפורט והמפורסם
בו פירט מה קורה שם וכמה נרצחים מידי יום,
הוא התחנן בפניהם שיצילו את
יהודי הונגריה שיפסקו המשלוחים לאשוויץ
לכן הם שלחו את הדוח לישראל קסטנר,

חבר ועד ההצלה בבודפסט.

האנשים בתנועה הציונית
אמרו לו שהוא איש עם ניסיון

ושאפשר לסמוך עליו.

בסופו של דבר מה שקרה
שקסטנר העביר את הדוח הזה לאייכמן
וגם נתן לו את הכתובת של ורבה,

אבל ורבה כבר הספיק לברוח.

אייכמן ידע שאין לו מספיק אנשי גסטפו
כדי לעמוד בהתנגדות של מיליון איש יהודים מהונגריה
לכן היה חייב את שיתוף הפעולה של קסטנר
קסטנר נפגש עם אייכמן וסיכם איתו
להציל כ-1700 אנשים מקורבים
קסטנר שמר על שתיקה
ולא הפיץ את הדוח לקהילות היהודיות
בהונגריה, כתוצאה מכך
הם עלו בתמימות על הרכבות
400,000 איש, בלי לדעת שהם

נוסעים אל מותם.

התנועה הציונית
דאגה להם לחלב וכריכים…

בדרכם לאושוויץ.

מה שהדהים את ורבה
זה איך למרות הידיעה על השמדה
של חפים מפשע, מכונת אושוויץ לא נפסקה
בעלות הברית לא הפציצו את המסילות בדרך לשם
לא נעשה מאמץ כדי להציל את שאר המשלוחים

והתנועה הציונית שתקה.

ורבה הרגיש חסר אונים
בשביל זה הוא ברח…
חיים ויצמן אמר בקונגרס הציוני ב1937
“…הזקנים יעברו מן העולם…הם נשורת
כלכלית ומוסרית בעולם אכזרי…

רק ענף אחד ישרוד…עליהם לקבל זאת..”

והנה מה שורבה אומר על זה בספרו:
“רק ענף אחד ישרוד?
האם קסטנר, כמו היטלר, האמין בגזע עליון
באומה יהודית, המורכבת מן העילית
למען העילית

בידי העילית?

האם זה היה הפירוש שנתן לנאומו
הקודר והמפוקח של דוקטור חיים ויצמן?
אם כן, מי הוא זה שיבחר בענף?

מי הוא זה שיחליט?

ברחבי אירופה, ניתנה האמת להאמר

היו יהודים שהיו להם גיבורים משלהם,

לקומונסטים, לסוציאליסטים …היו מחתרות
לעשירים היה כסף
ולציונים קסטנרים
ומה עם כל השאר?

המוני העם הפשוטים?

הם כנראה, היו הנשורת,
שהייתה אמורה להיגרף לכבשנים
על ידי הנאצים,
שהשתמשו במנהיגי היהודים כבמטאטא שלהם
ומלאכתם השקדנית שלא אנשי ניקיון אלה

היא אזהרה לדור הבא.

אין ספק שהנאצים הפעילו שיטת השמדה המונית,
אך לא היו מצליחים
ללא שיתוף פעולה מצד המנהיגים

של הקהילות.

…גיוס משתפי פעולה מרצון היווה מרכיב חשוב
במדיניות הנאצית ובעקבות הד”וח שלי,
שנכתב באפריל 1944,
ידע קסטנר בדיוק מה מתכננים

הנאצים לעשות במיליון יהודים בני ארצו.

הוא שמר על שתיקה
וכתוצאה מכך הלכו 400 אלף מהם בתמימות

וללא התנגדות אל מותם בתאי הגז”.

מתוך הספר “ברחתי מאושוויץ”
של רודולוף ורבה
ספר חובה
שאפילו המתרגמת שלו
לא הבינה איך לקח 35 שנה
לתרגם אותו לעברית
על ידי אנשים עצמאיים

ולא על ידי היסטוריונים.

אולי, כמו דברים אחרים,

זו היסטוריה שלא רוצים שנדע.

עוד שאלה היא
מדוע קסטנר העיד לטובת
קורט בכר פושע נאצי מובהק

לאחר תקופת המלחמה?

עלינו לזכור ולא לשכוח
לזכור איך התאפשרה השואה,
איך זה לא היה מתאפשר
ללא שיתוף פעולה מצד מנהיגים,
ללא אדישות וקהות של ההמונים
ללא “זה זמני, זה יעבור”
“זה לטובתנו”
“זה לטובת בריאות הציבור
הרי היהודים מפיצים מגיפות”
“באמת יש להם מטען גנטי מסוכן”
בשם “המדע”, האאוגנטיקה
והשבחת הגזע,

בוצעו פשעים מחרידים בעם היהודי.

עלינו להיות עם יד על הדופק
כאשר חוקים לא מוסריים
בעליל נחקקים
מתרחשים לנו מתחת לאף
בכל תקופה, ובכל זמן
תחת כל מנהיג או גורו

“שאפשר לסמוך עליו”

עלינו להתקומם ולהתנגד
ורבה נחשב בתקופתו
כקונספירטור ואף אחד לא האמין לו
אולי כדאי לנו ללמוד מכך
ולהקשיב לעדויות של אחרים מהשטח
במקום לשלטון, לתקשורת,

ולנבחרי הציבור?

לכל מי שהוא חלק ממערכת
שהיא כמו פירמידה בראש
המנהיגים מחלקים הוראות
וכל אלו שמתחת

“רק מבצעים הוראות”

כמו ששמענו לאחרונה הרבה…
וכמו שורבה רשם בספרו
” אין להסכין לרוע
לא כעושה דברו
לא כצופה בו
ולא כקורבנו”

נולדתי חופשי. נקודה.

חכמה בגויים תאמין….
ומוזיקה היא אחת מ 7 החכמות….
אחד מההמנונים המלווים אותי
בשנים האחרונות…

🤛🤜 בום 🤛🤜

מהיר, על דרך שטח קשה
גבוה, בין דרכי טיפוס ההרים
מתפתל, משתלב הרחק הרחק מביתי.

נולד צעיר, כמו מולד הירח הזורח
עז, כמו הברק חודר הגשם
נודד בתוך הלא נודע.

ואני לא רוצה שאף אחד יבכה,
אבל תגיד להם
אם אני לא שורד…

נולדתי חופשי
נולדתי חופשי
נולדתי חופשי

חופשי, כמו נהר שוטף בקצף
חזק, מול הרוח הטופחת על פני,

רודף חלומות ומנהל מירוצי זמן
עמוק כמו תהום הקניון העמוקה ביותר,
פראי כמו מוסטנג לא מאולף.

אם אינך יכול לראות את השוכן בליבי
אתה בטח עיוור רוחני….

אתה יכול להפיל אותי ולראות אותי מדמם
אבל אתה לא יכול לשים עלי שלשלאות.
.
נולדתי חופשי
נולדתי חופשי
נולדתי חופשי

ואני לא טוב בפרידות ארוכות
אבל תן מבט עמוק לתוך עיניי.
נולדתי חופשי!

רגוע מול כל סכנה
מנותק, כמו זר לא מוכר

אסיר תודה על כל מה שעובר עלי בלי חרטות.
קרוב ליעדי..

עייף, שברירי וכואב
מחכה בסבלנות שהשמש תשקע,
וכאשר זה יקרה אני מאמין ש…
אני אצעק את זה מפסגת ההר הגבוה ההוא:

נולדתי חופשי
נולדתי חופשי
נולדתי חופשי

ואשבע בשבועה המותרת
ואחגוג את חסדי ה’ עלי

נולדתי חופשי
נולדתי חופשי
נולדתי חופשי

נולד חופשי
Born Free Kid Rock

“הגל” [הנחשול] THE WAVE – האם גם אתם נאצים בפוטנציה ?

האם הספר “הגל” [הנחשול] THE WAVE
מבוסס על סיפור אמיתי?
הגל מבוסס על סיפור אמיתי
שהתרחש בשיעור היסטוריה בתיכון בפאלו אלטו,
קליפורניה, בשנת 1967. המורה מציין
כי התלמידים אמרו שהיה מדובר באירוע מפחיד מאוד.
הכוח העצום של לחץ חברתי
שגרם להתחוללותם
של תנועות בהיסטוריה האנושית
כגון הנאציזם ,
שוחזר בכיתה ע”י מורה גאון להיסטוריה
בן רוס שהציג מערכת “חדשה” לתלמידיו,
בעקבות שאלה ששאלו אותו תלמידיו בשיעור.
השאלה הייתה כיצד יתכן שבזמן שרצחו
מיליוני יהודים בשואה,
הגרמנים כולם שיתפו פעולה, “
ויחד אתם עוד המוני בני אנוש באותה תקופה?
הניסוי שערך המורה יחד עם תלמידי כיתתו
הוכיח לתלמידיו, ובעצם מוכיח גם לכם,
שאם הייתם שם, ובעצם אתם כאן עכשיו ממש,
הייתם, או נכון יותר לומר, אתם,
משתפים ממש כעת פעולה עם משטר
שפועל כשם שפעלו הנאצים
ומנהיגכם הוא לא אחר מהיטלר עצמו.
העלילה מדגימה כיצד ניתן “לשלוט בהמונים”,
וכמה קל לקחת קבוצה של אנשים נורמטיביים לגמרי
ולהפוך אותם לתנועה אלימה.
הסיפור מעודד חשיבה עצמאית.
אם יש לכם אומץ לעמוד מול המראה,
תראו את כל הסרט.
הבאתי בתחילה תקציר
עם תרגום עבור חסרי הסבלנות .
ואחרי התקציר מובא עבורכם הסרט המלא.
באופן אירוני ביותר, הספר המקורי
תורגם לעברית ויצא לאור בישראל ב 1984,
בהוצאת עם עובד, בתרגומו של גיא עופר.
הספר נזכר בתוכנית הלימודים
של בתי ספר רבים בישראל ובעולם,
בדרך כלל בהקשר של לימודי שואה.
על בסיס הספר, יצא הסרט “הנחשול”,
סרט טלוויזיה אמריקני מ-1981
שביים אלכסנדר גראסהוף,
על פי תסריט של ג’וני דוקינס.
בקישור הבא תוכלו לקרוא את התיאור האמיתי
הואיל ופייסבוק לא מאפשרים להטמיע את הסרט כאן, לחצו על “צפה בפייסבוק” או כאן

מי רצח את ג’ו אלון ב 1973? ואיך זה קשור לשפן הרפורמי שמכניס כוחות מצריים לסיני 2021 ? ומה הקיסנג’ר הזה עושה ברקע כל הזמן ?

“שלושה חודשים לפני מלחמת יום כיפור (73)
הפרו חמש יריות את השלווה בשכונה הקטנה במרילנד – ארה”ב.
בכניסה לבית התבוסס בדמו אל”מ ג’ו אלון, נספח חיל האוויר באמריקה.
הרצח שהסעיר נחקר על ידי האף.בי.איי, הסי.אי.אי והרשויות בארץ.
רשמית, התיק לא פוענח.
ספר וסרט חדשים חושפים גילויים ובהם האפשרות שאלון היה סוכן מוסד.
עכשיו 3 בנותיו (דליה, רחל ויעל) שישראל תחשוף, מה באמת קרה שם.”

25/3/2011 ידיעות אחרונות/7 ימים עמודים 80 – 86

תחקיר מבט שני בהגשת קרן נויבך,
מגולל את סיפורן של שתי בנותיו של ג’ו אלון
שיוצאות לחפש מי באמת רצח את אביהן.
בדרך הן חושפות סודות שהמדינה הסתירה במשך שנים
על מלחמת יום כיפור
ושיתוף פעולה ישראלי אמריקאי מצרי בתכנון המלחמה,
כולל עדות חייל הנדסה קרבית שמספר
שהורו לפלוגה שלו לפנות שדה מוקשים
מספר שבועות לפני פרוץ המלחמה במקום

שבדיעבד הסורים חדרו ממנו.

הבנות מבינות שאביהן, קצין חייל אוויר רם דרג בארה”ב
[שמתברר גם שהיה איש מוסד] נרצח כי ידע על התכנית

ולא הסכים לשתוק.

בסרט מופיע אל”מ יעקב אגסי ומעיד את עדותו
רוצים לדעת מיהו?
לחצו כאן
אל”מ יעקב אגסי שהיה קצין בכיר בחיל האוויר,
מסופק. ‘הרצח הציק לי כל הזמן’, הוא אומר בסרט:
“פניתי לעזר וייצמן חודש לפני מותו ושאלתי אותו:
‘מי רצח את ג’ו אלון?’ אתה חייב את זה לעם ישראל.”
וייצמן ענה: ‘אם אני אפתח את הפה, עם ישראל יהיה בשוק’.

“אל”מ אגסי: האמריקאים חיסלו את ג’ו בשתיקה של המוסד הישראלי”

ב1978 יצא ספר על הפרשה כתב אותו חי דורון. [יש אומרים ששמו דוד חכים]
”הקשר המרובע”-”הפרשה האפלה ששמה מלחמת יום הכיפורים”
הספר הועלם מכל מקום בו הוא הופץ בכל העולם.
עדותו של ד”ר אורי מילשטיין
“שלום לכולם, נפגשתי עם מחבר “הקשר המרובע”.
לדבריו ספרו לא אזל אלא כל המהדורה נקנתה
על ידי השב”כ כדי שלא תופץ ועליו איימו שלא יטפל
יותר בנושא.
ד”ר אורי מילשטיין”

גם אז ממש כמו היום תגזרו ותשמרו –
דמות המפתח היא – הנרי קיסנג’ר יהודי משומד ומומר
כמו המפעילים שלו – רוטשילד וסורוס.
חברים וחברות
אם אין לכם מושג על מה הספר הזה מדבר
אזי במשפט אחד תמציתי:
גולדה מאיר, משה דיין, קיסנג’ר, ונציג רוסי, חברו כדי להחזיר למצרים
את כבודם האבוד.
2500 מבחורי ישראל הוקרבו על מזבח הגחמה המתועבת הזו.
צפו בסרטון הזה:

ברקע מילות השיר – אנחנו נפגש…..

ועכשיו כשיש לכם רקע בנושא, צפו בסדרה הזו:

בשנת 2007 הוחלט לפתוח מחדש את תיק הרצח/חיסול….
להלן התחקיר על מותו של ג’ו אלון
כמובן שקרן נויבך שהגישה ושידרה את התחקיר ..
פוטרה.

בהמשך הפוסט למטה תמצאו את התחקיר של מבט שני עם הסרט.
בנתיים כדי לסנכרן את המידע עם מה שמתרחש היום
הנה לכם ידיעות מהיום [יש תאריך כאן למעלה]
על איך ההיסטוריה חוזרת על עצמה…

אתם חושבים סתם פרסמתי היום את סיפורו של ג’ו אלון?
אתם חושבים שסתם העלימו את הספר “הקשר המרובע” מעל המדפים?
אתם חושבים שאוייבי ישראל המייחלים לרגע
שיוכלו שוב ללוק את דמם של”שונאי ישראל” [סגינהור] יושבים רגע אחד במנוחה?
השפן השטן הרפורמי הרשה לא’סיסי להכניס סד”כ לסיני הדומה בגודלו
לסד”כ שהיה שם ערב יוה”כ 73.
[מי נתן לילד הכאפות הזה רשות בכלל, זה צריך להיות משאל עם]
לא מאמינים לי ? תקראו בעצמכם פרסום ב”ישראל היום” 10/11/21

אז מסתבר השפן הרפורמי הסנג’ר של מיליקובסקי הסוכן האמריקאי המנהל
את הפרובינציה הים תיכונית של אמריקה שרק לאחרונה פורסם
שה IDF יעני צבא הגנה לישראל הוא יחידה בפיקוד מרכז צבא ארה”ב

כאן צילום מסך ממשרד ההגנה האמריקאי שחרר את הידיעה ב 15/1/21משמעות הדבר?
חיילי צהל הם בשר תותחים לגחמות של מורידי הוראות מהפנטגון,
תופר לנו שוב סיפורי קשר כפול משולש מרובע?

כאן בקישור תוכלו לקרוא פרשנים ישראלים למהלך

שמעתם לאחרונה פרסומים על תרגילים משותפים של “צבאות הברית”?
נראה על פניו שמדובר בהכנות למלחמת גוג ומגוג.

כעת לתחקיר מבט שני על “מי רצח את ג’ו אלון”.

לסיום הפוסט הזה אביא לכם כאן פרסום שפרסמתי בנפרד מפוסט זה
אבל הוא קשור קשר הדוק לפוסט הנוכחי….

אוח מי יגול עפר מעיניך בני מסס,
ויחזיר לך את שנות החיים
שגזלו ממך המפטמים.
בני מסס אחד מגיבורי ישראל
סיים את חייו כהומלס
[היה לו בית אבל הוא התגולל ברחובות טבריה]
מוזנח ומקופל בתוך מסכת חייו מלאת היגון
מאז אותה ירידה אחרי קרב החרמון.
יש לי כמה וכמה חברים שהיו באותו קרב,
והצליחו לשרוד.
כולם שרוטים אחד יותר או פחות מהשני,
אבל כולם שרוטים לגמרי…
אז ניחא תגידו, “העיניים של המדינה”, היינו חייבים את החרמון,
לא הוקרבו שם חיי בחורינו לשווא….נו, נו….

והם ממש הפכו את הקערה על פיה, למרות הסיכויים האפסיים…

אבל ביום הכיפורים 1973 על גדת התעלה?
2500 בחורי ישראל נרצחו בגלל קשר בין בוגדים
מהממשל ה”ישראלי” , לבין האמריקאים, המצרים והסורים.
אתם יודעים למה קו בר לב לא עבד?
תשאלו את סוכני הממסד הם יגידו לכם ….[פחחחח]
אתם יודעים מה זה קו ברלב?
זה היה קו הביצורים האולטימטיבי שאי אפשר היה לחצות
את התעלה בגללו.
באותו יום נמהר, מישהו השבית אותו…
פרוטוקולים?
הכל חסוי. סודי ביותר. מזכיר לכם משהו?
בגלל זה רצחו את ג’ו אלון הי”ד.
קצין וג’נטלמן ישראלי, שהבין את המזימה
ולא התכוון לשתוק.

זה עלה לו בחייו.

“כשהייתה חמתו של יהודה [בן יעקב אבינו] עולה
היו שתי שערות יוצאות מתוך לבו וקורעות את בגדיו.
וכשהיה מבקש שתעלה חמתו
היה ממלא אפונדתו אפונין של נחושת
ונוטל מהן ומכסכס בשיניו וחמתו עולה….”
וכשהודיע יוסף ליהודה
שהוא משאיר את בנימין עבד לו
בעבור לקיחת הגביע,
רקע יהודה ברגלו,
ומרקיעה זו נפל פרעה מכסאו וכל שיניו התפוררו ונפלו.

איפה אתם נכון להיום גיבורי יהודה וישראל ???

 

4 בנובמבר 1995 – מבזק מיוחד ערוץ 2 “ההרג הושלם” הודעה על רצח רבין. שידור מקורי.

בשעה 22:25 בליל ה- 4 בנובמבר 1995
נקטע השידור של ערוץ 2 כשבאמצע הסרט “אסקימו לימון”
הופיע לפתע על המסך הפתיח הדרמטי בו נכתב
“מבזק מיוחד”
בהמתנה להכנות צוות השידור בהנחיית גיא זוהר
להעברת השידור. שודר סרטון אנימציה מוזר,
שבסופו מופיעה דמות של רובוט היורה 3 יריות,
כאשר מיד לאחר מכן מועבר השידור אל גיא זוהר חזרה,
ואל הדיווח על הפגיעה ברבין.
הסרט כולו נמצא ביוטיוב [6 שעות] שידור מקורי של ערוץ 2
באותו לילה.
חדי עין שצפו בסרטון הבחינו בכיתוב שמופיע לשנייה
בסוף סרטון האנימיציה ממש לפני שעוברים אל גיא זוהר.
ערכתי את הסרטון בקטע המדובר כך שכולם יכולים לראות ברור
את מה שמתואר כאן, ובהילוך איטי את הכתוב.
כתוב שם בפירוש: ההרג הושלם.

צפו בעצמכם.
הנבלות מפייסבוק סילקו את קוד ההטמעה של הסרטון, לכן הוא לא זמין לצפייה כאן,
אולם הוא זמין עדיין בפייסבוק, הנה הקישור – לחץ כאן


על מנת להעניק לרשומה הזו את האותנטיות
של הפוסט שעלה בדף הפייסבוק שלי אני מתעד גם חלק מהתגובות:

ד”ר מרדכי קידר ופצצת האטום שהטיל ובגללה נאלם דומיה….

 

3 באוקטובר 2017
בהמשך לפוסט האחרון על רצח רבין, מצורף מאמר במעריב\NRG
המספר על תחקיר רצח רבין לבקשת דליה רבין ובסיוע הגנזך הלאומי,
בהמשך למחקר שהובלתי מטעם צה”ל בשאלה “מי ירה במוחמד א-דורה”.
.
להלן כמה מהממצאים הפשוטים המוכיחים שרבין נורה מלפנים ולא מאחור, כמצופה מכיוון הירי ע”י יגאל עמיר:
1 – דו”ח הניתוח לאחר המוות ע”י פרופ’ היס ועל פיו נמצא חור המתאים לחור ירי בחולצה מלפנים (קוטר 0.6 ס”מ)
2 – דו”ח חדר הניתוח הראשון המתאר פציעת ירי אחת, בריאה באונה העליונה עם יציאה לכיוון חוליות עמוד השידרה (D5-6), נתקע בעמוד השידרה.
3 -מנהל ביה”ח ברבש משלים בראיונות לתקשורת, דימום מחור בחזה, קליע שפגע בכלי הדם ליד הלב פגע קשה בעמוד השידרה, נתקע בעמוד השידרה (בעדות בפני ועדת שמגר הוא מוסיף פגיעה בחוט השידרה).
.
את רובו של המחקר ביצעתי בסיוע הגנזך הלאומי וכן לבקשת דליה רבין שראתה את הממצאים הראשוניים וביקשה ממני שאבטיח לה שלא ארים ידיים. דליה העבירה בקשה לראש הגנזך הלאומי פרופ’ פרייזל שיסייע לי בחשיפת הממצאים השמורים בגנזך (אוגוסט 2000).
את הממצאים הבליסטיים העיקריים הצגתי עוד באותה שנה במטה הארצי במז”פ בפני שנים מהחוקרים הבכירים, הממצאים הועברו אל המפכל שמנע המשך הטיפול.
.
המחקר שרובו הושלם, הופסק לאחר שהתבקשתי ע”י אלוף פיקוד דרום יום טוב סמיה, להוביל את חקירת פרשת מוחמד א-דורה בראש הועדה הצהלית בה השתתפו בין השאר מומחי הירי של המז”פ במשטרת ישראל.
.
כמה שנים לאחר מכן, הגיעה אלי נורית קידר התחקירנית של נפתלי גליקסברג כדי לבחון את השאלות הקשות הנוגעות לרצח רבין, הצגת ההוכחות הנ”ל הביא להשלמות בתחקיר שהוצג ע”י גליקסברג בערוץ 2 (2005).
בסרט קליגסברג מגלה “במפתיע” את חור הירי בחולצה ובגופיה מלפנים.
.
הסרט השאיר שאלות רבות, שרובן היו נפתרות לו היו מטריחים עצמם להגיע אלי פעם נוספת, מה שלצערי לא קרה.
מכל מקום, מאז נסגרו הפינות הסופיות. לאור הממצאים העדכניים כולל השלמת ניסויי הירי ואחרים ניתן לקבוע באופן מדעי חד משמעי:
לא הקליעים של יגאל עמיר חדרו את גופו של רבין! לא מלפנים ומה שמפתיע גם לא מאחור !
מצורף המאמר במעריב שמרמז על הממצאים הסופים.
.
והגיע העת לומר את הדברים הקשים באופן מפורש.
חלקים נכבדים בתקשורת הישראלית ובמערכת אכיפת החוק בישראל בעיקר הפרקליטות אך גם במשטרה ובמערכת המשפט הישראלית, מתנהגים כאילו היו חלק ממשטרת המחשבות האורוליאנית, וכארגון פשע.
לאזרח הפשוט אסור להעלות שאלות או חלילה להציג הוכחות המפריכות את הגרסה הרשמית הנוגעת לרצח רבין. לתקשורת מותר, תחקיר רצח רבין בערוץ 2 כמשל.
החלוקה החדה הברוטלית בין בעלי הדם הכחול, התקשורת מחד, והאזרח הפשוט מאידך, העם הוא הריבון בכל מדינה דמוקרטית.
במדינה דמוקרטית אמיתית אדם הגון אינו צריך לחשוש מחקר האמת, לצערי לא כך בישראל. .
.
בויקיפדיה חסמו אותי לכל החיים “בעוון” הצגת הצילומים החושפים את שיר השלום המזויף בגנזך הלאומי בצד שיר השלום המקורי שהוחזק בידי איתן הבר מעל קברו של רבין. את שניהם צילמתי זה בצד זה בגנזך הלאומי. שיר השלום המקורי הכיל סימני רשף וסימן ירי שנמחקו בשיר השלום בגנזך. שיר השלום שהוחזק בכיס הקידמי כאשר קליע שנורה מאחור ע”י יגאל עמיר ונתקע עפ”י הדו”ח הפתולוגי (היס) בתוך הגוף לא היה אמור להגיע אל שיר השלום שבכיס המעיל מלפנים, וליצור שפע דם וסימני ירי בין הקפלים. יתרה מכך לו הקליע היה נורה מלפנים, הרי שהיו נוצרים 4 חורים ב 4 הקפלים של הדף ולא חור ירי בודד.

כיצד והיכן נוצרו סימני הירי והדם בשיר השלום?

סימני הירי שהיו יכולים להיווצר בתוך רכב השרד שהסיע את רבין לאחר הירי בחניית גן העיר בגמר העצרת, כאשר מכניסים את הקנה אל בין הקפלים של שיר השלום המקופל ל-4, ויורים, יוצרו סימני רשף בשני צידי הדף המקופל, וחור קליע בקפל ממול.
על המשמעות הדרמטית במחיקת הסימנים המרשיעים מיותר להסביר.
.
בניגוד גמור לממצאים, המערכת התקשורתית והמשפטית המתייגת אותך במקרה הטוב כהזוי, מאשימה את הימין את הרבנים ואף את רוה”מ נתניהו, באחריות לרצח רבין.


לחצו כאן כדי להגיע למקור הכתבה

בסרטון להלן מסביר נחום שחף מדוע יגאל עמיר לא רצח את רבין
תוכלו לראות את הסרטון הזה בתגובות על הפוסט שבקישור הבא – לחץ כאן

איילה חסון מקבלת הודעה לביפר שניות לאחר היריות בכיכר

“מארגון יהודי נוקם” נוסח ההודעה:

 

“הפעם פספסנו בפעם הבאה ידינו הארוכה תשיג אותו”.

ועדותה המופלאה של מרים אורן: “רבין לא נפגע”
ואיפה היא מרים אורן נכון להיום?


מי שלח את ההודעה לביפר של איילה חסון ?
אם לשון ההודעה הייתה “הפעם פספסנו” איך זה שרבין נרצח?
כאן בפוסט הזה לא הבעתי דעה. הבאתי עובדות.
הדף
חקר רצח רבין
מנסה לענות על השאלות, ומביע דעה נחרצת.

 

יגאל עמיר לא יכל לרצוח את יצחק רבין
דר דוד חן, רופא מנתח בכיר מסביר על פי זירת הרצח.

 

מה לדוס ולדיאנה רוס?

פוסט שנכתב בדף הפייסבוק שלי 4.11.21
והכל התחיל מהשיר הזה וטקסט המילים שלו:

אז ככה.

הואיל והפרופיל הנוכחי
משמש לעתות חסימה בראשי,
ועתה הראשי חסום להרבה זמן,
ונוספו כאן מלא חברים חדשים
וגם חברות
כאלה שלא מכירים אותי
חלק מהם שומרי תורה ומצוות,
וחלק מהם מעמך בית ישראל
רב התפוצות והגוונים,
אז קיבלתי [והיו כאלה בעבר]
כמה שאלות ואמירות מאתגרות
מכאלה שרק הגיעו
ונתקלו בסגנון שלי, ובמה שאני מפרסם,

דוגמיות על קצה המזלג:

כגון – מחלק “בני התורה” –

“מה ל”דוס” ולדיאנה רוס”?
“היי תגיד אתה לא שומר עיניים”?
“וואעליאה איזה דתי אתה”?
“תתבייש – ככה בן תורה לא מדבר”!
“תגיד מאיפה אתה מכיר
את כל השירים החילונים ושל הגויים”?

“תוריד את הכיפה ואת הפאות יא מתחזה”…

או מחלק הגוונים המשתנים –

“דרך ארץ קדמה לתורה יא חצוף”
” פושטק פרימיטיבי שחור באיזה ישיבה לימדו אותך לדבר כך?”
“יא אוכל חינם פראזיט תחזיר את הכסף שגנבתם מאיתנו”
“תראו את זה בא ללמד אותנו ציונות”

“איזה רב פושע לימד אותך”?

וכן על זה הדרך, וממש על קצה המזלג.
מסתבר שאני מצליח
לדגדג את קצוות הנרווים משני הקטבים.

ו-וואלה , אני לא מבסוט עלזה בחלט ! 😢

 

אז ישבתי לבדוק עם עצמי מה הסיפור…

כמה שעות.

הגעתי במחשבה
אל חודי הגרניט עליהם דילגתי יחף
בטיפוסים שטיפסתי לפסגות הלוהטות

בשמש המדבר.

איך הגעתי דווקא לשם?

בגלל האדרנלין.

התחושה המדהימה של השליטה בגוף צעיר
הצועד על מדרגת סלע של 30 סנטימטר
במצוק שגובהו 25 מטר לאורך 35 מטר
כדי לקצר את הדרך אל האמפי המסתתר
מוקף חומת רכס אדום ויבש שבמרכזו
בקוטר של 100 מטר
מפכה מעיין שמסביבו צמחו
דקלים תמירים מניבים תמרים דבש
המדשנים את אדמת הנווה
ומצמיחים דשא ירוק

המשמש מזרון נוח יותר ממיטת מלכים.

אוח איזה תענוג.
ללגום מים צוננים הבוקעים מבטן האדמה
ללעוס תמרים ההופכים בפה
לטעם גן עדן עם התפאורה
ולהניח את הראש בצל

לסייסטה באמצע המדבר….

כן, הלכתי על הקצה,
רוב הזמן כשהגוף שלי היה צעיר.
תשאלו את החברים שלי מילדות,
הם יצאו אתי לטיולי לילה
בפיג’ו 404 סטיישן של אבא
בגיל 12, זה היה קטע ,

ברמזורים לא היו רואים נהג.

מי שלא מאמין שילך לשתות את המים של עזה.

ומי שיודע שיעיד.

ככל שהגעתי אל הקצה של הקצה
ההתמכרות לאדרנלין שהופרש

הלכה וגברה…

טוב איך זה קשור למה שהתחלנו אתו?
אז תראו
ככל שהדרך מתארכת במסע החיים
הגוף מתבלה, אין מה לעשות

חוק טבע.

מה עושים עם ההתמכרות לאדרנלין?
גמילה??

האינטלקט לא נותן.

חייבים למצוא תחליפים …
החושים הסוערים הדרוכים בטיסה נמוכה
בסללום בין מסלולי כביש 6
יכולים להוות איזה סוג של אדולן לנרקומן,
אבל גירוי האינטלקט המֵחָשֵב
במהירות האור את שלל הנתונים
הרצים על צג המוחין,
כפעולת השלב הקשה מול
הבינה המלאכותית בשחמט מול המחשב
[סתם דוגמא]
הולך ומתעצם עם התבלות הגוף בהתבגרות,

ומחפש תחליפים.

טוב איך זה קשור?
אז תראו.
לא נולדתי “דוס”.
נולדתי ממש בקצה השני.
אין צורך לפרט, זה די מפורט ברמיזה
בכל מיני מקומות אחרים, ובאיך שאני מדבר,

או מציג את הדברים.

כשכן נפלה בי ההכרה
שאני ממש נראה כמו דוס
לא ניסיתי לשכנע מישהו
שאני לא כזה.
כי אני כן כזה.

אבל אני ממש לא כזה.

כי דוסים הם שבלונה מאד מוגדרת,
והגם שעל מנת להתיישר
עם התובנות שהביאו אותי להראות כמו דוס,

נאלצתי דפקטו להראות כמו דוס.

שו ??
כן זה ככה מתרחש.
תשאלו כל בעל תשובה וותיק.
כשעוברים את ההתגלות
המאירה את שמי השמיים באורות מופלאים
בהם שומעים ורואים קולות,
הדבר הראשון שעובר לכולם בראש,

איפה לומדים להיות יהודי?

אז המהלך הטבעי הוא
ללכת אל המקום בו
יש כביכול יהודים אותנטים
שיודעים ללמוד וללמד

מהי יהדות.

אז למרות שאת השנים הראשונות
של ההארות שלי [3] עברתי די לבד,
הגיע שלב בו הרגשתי
שאני חייב להשתלם אצל אלו שסברתי
שהמידע נמצא אצלם,

ואכן המידע מונח אצלם.

אלא שכשאני הגעתי אליהם,
הם עדיין לא היו מוכנים
לקבל את היצורים שהופיעו פתאום בעולמם
בלי חשד סביר
[מוצדק בהרבה מקרים]
וקטע ההתאקלמות וההטמעות
לקח כמה שנים בהן כמו בכל קבוצה אתנית

אתה צריך לשמור על הכללים בקפידה.

זה קרה לי במאה שערים.
5 שנים.
מרתפים עם עכברים,
חתונה בעניות מלאה עושר רוחני
של צדיקות מלאה אמונה שְמֵחָה,
נוטפת מסירות נפש עם ביטול גמור,
פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה
על הארץ תישן וחיי צער תחיה,

והכל באושר גדול.

אני יודע ללמוד בדרך שלי.
כמו שהוצאתי אחלה ציונים עוברים
בכל המבחנים
ביסודי, בתיכון, ובכל מקום בו הייתי רשום,
מבלי להיות פיזית במקום בו הייתי רשום

יתר על המידה…

כך למדתי ורכשתי ידע
אותו ליקטתי כפי הבנתי

כפי הנצרך לי להמשך הדרך.

בזאת הדוסים הם אחלה תחנת דואר.
אתה יכול למצוא שם
חבילות מותאמות אישית
ידידותיות למשתמש בכל הרמות,

כולל אקסטרני, ובקיצורי דרכים.

זה תלוי בך,
אם המקלט שלך פתוח על כל הסקלה
אתה תקלוט את כל התדרים ובבת אחת.
אם אתה מצומצם על תדר אחד צר,
גם אז תוכל למצוא לך נתיב
בו תוכל ללכת כל חייך
כיהודי שומר תורה ומצוות

עם סיפוק והספק.

אבל אני עם האדרנלין, וההליכה על הקצה?

אחרי 5 שנים מיציתי.

עברתי למהלך משודרג.
הלכתי לבנות ישוב בארץ ישראל
יחד עם עוד חבורת בעלי תשובה כמוני [בערך]
תענוג גדול שלא אכנס אליו כאן,

כי אני צריך לענות על ההשגות לעיל…

אז עברו להם 6 עשורים מחיי, ואני בשביעי,
ובעיני רוחי אני יכול בהחלט
ללכת שוב על המצוק ההוא
25 מטר בגובה
על מדף צלע של 30 סנטימטר רוחב בקלות.

הנה זה כתוב כאן לעיל.

אבל הגוף שלי כבר לא יכול.

לא זקן תיכו – אבל בכל זאת מבוגר.

אבל הרוח שלי? חחחח
אני ילד בן 7 מקפץ לגיל 17,
מתענג על רדיפת ה 20
שועט בגיל 30 על ג’יפ בוואדי פארן

וצולח את הכנרת בגיל 45 וכו…

וכל זה אני יכול לעשות
כשכל מסד הנתונים היושב לי בדאטה,
משתמש בכל רגע נתון
בסנכרון מושלם בדיוק ובהרמוניה
עם כל מה שאני בנוי ממנו

מכל חיי עד כה.

אז מה לי שירים “חילוניים” או של גויים,
כשאני יודע מה הם עשו לי,
ולאן הם הובילו אותי
כשהייתי זקוק לתשובות על שאלות שהתעוררו בי

וממש קיבלתי אותן מונגשות מכל פרט בבריאה?

והגם שלמדתי מהבעל שם טוב
ששמע דברי השכינה משיח גויים שיכורים

כשעבר ליד בית המרזח?

הרי זה ממש כמו שאני שמעתי את הבת קול
מדברת אלי כשהאזנתי ל-
 סיפורים מאוקיינוס הראיה – Tales From Topographic Oceans
של Yes
והרגשתי ממש

כאילו רגלי עומדות למרגלות הר סיני…

אז שדוס יבין את זה?

ממש לא אכפת לי.

או שאיזה שונא יהודים יחשוב עלי
שאני דוס פורק עול?

גם לא אכפת לי.

כמובן בתנאים
אותם למדתי לשמור עבורי,
כדי שלא אעבור על חילול ה’ חלילה,
ואצור אנטיגוניזם חס וכרפס,
אצל מי שיכול כן להתקרב

אל האמת אותה גיליתי לעצמי.

ובחלק חשוב מחיי
הסתובבתי ברחובות תל אביב
להוציא יקר מזולל, ויש כמה עיתונאים,
עורכי דין,וחלק מהם גם רופאים מכובדים היום,
שהמניות שלי עובדות בזכותם.

ומי שיודע יודע.

אז אמנם זה ארוך,
אבל אתה ששאלת, השתדלתי עבורך
[וגם עבורי כי השאלה שלך כן אתגרה אותי]

אני מקווה שזה כן עונה לך, ואם לא, אז לא.

בכל אופן ההשתדלות שלי בעניין
איך אני נראה
מתחילה עם “לא תגורו מפני איש”
ומסתיימת בדין וחשבון אותו אני מוסר

לאחד והיחיד שאליו התחייבתי.

כי אני אדם חופשי ועצמאי לחלוטין.

ומי שטוב לו עם זה כנראה שגם הוא כזה.

מי שלא…
אז או שהוא מקנא,
ואוהו כמה קנאה רודפת אותי כל החיים…
או שהוא קטן מוחין
שעולמו צר כעולמה של נמלה
ואם הוא כזה,

מה הוא עושה במחיצתי בכלל?

אין לי מושג מהו פתרון החידה
כי מי יודע את הנולד?
החכם שעיניו בראשו?
אני מאד רוצה להיות כזה, ואולי אני בדרך,

אבל היא עוד ארוכה [ליעד. כי מי יודע מה ילד יום?]

בכל אופן
אני חי ומתחייה מתורה שמעשירה אותי,
ממוזיקה שאני יודע את פעולתה,
כי בסלון הוילה בעומר בו רבצה כל לילה
ערמה של חברה על המזרונים,
למדתי איך אפשר ליצור ולצייר אווירה
עם שינויי הז’אנרים השונים, דרך טרקים
שהעבירו את כל הנוכחים כמו בסרט
מאיפיזודה לאיפיזודה.

כי ככה זה מוזיקה.

ומניסיון חיים שרכשתי
בהעברת התחושות שעברו עלי
במסע החיפוש
שעובר על כל מחפש אמת
המתדפק על כל דלת נסתרת
כדי למצוא מפתחות
להמשך הדרך באופן המוביל אל

פסגת האחד.

אז אמנם כמי שלא עשה חשבון מעולם ל-מה יגידו,
ואיך יחשבו, יש בי נכון להיום משקיטת השמרים
והצטללות היין באופן היכול גם להסביר את מהלכי,
וגם לא לאבד את חיני בעיני עצמי
כי חשוב מאד לאהוב את עצמך עם הבורא
כי מה שווה האהבה שלך לבורא

מבלי שתאהב את עצמך?

וזה לא אני המצאתי.
בעצם שום דבר ממה שכתוב כאן לא המצאתי,

רק מצאתי.

אז כאדם שלמד לתת.
אני מפקיר את כל המציאות שלי למרחב
כדי שיזכה בהן

מי שיכול.

וכדי לא למנוע טוב מבעליו.
וזה ממש לא מעניין אותי אם זה “חרדי” או “חילוני”
תימני או אשכנזי,
ואפילו ‘תם יודעים מה?

גם צריך להיות אור לגויים באיזה שלב לא?

אז אני משאיר את הפוזה של איש גדול ו”רב חשוב”
למי שזה חשוב לו,
ואני? בתוך עמי אנכי יושבת…

[למה אמרו יושבת? כי כך אמרה השונמית.]

זהו כתבתי יותר מדיי להערב.

אם הגעת עד כאן סימן שהיה מעניין לא ?

ה – UpTo You הופנה לאיזה ישות בלתי מוסברת לי, אבל ידעתי על קיומה..

כך נשאלתי על אחד מהפוסטים,
וכך עניתי…
“אלוף מרדכי כן, את זה הבנתי כבר.
השאלה היא איך יוצאים מהברוך”
התשובה שלי הייתה:
“לפני שנים בזמן אמת חשתי
את התחושה המשודרת ממה שכתבת,
ואז , הייתה לי נחמה במוזיקה שמילאה את חיי,
התשובה החלקית הייתה מונחת עבורי אז
באחד מתקליטי הווניל
[שישנם עד היום]
Ten Years After
I’d love to change the world
But I don’t know what to do
So I’ll leave it up to you
אז בגלל שהייתי באותה תקופה
אפוף מיסטיקה מעורפלת
ה up to you
הופנה לאיזה ישות בלתי מוסברת לי,
אבל ידעתי על קיומה…. 😊
נכון להיום אחרי היכרות נרחבת עם העולם הרוחני,
למדתי
“שאין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמים”
היי היי רגע רגע…
לא בקטע הזה של משליכי נרות למדורות וכזה…
[גם זה נחמד]
זה הרבה יותר מורכב.
כי הבורא שברא את הבריאה המופלאה הזו
[אבינו שבשמים]
עשה הכל כדי להעביר את העם הנבחר שלו
טירונות מטורפת שאין בשום צבא בעולם,
למען איזה תכלית שבכלל לא אמורה
להיות מיושמת כאן בעולם הזה, [חלקית כן]
ובכל זה צריך להאמין כדי לקבל את הכומתה….
וקבלת הכומתה הזו?
יכולה להתבצע גם כשקוברים אותך באדמה בכלל…
אז כן למדתי המון…
והבנתי שיכול להיות שהרבה פרטים
מתוך העם הנבחר הזה
נושרים בדרך,
אבל ההבטחה הנצחית שהסגולה הזו
“ישראל”
תמשיך את המסע לנצח, ולעולם תשמר…?
מוכחת מכל פרק בהיסטוריה האנושית!
ויתרה מזו, האפשרות להגיע
למציאות שהאומה הזו “נגאלת” קיימת כל רגע, דהיינו,
מגיעה אל תכלית בריאתה על הכדור הזה,
להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש,
עם בית מקדש,
ואור לגויים,
וכל העולם – ישראל, וכל ארץ ישראל – ירושלים וכל זה וזה…
זה הכל יכול להתרחש ממש
ברגע שיהיו כאן אפילו רק 10 בני אדם [יהודים]
שיהיו דבוקים באהבת אמת בדרך האחד
[דברי הזוהר] מבהיל הרעיון….😮
אז לכן כל זמן שאני כאן,
וזה קורה אחרי שלפני 30 שנה, ממש כבר מתתי,
וכנראה החליטו להשאיר אותי כאן
למי שיש סבלנות ולא מכיר יקליד בגוגל
אז
כל זמן שאני כאן
אני שואף להגיע אל החיבור המופלא הזה
עליו דיברו כל ענקי הרוח, נקיי הדעת
מהאומה המפוארת אליה אנחנו שייכים…
ואני פועל ככל מה שבינתי מאפשרת לי,
על מנת להגיע לראות את
ה”גאולה המובטחת”
ממש עדיין בחיים חיותי.
כאן ובעוד מקומות אני כותב על זה,
במקומות אחרים אני מדבר על זה,
ובמישורים אחרים אני גם פועל פעולות מעשיות.
אז הנה שאלת , ועניתי ☺
מה שבטוח אני לא יושב בשקט ומחכה לרכבות,

וגם אם הן יגיעו אנחנו מוכנים לקראתן.”

ילד כאפות רפורמי נבחר להיות ראש מעבדת הניסויים של פייזר….

אתם חייבים להבין את
הנקודה הבאה:
ילד הכאפות הרפורמי
שנבחר ע״י אנשי הצללים
ברוני הסדר העולמי החדש
להיות ראש
מעבדת הניסויים של פייזר
שאתם שפני הניסיון בה,
יודע היטב
מה מתחולל ברשת הישראלית
ומה מעמדו של השטן גייטס
בעיני מאות אלפי ישראלים
(לא כתבתי מיליונים כי גם מאות אלפים
יכולים לעלות למיליונים,
צריך פשוט לדעת מתמטיקה,
והמניאק הזה יודע מתמטיקה..)
אז תבינו:
בן אלף הנחשים הזה
שם למאות האלפים האלה
(אני בתוכם)
נא באוזן !

אם לא הבנתם,
תנסו בפוסט הבא שלי עם דיווח על הופעה של יובל המבולבל בנושא
איך קוק משפיע על דרכי העיכול…
אתם שהבנתם,
מה אתם הולכים לעשות בנדון?

עריכה**********
הואיל וקיבלתי מסרים על הרבה
שאינם מבינים את כוונת הטקסט לעיל,
הרי לכם המילים פשוטות:
אתם מבינים את עוצמת עזות המצח
של הנבל שהוא ראש הממשלה שלכם
לפרסם בדף הפייסבוק שלו
תמונה שלו מחוייכת

עם מי שהפייסבוק נחרך בפוסטים
שרוצים לקרוע מעליו את עורו בגלל שהמונים מבינים
שהוא זה העומד מאחרי ההונאה המפלצתית
שהכניסה לכיסו של השטן הזה מליארדי דולרים
שהנוכל הקודם מיליקובסקי שלשל לכיסו מהכסף שלכם !

ועתה הנבל הנוכחי מחרה מחזיק בסיפורי האימה,
ולא די שבעינייני ממון מדובר
אלא בדיני נפשות כאשר כל יום מתים עוד ועוד יהודים,
והכי מחריד – הם הולכים לרצוח ילדים !!!

ואם המילה רצח גורמת לכם דחייה,
לכו תקראו את הפרוטוקולים
ששוחררו לציבור אודות ילדי תימן,
ושם תמצאו את המילה הזו
כתובה שחור על גבי לבן בעדויות של רופאים ואחיות
בדור ההוא
שהתריעו בזמן אמת עם המילה “רצח” !!

עוד 30 שנה כשהחיסיון מעל פרוטוקולי הקורונה יוסר,
אתם לבטח תמצאו
את המילה הזו כתובה שם גם כן.
אבל מי צריך פרוטוקולים
כאשר מול עינינו בכל יום נשים בהריון מפילות באחוזים גדולים,
ותינוקות נולדים ותוך 48 עד 72 שעות מתים,
והעדויות קיימות ומתנוססות ברחבי הרשת !!

אז כן. רצח !
ורוצח ההמונים הזה שמצולם כאן יחד עם הנבל הקרח
שהושת על ראשכם כראש ממשלה

מחייך את חיוך ילד הכאפות שלו ולוחץ לו יד
כאילו הוא הסבא הטוב של כולנו.

אז זהו? הבנתם ?

התערטלות וירטואלית לטובת האנושות…

פינת יד ושם – עולי הגרדום בבאר שבע

משפחת מהרבני – משפחה פרסית מתוקה מכניסי אורחים
1967 קצת אחרי מלחמת ששת הימים
הייתי בן 8.

הם הביאו את הטלוויזיה הראשונה לשכונה.

השמועה התפשטה כאש בשדה קוצים.
כולם רצו לחזות בפלא המופלא.
ומשפחת מהרבני המתוקה לא סגרה הדלת !

כל ילדי השכונה היו מתאספים לחזות בפלא
פיורי – הלא הוא ידידי הסוס, פליפר – הדולפין המסור

 

בהתחלת החדשות בערבית,

היינו מתפזרים.

אחרי זה כבר הגיעו עוד טלוויזיות לשכונה,
הפועלים המסורים חסכו גרוש לגרוש
ורכשו טבין ותקילין את המכשיר המופלא.

בהמשך הגיעו הסרטים המצריים [לא המצויירים]
בליל שבת,

סמי וסוסו,

ותכניות הופה היי ישראליות
מלאות שמלץ ציוני על חבילות חציר של הקיבוץ.

כמובן עם המון טנקים
ומטסי ראווה של חיל האוויר הטוב ביותר בעולם.

אז מה רציתי להגיד…
תראו אמנם הייתי בן 8,
אבל אני זוכר את העולם בלי טלוויזיה.
כי גם אחרי גיל 8 אולי עד גיל 10
העולם [בישראל] עדיין לא נכבש לגמרי.

 

זכור לי עולם שקט.
עולם טבעי של עצים ודשאים
ציפורים מצייצות, תרנגולות וכלבים,
ושמים כחולים עם שמש מלטפת,
או גשם תענוגי שכייף ללכת בו עם מגפיים
יחד עם תוכידס, קופיקו, השבעיה הסודית, וחסמבה.

איי איי איזה ימים בתוליים…..

אני זוכר את הפעם הראשונה שראיתי נשיקה [צרפתית עאלק]
באיזה סרט שהשתרבב לשעות הצפייה
בהן היה מותר לנו כילדים לצפות…

התכנסתי לתוך תוכי למצב עוברי
וחשתי כילד
את דגדוגי התשוקה הבלתי מוסברת
אל הבלתי נודע שעדיין לא הגיע זמנו…

אם שואלים אותי היום?
הרי שזוהמת הנחש הקדמוני
הוא הארס שהטיל בחווה כשבא עליה
ומאז התערבב ארס זה בכל זרע האדם
הוא זה שהחל לבעבע מאותו חזיון ילדות…

בבית ספר יסודי היה לנו בכיתה בן של רופא ידוע ומכובד
לא רופא משפחה רגיל, אלא איזה פרופסור מנהל מחלקה.

בערבי כיתה הוא היה מקרין לנו סרטים על סדין
בקיר הסלון של ביתו המרווח,
טרזן, הרקולס, צ’רלי צפלין…

מקרנת 8 מ”מ עם גלגלים כאלה גדולים
ממש כמו הגלגלים של הסרטים העלילתיים
שהביאו להקרנה בקן הנוער העובד והלומד
ליד בית הפקיד בין רחוב השלום ליד ושם…

כשהיינו בכיתה ז’
הוא הביא מהבית חבילת קלפים
סטריפוקר.
אז במסיבות הסלוניות של אותה שנה
עברנו הכשרה עם הבנות ש’נתנו’..
ילדים בני 10 – 11….

בגיל 13 כבר הייתי “נשוי”
עד הצבא
היו כמה פילגשים על הדרך
אבל יציבות נצפתה לאורך שנות הנעורים.

ושתבינו
כל התיאור הזה?
בשיא התמימות שרק תוכלו להעלות על הדעת !
בחייאת פרעה !

כי מה היינו בסה”כ?
ילדי פרחים של הקמת המדינה?
מאיפה למדנו?
מי “חינך” אותנו?

        

דן בן אמוץ?

אריק איינשטיין? שיסל? אורי זוהר?

המורה לתנ”ך שלימדה אותנו
שקריעת ים סוף הייתה גאות ושפל?

שבאנו מהקופים?

אני הייתי השפיץ של העלם הישראלי החזק והיפה
שמתגייס לקורס טייס וחזר עם הכומתה עם הפס הלבן
והולך ברגל מתחנה מרכזית הבייתה
כדי שכולם יראו.

לא לפני שגנבתי את הדגל במשחק הדגל הבינלאומי
של השומר הצעיר, ויחד עם הדגל, את לבן של כל
אלו שרציתי למשוך את תשומת לבן…
כאן בקליפ הזה מתועד משחק הדגל ההוא…

את חטאי אני מזכיר היום..
ורק על קצה המזלג
אבל לא בכדי..

אז בכלל לא ידעתי ולא העליתי על דעתי
שמדובר בחטאים, או בחלקים של ה”אסור”…

ועובדה שכשעמדתי על דעתי בגיל 20
מיד ללא שהיות, ברחתי מהעולם הזה.
עפתי אל המדבר כדי להיטהר, לנקות את עצמי
מהארס ההוא שהחל לפעפע כבר בגיל ילדות…

מה אגיד לכם?
עד היום אני חש בו בפנים עדיין מבעבע
אבל נשלט. ברוך השם. נשלט.
[בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנות צעדה עלי שור]

אבל כמה כמוני יש?
[ממש לא התנשאות, רק הכרת המציאות…😜]

אתם מסוגלים להעלות על דעתכם
מיליוני ילדים וילדות, נערים ונערות,
שגדלו לתוך המדמנה הזו של שטיפת המוח
שנערכה כאן לדורות שלמים?

מנשיקה תמימה אפופה הילה של רומנטיקה
דרך רוק אנד רול, ופאבים, וקצת בירה עם זיתים
עד להארדקור של סיפורי דקמרון מהשאול תחתיות?

אתם מצליחים לזהות את שבילי הגהנום שעברתם
אתם בני גילי וגם אלו שאחרי עד עצם היום הזה?

כמה הצליחו לעצור את השטף ולבדוק בעצמם
אם זו באמת הדרך?

מי הצליח לעצור את צונאמי התשוקה
לנוזל החיים הנשפך לבטלה ומתגולל בתועבה?

אתם יודעים מי פתח את השידור הראשון
של הטלוויזיה הישראלית?

רוטשילד.

תראו מה שידרו בשידור הראשון של הטלוויזיה החינוכית בישראל. שלחתי אתכם יישר לדקה …
[למטיבי לכת הבקיאים בענייני הסדר העולמי החדש]

לקמפיין הפתיחה שנמשך כמה שנים
התלווה שיר שנחרת טוב טוב במוחות המתפתחים של אז…
“לו הייתי רוטשילד”
רודנסקי שר את זה…והקול הסדוק שלו והמראה שלו
היו כל כך יידיש, פרומר כזה….יהודי משלנו…

אתם מסוגלים להעלות על דעתכם את גודל ההונאה?

איך מצליחים לאסוף את שאריות הפליטה
מיהדות המזרח שלא נפלה לציפורני המפלצות הנאציות,
ולערבב אותם כאן
עם כל הארחי פרחי שקיבצו באירופה
אחרי ששרפו את רוב הקהילות האורטודוקסיות
של שומרי התורה והמצוות, ולייצר כאן
“עם ככל העמים” “מדינה ככל המדינות”…

תוסיפו לתבשיל את ילדי תימן, ילדי הגזזת,
ואת “השד העדתי”
ותוכלו להרכיב איזושהיא התחלה של
תמונה..

זה הכל מתוכנן.
וכל זה לא יכל היה להתרחש ללא שיתוף הפעולה
של ההורים שלנו, שנפלו בפח הראשוני הזה
של “ראשית צמיחת גאולתנו”
[הכל בהפוך על הפוך נכון]

ועתה התסריט ממשיך.
אלא שעתה “הורים מסורים צייתנים ונאמנים”
ממש כמו ה”ציונים” הראשונים
מוסרים את היקר להם מכל [קרן קיימת לישראל]
את הילדים שלהם.

ממש כמו אז
מסרו אותנו לכבשני השמד הרוחני
שקראו להם כאן “משרד החינוך”
שהביא לנו חינוך מיני

ועשה לכולם לנו שחור בעיניים מהיהדות
הפרימיטיבית השחורה ימי הביניימית
של מוצצי הדמים העלוקות הפרזיטים מפיצי המחלות.

אז יסלחו לי מכרי ומוקרי זכרי
על החשיפה שקרעתי כחלון זעיר
מימי ילדותי העשוקים
וגם זאת עשיתי
עם כוונת מכוון לטובה ולא לזדון.

ואומר בפה מלא
שלא ידעתי כלל על עושקַי מאומה
וגם לא חשתי עשוק באותם ימים
הייתה לי ילדות עליזה למדי מלאה הרפתקאות
ונעורים שופעים כמעיין המתגבר…

נכון להיום,
או יותר מדוייק לומר
שעיקר העושק שניכר בחיי
תקף אותי
בימי אוני כגבר צעיר
המתמודד עם הנחש הקדמוני,
שלעתים הכיש גם הכיש
ונקע את ירכי
באופן שעד היום אני צולע…..

אלא שהיום ממש
כשעיקר כוחי מושקע ביצירת תובנות
להולכים אחרי, ולשומעי לקחי,
זה ממש לא משנה
אם כרסי תפוחה, או אני צולע 😄


סתאאאאם  FaceApp…

העיקר שהראש עדיין עובד.
כמו שצריך.
ותאמינו לי?
מעודי לא חשתי כזה צלול
כמו בעת הזו.

הכל ברור לי כשבילי חצר ביתי,
אחרי 40 שנה של צפייה במתרחש
הרחק משבלונות המחשבה שהלכו והצתמצמו
להמונים המכונים כאן מיינסטרים
והפכו ל’דעת הקהל’ המוכתבת כל יום מחדש
עם דפי המסרים המוקראים למכורי קופסאות השוטים
ע”י קלגסי שטיפת המוח הדידקטים עם הסמנטיקה
המובלעת בסופרלטיבים מהונדסים במומחיות
שעושה מגבלס אפס ירוק…

אז תראו
יש מצב שגם אף אחד לא יקרא את זה.
כי ההמונים רוצים רק מסרים דיגיטלים
שמדגדגים לרגע ונעלמים,
וגם כאלה שלא יזעזעו או יטרידו לעשות מעשה.

אבל בשל הסיכוי הבודד
שימצא מי שימצא בדברים טעם
להזיז את עצמו טיפה לכיוון הנכון
ישבתי וכתבתי.

יותר מזה אגיד לכם.

כשחשבתי לכתוב את הפוסט היה לי רק רעיון
לא חשבתי שזה מה שיצא מזה
כי סברתי רק לכתוב על העולם שהיה לפני הטלוויזיה
ועל העולם שאחרי.
ואולי דווקא בנקודה הזו קצת פספסתי ונסחפתי
לנושאים אחרים שלקחו מהמכוון,
אז הנה עשיתי לזה תיקון קל,
ועכשיו אתם יודעים על מה בעצם רציתי לדבר.

שמח לעזור תמיד.
מקווה שנתראה כולנו בעולם האמת,
עוד בעולם הזה.

להשתמע.

לחצו כאן תוכלו גם לשמוע…..